PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (25-42)
Ocena działań egzekucyjnych wykonywanych przez komorników – studium przypadku
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Ekonomiczo-Humanistyczna w Warszawie
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Zasada pogłębienia zaufania uczestnika postępowania do władzy publicznej oraz jawności postępowań to pryncypialna zasada ustalona w Kodeksie postępowania administracyjnego (dalej: Kpa) oraz Kodeksie postępowania cywilnego (dalej: Kpc). W świetle utartej linii orzeczniczej zaufanie do organ w władzy publicznej, w tym postępowań sądowych, ma na celu przekonanie, że jakiejś osobie lub instytucji można ufać oraz że informacje są prawdziwe, zgodne z literą prawa, jak r wnież że osoba, kt ra to robi, ma odpowiednie umiejętności do interpretacji w celu prawidłowego wykorzystania tej wiedzy i przekazania jej w spos b przystępny dla każdej osoby. Takie zachowanie ma na celu nie tylko szybkie zakończenie postępowania, lecz r wnież ukazanie uczestnikowi postępowania, że jego prawa i uprawnienia są respektowane przez organy władzy publicznej. Cel ten natomiast osiągnięty może być tylko przy przestrzeganiu wielu innych zasad zapisanych nie tylko w Kpa i Kpc, ale r wnież w samej Konstytucji. Zasada zaufania obywateli do organ w państwa uznawana jest za klamrę, kt ra spina całość og lnych zasad postępowania. Zasada zaufania jest najszersza pod względem zakresu oraz podniesienia zaufania obywateli do organ w państwa oraz służy podejmowaniu wszelkich działań niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego.
 
REFERENCJE (15)
1.
Antkiewicz A. (2020). Komentarz do ustawy o komornikach sądowych, [w:] Ustawa o komornikach sądowych. Ustawa o kosztach komorniczych. Kodeks Etyki Zawodowej Komornika Sądowego. Komentarz, red. M. Świeczkowska-Wójcikowska, J. Świeczkowski, Warszawa, art. 2, WKP 2020.
 
2.
Domagalski M., Superścieżka miarkowania komornika, Rzeczposp. PCD 2013, nr 5, s. 28.
 
3.
Ereciński T., Pietrzkowski H. (2016). Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Postępowanie egzekucyjne, t. V, art. 1046, T. Ereciński, H. Pietrzkowski, wyd. 5, Warszawa.
 
4.
Flaga-Gieruszyńska K. (2021). Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne. System Postępowania Cywilnego, t. 8 ,Wydawnictwo CB BECK, s. 282–286.
 
5.
Flaga-Gieruszyńska K. (2019). Rozdział i komornicy sądowi [w:] Postępowanie egzekucyjne, komornicy sądowi, koszty egzekucyjne, red. J. Gołaczyński, Warszawa, WKP 2019.
 
6.
Flaga-Gieruszyńska K., Zieliński A. (2019). Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, wyd. 10.
 
7.
Fronczek R. (2020) Komentarz do ustawy o kosztach komorniczych [w:] Ustawa o komornikach sądowych. Ustawa o kosztach komorniczych. Kodeks Etyki Zawodowej Komornika Sądowego. Komentarz, Grajdura W., Uliasz M., Warszawa, art. 4, WKP 2020.
 
8.
Gil I. (2020). Wymogi formalne pozwu i odpowiedzi na pozew w postępowaniu zwykłym oraz postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych (rozdział 1), [w:] Regulacje służące usprawnieniu cywilnego postępowania rozpoznawczego, red. I. Gil, Warszawa.
 
9.
Karcz M., Maciejko W., Romańska M. (2016). Alimenty, wyd. 4, CH BECK, s. 394–418.
 
10.
Merchel D., Merchel Z. (2013). Kilka uwag na temat obniżenia opłaty egzekucyjnej, PPE 4–6, s. 4–31.
 
11.
Simbierowicz M., Skoczylas T. (2019). Komentarz do ustawy o kosztach komorniczych, [w:] Ustawa o komornikach sądowych. Ustawa o kosztach komorniczych. Komentarz, art. 23, wyd. 1 zaktualizowane, red. M. Świtkowski, LEX/el.
 
12.
Szachta J. (2020). Komentarz do ustawy o komornikach sądowych, [w:] Ustawa o komornikach sądowych. Ustawa o kosztach komorniczych. Kodeks Etyki Zawodowej.
 
13.
Komornika Sądowego. Komentarz, art. 174, red. M. Świeczkowska-Wójcikowska, J. Świeczkowski, Warszawa.
 
14.
Uliasz M. (2019). Uzasadnienia, zawiadomienia i wezwania, [w:] Zasada jawności sądowego postępowania egzekucyjnego w dobie informatyzacji, Warszawa.
 
15.
Zamojski Ł. (2014). Miarkowanie opłaty egzekucyjnej, PS 11–12, s. 121–143.
 
Journals System - logo
Scroll to top