PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (313-324)
Praktyczne wykorzystanie zasobów kapitału kulturowego w procesie integracji członków społeczności lokalnej
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Kapitał kulturowy to jeden z podstawowych warunków istnienia więzi i tożsamości lokalnej. W perspektywie współczesnych przeobrażeń kulturowych w przemożny sposób oddziałuje on na procesy zachodzące w społecznościach lokalnych i wpływa tym samym na polityczne decyzje dotyczące zarządzania jednostkami administracji. Autorka postawiała sobie za cel wskazanie przykładów praktycznego wykorzystania tej wiedzy przez organy administracji lokalnej w Polsce. W wyniku analizy danych zgromadzonych na stronach internetowych samorządów otrzymano potwierdzenie wskazanych tez.
 
REFERENCJE (14)
1.
Aktywna integracja szansą rozwoju gminy Węgierska Górka, https://wegierska-gorka.pl/akt... [dostęp:13.06.2021].
 
2.
Becla A., Czaja S. (2015). Czynniki integracji i dezintegracji społeczności lokalnych na przykładzie społeczności gminy Dobromierz, [w:] M. Adamczyk, W. Olszewski (red.) Społeczności lokalne jako miejsca zmian. Teoria i praktyka, Polkowice, Wydawnictwo Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach.
 
3.
Grzybowski J. (2015). Obywatelskość icnota– niepodważalny związek polityki i etyki w starożytnej Grecji, KwartalnikFilozoficzny, t. 43, zeszyt 4, Kraków.
 
4.
Integracja młodzieży z powiatu szydłowieckiego, http://szydlowiecpowiat.pl/cms... _mlodziezy_z_powiatu_szydlowieckiego [dostęp: 13.06.2021].
 
5.
Mariański J. (2021). Peter Ludwig Berger (1929–2017) przejście od teorii sekularyzacjido desekularyzacji, Lublin.
 
6.
Pozycja społeczna – kapitał społeczny, s. 3, https://www.pedagog.uw.edu.pl/... [dostęp: 13.06.2021].
 
7.
Program Aktywizacja i Integracja, https://www.rawa mazowiecka.pl/2759,program--ak... [dostęp: 13.06.2021].
 
8.
Projekt „Relacje-restart” w Centrum integracja Gdynia, z https://www.gdynia.pl/mieszkan... [dostęp: 13.06.2021].
 
9.
Projekty, https://mapadotacji.gov.pl/pro... &page_ no=7 [dostęp: 13.06.2021].
 
10.
Świątkiewicz W. (1987). Integracja kulturowa i jej społeczna uwarunkowania, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 
11.
Świątkiewicz W. (2001). Kapitał kulturowy a zagadnienie integracji społecznej, [w:] A. Barska, T. Michalczyk, M. S. Szczepański (red.), Ku integracji rozwoju człowieka i społeczeństwa, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 
12.
Tuziak B. (2006). Kapitał społeczny lokalnych wspólnot samorządowych, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, zeszyt 9, część 2, Rzeszów, Katedra TeoriiEkonomii i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 
13.
Wójcik S. (2016). Funkcje samorządu terytorialnego, Roczniki Nauk Społecznych, t. 8(44), nr 3, Lublin, Towarzystwo Naukowe KUL.
 
14.
Ziółkowski M. (2012). Kapitały społeczny, kulturowy i materialny i ich wzajemne konwersje we współczesnym społeczeństwie polskim, Studia Edukacyjne, nr 22/2012. Poznań, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu.