PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (61-73)
The dangers and benefits of cryptocurrency trading
 
 
More details
Hide details
1
Akademia Ekonomiczo-Humanistyczna w Warszawie
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article emphasise on the current legal rules and regulations related to cryptocurrencies. Due to the risks and benefits associated with trading and using virtual currency, it is very essential to regulate by standard law. Contemporary regulations of the European Union are presented it this article along with the Republic of Poland act related to money laundering and terrorist financing. Virtual currency represented as an objective part of property law. The position of financial control authorities elaborated with regards of threats involve in virtual currencies trading. The recipient introduced to the principles of the formation and types of virtual currencies, as well as the cryptographic method of the distributed register. The positive aspects of the technological encasement also introduced along with the new digital economy have been demonstrated. The draft acts were introduced in legal regulations which is the field of virtual currency trading. The use of financial investment trends leads to development of new directions which is changing old era of financial investments.
 
REFERENCES (13)
1.
Federal Association for Information Technology, Telecommunications and New Media, e.V. Albrechtstraße 10, 10117 Berlin 2020.
 
2.
Gradzi D. (2020). FinTech/RegTech. Ryzyko związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu wynikające z nowych technologii w obszarze płatności elektronicznych, Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 12/22, s. 11–38.
 
3.
Public Report, The Board Of The International Organization Of securities Commissions, Global Stablecoin Initiatives, OR01/2020 March 2020, s. 3–4.
 
4.
Pulication of International Bank for Reconstruction and Development, Distributed Ledger Technology (DLT) and Blockchain, FinTech Note, 1, Washington 2017.
 
5.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/843 z 30 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz zmieniająca dyrektywy 2009/138/WE i 2013/36/UE (tekst mający znaczenie dla EOG), PE/72/2017/REV/1 (Dz.U. L 156 z 19.6.2018).
 
6.
Ustawa z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018 poz. 723).
 
7.
Ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. 2011 nr 199, poz. 1175).
 
8.
Ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553).
 
9.
Wyrok WSA w Warszawie z 08.12.2010 r., VIII SA/Wa 640/10, LEX nr 760393.
 
10.
Wyrok NSA z 27.06.2019 r., II GSK 2804/17, LEX nr 2702109.
 
11.
Wyrok WSA w Łodzi z 27.07.2016 r., I SA/Łd 501/16, LEX nr 2100256.
 
12.
Pismo z 12 stycznia 2020 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Ostrzeżenie o ryzykach związanych z nabywaniem oraz z obrotem kryptoaktywami (w tym walutami wirtualnymi oraz kryptowalutami).
 
13.
Pismo z 15 kwietnia 2020 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego „Stanowisko dotyczące oceny ryzyka instytucji obowiązanej”.
 
Journals System - logo
Scroll to top