PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (53-66)
Good practice in teaching English at the stage of early childhood education
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article by Anna Szkolak-Stępień “Good practice in teaching English at the stage of early childhood education” refers to the implementation of the educational process in the English language for stage I–III grades of primary school. Early education is a very important period in the development of the child. Many internal and external factors affect the success or failure in learning and the acquisition of competences by young students. In three closely related sections issues concerning - a good student of English, a good English teacher and good teaching English - have been successively discused. The summary of the article is the conclusion that good teaching is a creative process, which triggers some initiative and causes that both the teacher and student are satisfied with what they are doing. A good English teacher must plan the whole process of teaching and at the same time he or she must be able to present teaching material in an accessible way for the appropriate age group. Key issues include: the student at school age, a teacher of early childhood education, teaching English.
 
REFERENCES (23)
1.
Baumann K., Czynniki podmiotowe wpływające na proces uczenia się języka obcego, „Języki Obce w Szkole”, nr 1, 2006, s. 39–42.
 
2.
Brown H.D. (2001), Teaching by Principles. An Interactive Approach to Language Pedagogy, Logman, New York.
 
3.
Czaja-Chudyba I., Dylematy i kierunki rozwoju zdolności uczniów w przestrzeni współczesnych zmian cywilizacyjnych, „Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna”, nr 2, 2013, s. 7–20.
 
4.
Denisot H., Nauczanie przedszkolne i wczesnoszkolne. Siedem uwag, aby odpowiedzieć na potrzeby dzieci, „Języki Obce w Szkole”, nr 3, 2005, s. 24–26.
 
5.
Dörneyei Z. i Ushioda E. (2011), Teaching and Researching. Motivation, Pearson Education Limited, Harlow.
 
6.
Fisher R. (1999), Uczymy, jak się uczyć, WSiP, Warszawa.
 
7.
Harmer J. (2007), How to Teach English, Pearson Education Limited, Harlow.
 
8.
Jaroszewska A. (2010), Kompetencje kluczowe nauczyciela-geragoga w kontekście nauczania języków obcych w wymiarze międzykulturowym. W: W. Horyń, J. Maciejewski (red.), Nauczyciel andragog we współczesnym społeczeństwie, Wyd.Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 97–109.
 
9.
Komorowska H. (2003), Metodyka nauczania języków obcych, Fraszka Edukacyjna, Warszawa.
 
10.
Kupisiewicz Cz. (2005), Podstawy dydaktyki, WSiP, Warszawa.
 
11.
Phillips S. (1993), Young learners, University Press, Oxford.
 
12.
Porczyk-Fromowitz A., Rady dla początkującego nauczyciela wczesnego nauczania języków obcych, „Języki Obce w Szkole”, nr 2, 2010, s. 79–81.
 
13.
Sarzała J., Zmagania małych uczniów z wielkimi problemami w nauce języków, „Języki Obce w Szkole” nr 2, 2010, s. 106–109.
 
14.
Stasiak H., Wczesnoszkolne nauczanie języków obcych – wyzwania i szanse, „Języki Obce w Szkole”, nr 3, 2008, s. 31–37.
 
15.
Strelau J. (red.), (2008), Psychologia. Podręcznik akademicki, Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, Gdańsk.
 
16.
Szałek M. (2004), Jak motywować uczniów do nauki języka angielskiego? Motywacja w teorii i praktyce, WAGROS, Poznań.
 
17.
Szkolak A. (2009), Spacery i wycieczki jako niezbędny element rozwoju aktywności dziecięcej. W: J. Karczewska, M. Kwaśniewska (red.), Dziecko sześcioletnie w szkole, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce, s. 95–103.
 
18.
Szkolak A. (2012), Kompetencje współdziałania nauczyciela wczesnej edukacji fundamentem partnerstwa edukacyjnego. W: A. Pridavková, M. Klimovič (red.), Komplexnosť a integrita v predprimárnej, primárnej a špeciálnej edukacji, Vyd. Prešovskiej Univerzity, Prešov, s. 200–206.
 
19.
Szkolak A. (2013), Mistrzostwo zawodowe nauczycieli wczesnej edukacji. Istota, treść, uwarunkowania, ATTYKA, Kraków.
 
20.
Szkolak A., Gry i zabawy na start edukacyjny – przegląd artykułów z amerykańskiego czasopisma Scholastic Instructor, „Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna”, nr 3, 2014, s. 177–192.
 
21.
Tomczyk-Jadach M., O teorii i praktyce mnożenia inteligencji. Uczenie się języków wzbogaca – nas samych, nasze życie – pozwala nam ciągle doskonalić naszą wiedzę i umiejętności, „Języki Obce w Szkole”, nr 3, 2005, s. 99–102.
 
22.
Meador D., What are some Characteristics that Make the Perfect Student?, http://teaching.about.com/od/P... (data dostępu: 19.01.2016).
 
23.
Ward W.A., Quotes, http://www.brainyquote.com/quo... (data dostępu: 18.01.2016).
 
Journals System - logo
Scroll to top