PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (195-206)
Speech therapy diagnosis of students during a pandemic
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Speech plays an extremely important role in interpersonal communication. Often times, speech does not develop according to the norm. The time of the pandemic is a very difficult time for specialists. Not an easy moment for a quick, reliable diagnosis. The article clarifies the issues of diagnosis and speech therapy. It talks about a reliable diagnosis, which is determined by many factors, opinions, and specialist research. The article focuses on specific conceptual terminology in the field of speech therapy diagnostics. It allows for the emergence of a consistent diagnostic procedure. He brings us closer to the difficult time of therapeutic work during remote learning. It shows us the difficult access to medical specialists such as a neurologist, ENT specialist, phoniatrist and others. Speech therapy care is designed to preventive and diagnostic measures. The work of a speech therapist is taking preventive measures to prevent speech defects and disorders. Supporting preventive activities, including in the field of teachers. Speech therapist Conducts screening tests to determine the speech of students. Organizing speech therapy assistance. These are activities in the field of living word culture. First of all, it shows us how many students use speech therapy in educational institutions. The aim of this article is to show the difficult work of a speech therapist in times of a pandemic. With what obstacles on the way to beautiful Polish pronunciation a modern specialist. Under what conditions do therapists work, wanting to further fulfill themselves as therapists who want to help.
 
REFERENCES (13)
1.
Błeszyński J., Kaczorowska-Bray K. (2012). Diagnoza i terapia logopedyczna osób z niepełnosprawnością intelektualną: teoretyczne determinanty problemu. Gdańsk: Harmonia Universalis.
 
2.
Chęciek M. (2012). Jąkanie: diagnoza, terapia, program, wyd. 3. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 
3.
Cieszyńska J., Owieśna M. (2009). Diagnoza i terapia zaburzeń afatycznych. Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne.
 
4.
Czaplewska E., Milczewski S. (2012). Diagnoza logopedyczna. Podręcznik akademicki. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
5.
Demel G. (1996). Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.
 
6.
Jastrzębowska G. (1998). Podstawy teorii i diagnozy logopedycznej. Opole: Uniwersytet Opolski.
 
7.
Laurence B., Leonard L. (2006). SLI – specyficzne zaburzenie rozwoju językowego. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
8.
Lichota E.J. (2009). Terapia wad wymowy. wyd. 3. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 
9.
Skorek E.M. (2001). Oblicza wad wymowy. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 
10.
Styczek I. (1982). Badania i kształtowanie słuchu fonetycznego. Warszawa: Wydawnictwo Szlone i Pedagogiczne.
 
11.
Walencik-Topiłko A. (2005). Wykorzystanie programów komputerowych w profilaktyce, diagnozie i terapii logopedycznej. W: T. Gałkowski, E. Szeląg, G. Jastrzębowska (red.). Podstawy neurologopedii. Opole: Uniwersytet Opolski.
 
12.
Walencik-Topiłko A. (2015). Lingwistyczne i społeczne znaczenie głosu. W: J. Mampe, Ł. Owiczinnikowa (red.). Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce: ujęcie interdyscyplinarne, t. 2. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 
13.
Wnukowska K. (2013). ABC afazji. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.
 
Journals System - logo
Scroll to top