PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (61-73)
Zagrożenia i korzyści związane z obrotem kryptowalutami
 
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Ekonomiczo-Humanistyczna w Warszawie
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł poświęcono aktualnym regulacjom prawnym związanym z kryptowalutami, z uwagi na zagrożenia i korzyści związane z obrotem i wykorzystaniem waluty wirtualnej. Przedstawiono współczesne regulacje Unii Europejskiej i Rzeczypospolitej Polskiej odnośnie do prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu. Przedstawiono walutę wirtualną jako przedmiot prawa majątkowego. Przedstawiono stanowiska organów kontroli finansowej w zakresie zagrożeń w obrocie walutami wirtualnymi. Przybliżono czytelnikowi zasady powstawania i rodzaje walut wirtualnych, a także metodę kryptograficzną rozproszonego rejestru. Wskazano także na pozytywne aspekty technologii i wykazano pozytywy nowej gospodarki cyfrowej. Przybliżono projekty aktów prawnych w zakresie obrotu walutami wirtualnymi, stosowania instrumentów finansowych i inwestycyjnych powstałych za sprawą rozwojem nowych kierunków zmian.
 
REFERENCJE (13)
1.
Federal Association for Information Technology, Telecommunications and New Media, e.V. Albrechtstraße 10, 10117 Berlin 2020.
 
2.
Gradzi D. (2020). FinTech/RegTech. Ryzyko związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu wynikające z nowych technologii w obszarze płatności elektronicznych, Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 12/22, s. 11–38.
 
3.
Public Report, The Board Of The International Organization Of securities Commissions, Global Stablecoin Initiatives, OR01/2020 March 2020, s. 3–4.
 
4.
Pulication of International Bank for Reconstruction and Development, Distributed Ledger Technology (DLT) and Blockchain, FinTech Note, 1, Washington 2017.
 
5.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/843 z 30 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz zmieniająca dyrektywy 2009/138/WE i 2013/36/UE (tekst mający znaczenie dla EOG), PE/72/2017/REV/1 (Dz.U. L 156 z 19.6.2018).
 
6.
Ustawa z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018 poz. 723).
 
7.
Ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. 2011 nr 199, poz. 1175).
 
8.
Ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553).
 
9.
Wyrok WSA w Warszawie z 08.12.2010 r., VIII SA/Wa 640/10, LEX nr 760393.
 
10.
Wyrok NSA z 27.06.2019 r., II GSK 2804/17, LEX nr 2702109.
 
11.
Wyrok WSA w Łodzi z 27.07.2016 r., I SA/Łd 501/16, LEX nr 2100256.
 
12.
Pismo z 12 stycznia 2020 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Ostrzeżenie o ryzykach związanych z nabywaniem oraz z obrotem kryptoaktywami (w tym walutami wirtualnymi oraz kryptowalutami).
 
13.
Pismo z 15 kwietnia 2020 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego „Stanowisko dotyczące oceny ryzyka instytucji obowiązanej”.