PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (45-56)
Measures of Psychologic – Pedagogical Clinics in developing professional competences of the teachers of inclusive education
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article was written based on the collected information, experiences, thoughts, expectations and needs of teachers of inclusive education participating in the meetings of the Cooperation and Self-Improvement Network in the Psychological and Pedagogical Clinic in Ryki in 2016–2021. The cyclical meetings of the Network were attended by the educators from preschools, different levels of schools and educational institutions from the Ryki Poviat. The article shows the challenges faced by teachers in inclusive education (alternative to special and integrative education), the difficulties associated with its implementation and the opportunities and needs of the teachers in improving their professional competence in its realization. It also presents teachers’ recommendations concerning systemic and organisational solutions in the field of inclusive education that would improve its quality.
 
REFERENCES (11)
1.
Apanel D. (2016). Teoria i praktyka kształcenia integracyjnego osób z niepełnosprawnością w Polsce w latach 1989–2014. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, s. 83–84.
 
2.
Both T., Ainscow M. (2011). Przewodnik po edukacji włączającej. Warszawa: Wydawnictwo Ośrodek Badań nad Edukacją Włączającą.
 
3.
Brasławska-Haque M. (2013). Kompetencje terapeutyczne współczesnego nauczyciela. W: (red.) Krukowski J., Włoch A., Biblioteka Współczesnej myśli pedagogicznej, t. II – Szkoła twórcza w odtwórczym świecie. Kraków: Wyd. Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, s. 215–226.
 
4.
Firkowska-Mankiewicz A. (2012). Edukacja włączająca zadaniem na dziś polskiej szkoły. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji, s. 16–18.
 
5.
Kossowska M., Sołtysińska I. (2002). Szkolenie pracowników a rozwój organizacji. Kraków: Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna.
 
6.
Kruk-Lasocka J. (2012). Dostrzec dziecko z perspektywy edukacji włączającej. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, s. 13.
 
7.
Kujawiński J. (2010). Ewolucja szkoły i jej współczesna wizja. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, s. 22–23.
 
8.
Pilch T. (2004). Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. t. IV. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”, s. 693.
 
9.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, Dz.U. 2017, poz. 1591, tekst jednolity.
 
10.
Szumski G., Firkowska-Mankiewicz A. (2010). Wokół edukacji włączającej. Efekty kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w klasach specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, s. 19.
 
11.
Śliwerski B. (2010). Myśleć jak pedagog. Sopot: Wydawnictwo: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, s. 25–26.
 
Journals System - logo
Scroll to top