PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (97-112)
O pedagogice pracy i nauczaniu orientacji ucznia
 
Więcej
Ukryj
1
University of Bari „Aldo Moro”, Italy
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Skuteczne nauczanie orientacji działa również na poziomie metapoznawczym i metaemocjonalnym poprzez celowe działania mające na celu rozwijanie zestawu wiedzy, umiejętności, postaw i osobistych motywacji niezbędnych do świadomego zarządzania swoim doświadczeniem edukacyjnym i zawodowym. Można również powiedzieć, że umiejętność wyboru, decydowania i samooceny musi zakładać procesy uczenia się, skoncentrowane na ścieżkach badawczych, które obejmują aktywne zaangażowanie uczniów, również poprzez strategie nauczania projektowane w kierunku badań-działania, rozwiązywania problemów i pracy laboratoryjnej. Omawiane podejście do nauczania umożliwia również uczniom rozwijanie umiejętności miękkich, takich jak rozwiązywanie problemów, umiejętność pracy w zespole, przestrzeganie rozkładu zajęć i organizacja pracy. Współczesne szkoły muszą zwracać większą uwagę na funkcję wychowawczą, która jest kluczowa dla zawodu nauczyciela, a funkcja ta musi wyrażać się poprzez wsparcie dla jednostki oraz działania doradcze w bardzo wrażliwych kwestiach, takich jak zdrowie, uczuciowość, moralność i duchowość. W tym sensie pożądane byłoby, aby oferta edukacyjna każdej szkoły zawierała usługi poradnictwa kulturowego dotyczące sensu pracy oraz sposobów i możliwości jej wykonywania, nie zaniedbując możliwości organizowania w szkołach tutoringu, doradztwa i coachingu. Wyzwania globalizacji wymagają nowej kultury pracy, dlatego konieczne jest stworzenie nowej etyki pracy, która nie będzie ani służalcza, ani wyobcowana, ale prawdziwie ludzka, aby godność pracownika była chroniona i szanowana w każdym kontekście społecznym.
 
REFERENCJE (24)
1.
Argentino A. (2016). Per una didattica orientativa/orientante. La formazione come scelta consapevole, Ancia, Roma.
 
2.
Bauman Z., Magatti M. (2007). Homo consumens. Lo sciame inquieto dei consumatori e la miseria degli esclusi, Erickson, Trento.
 
3.
Bertagna G. (2017). Luci e ombre sul valore formativo del lavoro. Una prospettiva pedagogica, in G. Alessandrini (a cura di), Atlante di pedagogia del lavoro, FrancoAngeli, Milano.
 
4.
Donati P. (2011). Il lavoro che emerge. Prospettive del lavoro come relazione sociale in un’economia dopo-moderna, Bollati Boringhieri, Torino.
 
5.
Flores d’Arcais G. (a cura di) (1987). Nuovo dizionario di pedagogia, Paoline, Cinisello Balsamo Risoluzione del Consiglio d’Europa del 18.05.2004.
 
6.
Girotti L. (2006). Progettarsi. L’orientamento come compito educativo permanente, Vita e Pensiero, Milano.
 
7.
Gordon T. (1974). Teacher Effectiveness Training, P. Veiden, New York.
 
8.
Gorz A. (1992). Metamorfosi del lavoro. Critiche della ragione economica, Bollati Boringhieri, Torino.
 
9.
Iafrate R., Rosati R. (2007). Riconoscersi genitori, Erickson, Trento.
 
10.
La sfida educativa. Rapporto-proposta sull’educazione, a cura della Comitato per il progetto culturale della CEI, Editore Laterza, Roma–Bari 2009.
 
11.
Linee guida dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. Adottate con decreto 774 del 4 settembre 2019.
 
12.
Linee guida Nazionali per l’Orientamento permanente – Nota del Miur n. 4332/2014.
 
13.
Pagano R. (2014). Per una pedagogia dell’accompagnamento. Un’ indagine fenomenologico–ermeneutica sugli adolescenti in terra Jonica, in A. Uricchio, L’emergenza ambientale a Taranto: le risposte del mondo scientifico e le attività del polo, „Magna Grecia”, Collana Studi del Dipartimento Jonico, Cacucci, Bari.
 
14.
Patterson G.R. (1976). Living with Children: New Methods for Parents and Teachers, Research Press: Champaign, Illinois.
 
15.
Pombeni M.L. (1990). Orientamento scolastico e professionale. Un approccio sociopsicologico, Il Mulino, Bologna.
 
16.
Prellezo J.M., Nanni C., Malizia G. (a cura di) (1997). Dizionario di Scienze dell’Educazione, LAS, Roma.
 
17.
Prodi M. (2018). Per una nuova umanità. L’orizzonte di Papa Francesco, Cittadella, Assisi.
 
18.
Rogers C.R. (1993). Un modo di essere. I più recenti pensieri su una concezione di vita centrata-sulla-persona, Psycho, Firenze.
 
19.
Salmeri S. (2015). La pedagogia tra criticità e istanze di cambiamento: la dispersione scolastica, in M. Pellerone (a cura di), Rischio di dispersione scolastica e disagio socio-educativo. Strategie e strumenti di intervento in classe, FrancoAngeli, Milano.
 
20.
Sharma P. (2018). Soft Skills Personality Development for Life Success, BPB Publications, New Delhi.
 
21.
Totaro F. (2009). Lavoro ed equilibrio antropologico, in Id. (a cura di), Il lavoro come questione di senso, Eum, Macerata.
 
22.
Tucciarelli M. (2014). Coaching e sviluppo delle soft skills, La Scuola, Brescia.
 
23.
Weber M. (1995). Considerazione intermedia. Il destino dell’Occidente, Armando, Roma.
 
24.
Zamagni S., La crisi economico–finanziaria come crisi di senso. Il ruolo della società civile, http://www.webdiocesi.chiesaca... [Accessed: 2.05.2021].