PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (267-289)
Wypalenie zawodowe jako istotny czynnik wpływający na efektywność służby policjantów garnizonu pomorskiego
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Pomorska w Słupsku
2
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Praca niniejsza ma na celu wskazanie, jak istotne z punktu widzenia zarządzania zasobami ludzki w policji jest zagadnienie wypalenia zawodowego. W ramach niniejszej pracy zdefiniowano problem badawczy w brzmieniu: Jaki jest główny czynnik obniżający efektywność służby policjantów i co jest tego przyczyną?. Można w związku z tym sformułować bardzo uproszczoną hipotezę roboczą o treści: wypalenie zawodowe w służbie policjanta jest jednym z głównych czynników wpływających na efektywność, a najistotniejszą przyczyną jest stres. Mając na względzie powyższe zamierzenia badawcze, przyjęto, że ich realizacja będzie możliwa przy zastosowaniu metod teoretycznych (analiza danych statystycznych, synteza, abstrahowanie, porównanie, indukcja, dedukcja, redukcja oraz wnioskowanie). Z uwagi na ograniczoność czasu i zakresu opracowania nie zastosowano wprost metod empirycznych. Za ich namiastkę można przyjąć wykorzystanie części przeprowadzonych w przeszłości badań ankietowych (sondaż diagnostyczny). Konieczne jest także wskazanie na niezbędność wprowadzenia ograniczeń badawczych. Zrezygnowano bowiem z opisywania Policji jako formacji, jej struktury, zadań itd., przyjmując, że byłoby to nieuzasadnionym „rozwlekaniem” tego syntetycznego opracowania.
 
REFERENCJE (2)
1.
Hołyst B. (2011). Policja na świecie, LexisNexis, Wyd. 1, Warszawa.
 
2.
Ogińska-Bulik N. (2009). Stres zawodowy u policjantów, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź.
 
Journals System - logo
Scroll to top