PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (45-56)
Działania poradni psychologicznopedagogicznych w zakresie rozwijania kompetencji zawodowych nauczycieli edukacji włączającej
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł został napisany na podstawie zebranych informacji, doświadczeń, przemyśleń, oczekiwań i potrzeb nauczycieli edukacji włączającej biorących udział w spotkaniach Sieci współpracy i samodoskonalenia w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rykach w latach 2016–2021. W cyklicznych spotkaniach Sieci uczestniczyli nauczyciele z przedszkoli, różnych poziomów szkół i placówek oświatowych z powiatu ryckiego. W artykule ukazano wyzwania, jakie stawia przed nauczycielami edukacja włączająca (alternatywna dla edukacji specjalnej i integracyjnej), jakie są trudności związane z jej wdrażaniem oraz jakie są możliwości i potrzeby nauczycieli w podnoszeniu kompetencji zawodowych w jej realizacji. Zaprezentowano także rekomendacje nauczycieli dotyczące rozwiązań systemowych i organizacyjnych w zakresie edukacji inkluzyjnej podnoszące jej jakość
 
REFERENCJE (11)
1.
Apanel D. (2016). Teoria i praktyka kształcenia integracyjnego osób z niepełnosprawnością w Polsce w latach 1989–2014. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, s. 83–84.
 
2.
Both T., Ainscow M. (2011). Przewodnik po edukacji włączającej. Warszawa: Wydawnictwo Ośrodek Badań nad Edukacją Włączającą.
 
3.
Brasławska-Haque M. (2013). Kompetencje terapeutyczne współczesnego nauczyciela. W: (red.) Krukowski J., Włoch A., Biblioteka Współczesnej myśli pedagogicznej, t. II – Szkoła twórcza w odtwórczym świecie. Kraków: Wyd. Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, s. 215–226.
 
4.
Firkowska-Mankiewicz A. (2012). Edukacja włączająca zadaniem na dziś polskiej szkoły. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji, s. 16–18.
 
5.
Kossowska M., Sołtysińska I. (2002). Szkolenie pracowników a rozwój organizacji. Kraków: Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna.
 
6.
Kruk-Lasocka J. (2012). Dostrzec dziecko z perspektywy edukacji włączającej. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, s. 13.
 
7.
Kujawiński J. (2010). Ewolucja szkoły i jej współczesna wizja. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, s. 22–23.
 
8.
Pilch T. (2004). Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. t. IV. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”, s. 693.
 
9.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, Dz.U. 2017, poz. 1591, tekst jednolity.
 
10.
Szumski G., Firkowska-Mankiewicz A. (2010). Wokół edukacji włączającej. Efekty kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w klasach specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, s. 19.
 
11.
Śliwerski B. (2010). Myśleć jak pedagog. Sopot: Wydawnictwo: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, s. 25–26.
 
Journals System - logo
Scroll to top