PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (53-66)
Dobre praktyki w nauczaniu języka angielskiego na etapie edukacji wczesnoszkolnej
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł odnosi się do realizacji procesu edukacyjnego w zakresie języka angielskiego na etapie klas I–III szkoły podstawowej. Edukacja wczesnoszkolna to bardzo ważny okres w rozwoju dziecka. Wiele czynników wewnętrznych i zewnętrznych wpływa na powodzenie lub niepowodzenie w uczeniu się i zdobywanie kompetencji przez małych uczniów. W trzech, ściśle ze sobą powiązanych podrozdziałach poruszone zostały kolejno zagadnienia dotyczące: dobrego ucznia języka angielskiego, dobrego nauczyciela języka angielskiego oraz dobrego nauczanie języka angielskiego. Podsumowaniem artykułu jest konkluzja, że dobre nauczanie to proces twórczy, wyzwalający inicjatywę i powodujący, że zarówno nauczyciel, jak i uczeń mają satysfakcję z tego, co robią. Natomiast dobry nauczyciel języka angielskiego musi zaplanować cały proces nauczania i równocześnie musi umieć zaprezentować materiał nauczania w sposób przystępny dla odpowiedniej grupy wiekowej. Zagadnienia kluczowe to: uczeń w młodszym wieku szkolnym, nauczyciel wczesnej edukacji, nauczanie języka angielskiego.
 
REFERENCJE (23)
1.
Baumann K., Czynniki podmiotowe wpływające na proces uczenia się języka obcego, „Języki Obce w Szkole”, nr 1, 2006, s. 39–42.
 
2.
Brown H.D. (2001), Teaching by Principles. An Interactive Approach to Language Pedagogy, Logman, New York.
 
3.
Czaja-Chudyba I., Dylematy i kierunki rozwoju zdolności uczniów w przestrzeni współczesnych zmian cywilizacyjnych, „Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna”, nr 2, 2013, s. 7–20.
 
4.
Denisot H., Nauczanie przedszkolne i wczesnoszkolne. Siedem uwag, aby odpowiedzieć na potrzeby dzieci, „Języki Obce w Szkole”, nr 3, 2005, s. 24–26.
 
5.
Dörneyei Z. i Ushioda E. (2011), Teaching and Researching. Motivation, Pearson Education Limited, Harlow.
 
6.
Fisher R. (1999), Uczymy, jak się uczyć, WSiP, Warszawa.
 
7.
Harmer J. (2007), How to Teach English, Pearson Education Limited, Harlow.
 
8.
Jaroszewska A. (2010), Kompetencje kluczowe nauczyciela-geragoga w kontekście nauczania języków obcych w wymiarze międzykulturowym. W: W. Horyń, J. Maciejewski (red.), Nauczyciel andragog we współczesnym społeczeństwie, Wyd.Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 97–109.
 
9.
Komorowska H. (2003), Metodyka nauczania języków obcych, Fraszka Edukacyjna, Warszawa.
 
10.
Kupisiewicz Cz. (2005), Podstawy dydaktyki, WSiP, Warszawa.
 
11.
Phillips S. (1993), Young learners, University Press, Oxford.
 
12.
Porczyk-Fromowitz A., Rady dla początkującego nauczyciela wczesnego nauczania języków obcych, „Języki Obce w Szkole”, nr 2, 2010, s. 79–81.
 
13.
Sarzała J., Zmagania małych uczniów z wielkimi problemami w nauce języków, „Języki Obce w Szkole” nr 2, 2010, s. 106–109.
 
14.
Stasiak H., Wczesnoszkolne nauczanie języków obcych – wyzwania i szanse, „Języki Obce w Szkole”, nr 3, 2008, s. 31–37.
 
15.
Strelau J. (red.), (2008), Psychologia. Podręcznik akademicki, Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, Gdańsk.
 
16.
Szałek M. (2004), Jak motywować uczniów do nauki języka angielskiego? Motywacja w teorii i praktyce, WAGROS, Poznań.
 
17.
Szkolak A. (2009), Spacery i wycieczki jako niezbędny element rozwoju aktywności dziecięcej. W: J. Karczewska, M. Kwaśniewska (red.), Dziecko sześcioletnie w szkole, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce, s. 95–103.
 
18.
Szkolak A. (2012), Kompetencje współdziałania nauczyciela wczesnej edukacji fundamentem partnerstwa edukacyjnego. W: A. Pridavková, M. Klimovič (red.), Komplexnosť a integrita v predprimárnej, primárnej a špeciálnej edukacji, Vyd. Prešovskiej Univerzity, Prešov, s. 200–206.
 
19.
Szkolak A. (2013), Mistrzostwo zawodowe nauczycieli wczesnej edukacji. Istota, treść, uwarunkowania, ATTYKA, Kraków.
 
20.
Szkolak A., Gry i zabawy na start edukacyjny – przegląd artykułów z amerykańskiego czasopisma Scholastic Instructor, „Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna”, nr 3, 2014, s. 177–192.
 
21.
Tomczyk-Jadach M., O teorii i praktyce mnożenia inteligencji. Uczenie się języków wzbogaca – nas samych, nasze życie – pozwala nam ciągle doskonalić naszą wiedzę i umiejętności, „Języki Obce w Szkole”, nr 3, 2005, s. 99–102.
 
22.
Meador D., What are some Characteristics that Make the Perfect Student?, http://teaching.about.com/od/P... (data dostępu: 19.01.2016).
 
23.
Ward W.A., Quotes, http://www.brainyquote.com/quo... (data dostępu: 18.01.2016).
 
Journals System - logo
Scroll to top