PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (133-150)
Gospodarka finansowa środkami funduszu leśnego – wybrane problemy
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Białostocka
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem opracowania była analiza i ocena wybranych problemów związanych z zarządzaniem środkami funduszu leśnego przeznaczonymi na realizację zadań określonych w ustawie o lasach. Badania oparto na analizie danych wtórnych zebranych przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych, oficjalnych danych statystycznych, informacji pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli oraz literaturze obejmującej obszar badań. Wyniki badań przeprowadzonych na podstawie danych z lat 2011–2018 wykazały, że w analizowanym okresie sytuacja finansowa funduszu leśnego była korzystna, powodując znaczne nadwyżki finansowe. Dominującym kierunkiem wydatkowania środków było wyrównanie niedoboru środków w nadleśnictwach generujących straty. Zgromadzone zasoby finansowe powinny być w większym stopniu wykorzystywane na wskazane cele w ustawie, a metoda podziału dotacji z funduszu leśnego powinna motywować jednostki organizacyjne Lasów Państwowych do maksymalizacji efektów ekonomicznych ich działalności przy jednoczesnym zachowaniu funkcji pozaprodukcyjnych.
 
REFERENCJE (25)
1.
Adamowicz K., Dyrcz A., Szramka H. (2014). Wpływ redystrybucji środków funduszu leśnego na rentowność nadleśnictw. Sylwan 158 (7), s. 483–490.
 
2.
Adamowicz K., Dyrcz A., Szczypta P., Zydroń A., Michalski K., Szramka H. (2017). Wpływ funduszu leśnego na wartość poszczególnych pozycji bilansu finansowego gospodarstwa leśnego, Acta Scientiarum Polonorum Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria 16 (3), s. 157–164.
 
3.
Bartniczak B. (2009). Fundusz ochrony gruntów rolnych oraz fundusz leśny jako ekologiczne fundusze celowe, Equilibrium 2 (3), s. 89–97.
 
4.
Bieluk J., Leśkiewicz K. (2017). Ustawa o lasach. Komentarz, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck.
 
5.
Buraczewski A. (2013). Podstawy rachunkowości i gospodarki finansowej w Lasach Państwowych, Poznań, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
 
6.
Dyduch J. (2012). Analiza i ocena funkcjonowania Funduszu Leśnego w latach 2002–2010, Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego 13, s. 309–318.
 
7.
Dyduch J. (2016). The use of the Forest Fund in the protection of natural resources in Poland, Ekonomia i Środowisko 4 (59), s. 76-86.
 
8.
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych (2019). Sprawozdanie finansowo-gospodarcze za 2018 rok, https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip... [dostęp:12.02.2020].
 
9.
Główny Urząd Statystyczny (2019). Rocznik Statystyczny Leśnictwa 2019. Warszawa, Zakład Wydawnictw Statystycznych, https://stat.gov.pl/obszary-te... [dostęp: 12.02.2020].
 
10.
Habuda A., Radecki W. (2016). Zarządzanie lasami, [w:] A. Habuda (red.), Polskie prawo leśne, Warszawa, Wydawnictwo Difin, s. 263–292.
 
11.
Kropiewnicka M., Ostrowiecki D. (2014). Zmiany w Lasach Państwowych. Analiza modelu gospodarki leśnej w Polsce, [w:] B. Rakoczy, M. Szalewska, K. Karpus (red.), Prawne aspekty gospodarowania zasobami środowiska. Korzystanie z zasobów środowiska, Toruń, Wydawnictwo TNOiK „Dom Organizatora”, s. 221–230.
 
12.
Maćkowiak E. (2016). Finansowe podstawy działalności Państwowych Gospodarstw Leśnych Lasy Państwowe, Problemy Zarządzania, 14/4 (1), s. 113–122.
 
13.
Najwyższa Izba Kontroli (2009). Informacja o wynikach kontroli gospodarowania środkami funduszu leśnego, https://www.nik.gov.pl/plik/id... [dostęp: 12.02.2020].
 
14.
Najwyższa Izba Kontroli (2015). Gospodarka finansowa Lasów Państwowych, https://www.nik.gov.pl/plik/id... [dostęp: 12.02.2020].
 
15.
Owsiak S. (2017). Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
16.
Piekutin J. (2006). Analiza funkcjonowania funduszu leśnego w systemie finansowym Lasów Państwowych na przykładzie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, Sylwan 6, s. 3–18.
 
17.
Piekutin J., Gruchała A. (2006), Miejsce i rola funduszu leśnego w systemie finansowym Lasów Państwowych, Sylwan 2, s. 37–45.
 
18.
Radecki W. (2017). Ustawa o lasach. Komentarz, Warszawa, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska.
 
19.
Sadowska B. (2015). Rachunkowość w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, [w:] Z. Luty, M. Chmielowiec-Lewczuk (red.), Rachunkowość – polityka makroekonomiczna – globalizacja, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 390, s. 225–226.
 
20.
Stebnicki M. (2018). Rola funduszu leśnego w wyrównywaniu niedoborów finansowych w nadleśnictwach, Zarządzanie Publiczne 43 (1), s. 104–116.
 
21.
Szewczuk A., Zioło M. (2008). Zarys ekonomiki sektora publicznego, Szczecin, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 
22.
Szołno-Koguc J. (2004). Miejsce funduszy celowych w systemie finansów publicznych, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia 38, s. 97–110.
 
23.
Szołno-Koguc J. (2007). Funkcjonowanie funduszy celowych w Polsce w świetle zasad racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi, Lublin, Wydawnictwo UMCS.
 
24.
Szramka H., Adamowicz K. (2017). Kierunki modyfikacji statusu Lasów Państwowych w Polsce, Sylwan 161 (5), s. 355–364.
 
25.
Wysocka-Fijorek E. (2016). Analizy ekonomiczne w średniookresowym planowaniu leśnym, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego 3, s. 382–392.