PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (133-150)
Financial management of the forest fund – selected problems
 
More details
Hide details
1
Politechnika Białostocka
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The purpose of this paper was to analyse and assess selected problems relating to management of forest fund resources intended for the implementation of tasks specified in the Forest Act. The research was based on the analysis of the secondary data collected by the Directorate General of the State Forests, official statistical data, post-audit information of the Supreme Audit Office and literature covering the research area. The results of research carried out on the basis of data from 2011-2018 showed that in the analysed period the financial situation of the forest fund was favourable, resulting in significant financial surpluses. The dominant direction of spending funds was compensation of the shortage of funds in the forest districts generating losses. Financial resources should be used to a greater extent and the method of dividing the subsidy from the forest fund should motivate the organizational units of the State Forests to maximize the economic effects of their activities while maintaining their non-production functions.
 
REFERENCES (25)
1.
Adamowicz K., Dyrcz A., Szramka H. (2014). Wpływ redystrybucji środków funduszu leśnego na rentowność nadleśnictw. Sylwan 158 (7), s. 483–490.
 
2.
Adamowicz K., Dyrcz A., Szczypta P., Zydroń A., Michalski K., Szramka H. (2017). Wpływ funduszu leśnego na wartość poszczególnych pozycji bilansu finansowego gospodarstwa leśnego, Acta Scientiarum Polonorum Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria 16 (3), s. 157–164.
 
3.
Bartniczak B. (2009). Fundusz ochrony gruntów rolnych oraz fundusz leśny jako ekologiczne fundusze celowe, Equilibrium 2 (3), s. 89–97.
 
4.
Bieluk J., Leśkiewicz K. (2017). Ustawa o lasach. Komentarz, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck.
 
5.
Buraczewski A. (2013). Podstawy rachunkowości i gospodarki finansowej w Lasach Państwowych, Poznań, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
 
6.
Dyduch J. (2012). Analiza i ocena funkcjonowania Funduszu Leśnego w latach 2002–2010, Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego 13, s. 309–318.
 
7.
Dyduch J. (2016). The use of the Forest Fund in the protection of natural resources in Poland, Ekonomia i Środowisko 4 (59), s. 76-86.
 
8.
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych (2019). Sprawozdanie finansowo-gospodarcze za 2018 rok, https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip... [dostęp:12.02.2020].
 
9.
Główny Urząd Statystyczny (2019). Rocznik Statystyczny Leśnictwa 2019. Warszawa, Zakład Wydawnictw Statystycznych, https://stat.gov.pl/obszary-te... [dostęp: 12.02.2020].
 
10.
Habuda A., Radecki W. (2016). Zarządzanie lasami, [w:] A. Habuda (red.), Polskie prawo leśne, Warszawa, Wydawnictwo Difin, s. 263–292.
 
11.
Kropiewnicka M., Ostrowiecki D. (2014). Zmiany w Lasach Państwowych. Analiza modelu gospodarki leśnej w Polsce, [w:] B. Rakoczy, M. Szalewska, K. Karpus (red.), Prawne aspekty gospodarowania zasobami środowiska. Korzystanie z zasobów środowiska, Toruń, Wydawnictwo TNOiK „Dom Organizatora”, s. 221–230.
 
12.
Maćkowiak E. (2016). Finansowe podstawy działalności Państwowych Gospodarstw Leśnych Lasy Państwowe, Problemy Zarządzania, 14/4 (1), s. 113–122.
 
13.
Najwyższa Izba Kontroli (2009). Informacja o wynikach kontroli gospodarowania środkami funduszu leśnego, https://www.nik.gov.pl/plik/id... [dostęp: 12.02.2020].
 
14.
Najwyższa Izba Kontroli (2015). Gospodarka finansowa Lasów Państwowych, https://www.nik.gov.pl/plik/id... [dostęp: 12.02.2020].
 
15.
Owsiak S. (2017). Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
16.
Piekutin J. (2006). Analiza funkcjonowania funduszu leśnego w systemie finansowym Lasów Państwowych na przykładzie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, Sylwan 6, s. 3–18.
 
17.
Piekutin J., Gruchała A. (2006), Miejsce i rola funduszu leśnego w systemie finansowym Lasów Państwowych, Sylwan 2, s. 37–45.
 
18.
Radecki W. (2017). Ustawa o lasach. Komentarz, Warszawa, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska.
 
19.
Sadowska B. (2015). Rachunkowość w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, [w:] Z. Luty, M. Chmielowiec-Lewczuk (red.), Rachunkowość – polityka makroekonomiczna – globalizacja, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 390, s. 225–226.
 
20.
Stebnicki M. (2018). Rola funduszu leśnego w wyrównywaniu niedoborów finansowych w nadleśnictwach, Zarządzanie Publiczne 43 (1), s. 104–116.
 
21.
Szewczuk A., Zioło M. (2008). Zarys ekonomiki sektora publicznego, Szczecin, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 
22.
Szołno-Koguc J. (2004). Miejsce funduszy celowych w systemie finansów publicznych, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia 38, s. 97–110.
 
23.
Szołno-Koguc J. (2007). Funkcjonowanie funduszy celowych w Polsce w świetle zasad racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi, Lublin, Wydawnictwo UMCS.
 
24.
Szramka H., Adamowicz K. (2017). Kierunki modyfikacji statusu Lasów Państwowych w Polsce, Sylwan 161 (5), s. 355–364.
 
25.
Wysocka-Fijorek E. (2016). Analizy ekonomiczne w średniookresowym planowaniu leśnym, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego 3, s. 382–392.
 
Journals System - logo
Scroll to top