PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (113-135)
Education and psychological and pedagogical help carried out remotely in the opinion of parents, students and teachers
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Remote education, and thus also psychological and pedagogical assistance, became a necessity during the pandemic, and not a voluntary choice or a tool supporting traditional education. Therefore, it was necessary to consider whether and how the pandemic influenced the entire education process? Did the students, parents and teachers cope with the change and how? Have they encountered difficulties and what difficulties – especially in the field of providing psychological and pedagogical help? Did the pandemic affect the psychophysical functioning of students, parents and teachers, and how? The planned research allowed to show the current situation in education at the level of primary school, and also showed the scope and expectations of respondents regarding the psychological and pedagogical help provided. These studies allowed to show not only the first experiences, suggestions and conclusions, but also to show psychophysical changes among respondents (such as, for example, overloading parents, phobias, fears, etc.), their fears, psychophysical condition and perceived threats (e.g. symptoms). depression among children and parents, lack of motivation, etc.) and expected changes in the future and in education, including the traditional one.
 
REFERENCES (26)
1.
Bębas S., Jędrzejko M., Kasprzak K., Szwedzik A., Taper A. (2017). Cyfrowe dzieci – Zjawisko. Uwarunkowania. Kluczowe problemy. Warszawa–Milanówek: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, s. 28, 73, 76, 171–172.
 
2.
Brammer L.M. (1984). Kontakty służące pomaganiu. Procesy i umiejętności. Warszawa: SPP PTP.
 
3.
Buchner A., Wierzbicka M., Szeniawska M., Raport Edukacja w czasie pandemii, (2020) https://centrumcyfrowe.pl/wp-c... Raport_Edukacja-zdalnaw-czasie-pandemii.-Edycja-II.pdf, (dostęp:0303.2021).
 
4.
Cortesi S., Hasse A., Lombana-Bermudez A., Kim S., Gasser U. (2020). Youth and digital citizenship+ (plus): Understanding skills for a digital world. Youth and Media, Berkman Klein Center for Internet & Society https://cyber.harvard.edu/publ..., (dostęp: 26.03.2021).
 
5.
Dylak S. (2013). Architektura wiedzy w szkole. Warszawa: Wydawnictwo DIFIN, s. 112–113, 156–157.
 
6.
James R.K., Gilliland B.E. (2006). Strategie interwencji kryzysowej. Pomoc psychologiczna poprzedzająca terapię. Warszawa: PARPA. Wydawnictwo Edukacyjne.
 
7.
Jankowiak B., Jaskulska S. (2020). Dobrostan nauczycieli i nauczycielek a ich postawy wobec kształcenia na odległość w czasie pandemii COVID-19, Przegląd Pedagogiczny, (1), s. 219–232.
 
8.
Katalog kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych (2014). Fundacja Nowoczesna Polska http://katalog.edukacjamedialn..., (dostęp:10.06.2021).
 
9.
Fundacja Dajemy dzieciom siłę, Negatywne doświadczenia młodzieży w trakcie pandemii (2020) https://fdds.pl/baza_wiedzy/ne..., (dostęp: 07.03.2021).
 
10.
Pisula E., Pankowski D., Nowakowska I., Banasiak A., Wytrychiewicz-Pankowska K., Markiewicz M., Jórczak A. (2020). Nauczyciele w sytuacji powrotu do szkół w czasie pandemii SARS-CoV-2. Raport z badań przeprowadzonych od 10 września do 10 października 2020. Open Science Framework. doi: 10.17605/OSF.IO/6ZNCE.
 
11.
Plebańska M., Szyller A., Sieńczewska M. (2020), https://kometa.edu.pl/uploads/... (dostęp: 04.03.2021).
 
12.
Ptaszek G., Bigaj M., Dębski M., Pyżalski J., Stunża G.D. (2020), https://ug.edu.pl/news/sites/u... (dostęp: 04.03.2021).
 
13.
Pyżalski J. (2019). Cyfrowa pedagogika medialna. W: Z. Kwieciński, B. Śliwerski. (red.) Pedagogika. Podręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA.
 
14.
Pyżalski J., Zdrodowska A., Tomczyk Ł., Abramczuk K. (2019a). Polskie badanie EU Kids Online 2018. Najważniejsze wyniki i wnioski. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 
15.
Pyżalski J. (red.) (2020). Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19. Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele. Warszawa: EduAkcja, s. 2–27, e-book https://zdalnie.edu-akcja.pl/ (dostęp: 10.06.2021).
 
16.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020, poz. 410 późn. zm.).
 
17.
Rubacha K. (2008). Metodologia badań nad edukacją. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ŁOŚGRAF.
 
18.
Siuda P., Stunża G.D. (red.) (2012). Dzieci Sieci – kompetencje komunikacyjne najmłodszych: Raport z badań. Gdańsk: Instytut Kultury Miejskiej, s. 5–62.
 
19.
Słowik M. (2018). Wybrane kompetencje medialne i informacyjne dzieci. W: K. Piech. Zagadnienia aktualne poruszane przez młodych naukowców.
 
20.
Kraków: CREATIVETIME, s. 489–494.
 
21.
Smahel D., Machackova H., Mascheroni G., Dedkova L., Staksrud E., Ólafsson K., Livingstone S., Hasebrink U. (2020). EU Kids Online 2020: Survey results from 19 countries. EU Kids Online. DOI: 10.21953/lse.47fdeqj01ofo.
 
22.
Tanaś M. (2004). Dydaktyczny kontekst kształcenia na odległość. W: M. Tanaś (red.), Pedagogika a środki informatyczne i media. Warszawa–Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, s. 31–44.
 
23.
Tanaś M. (2005). Technologia informacyjna w procesie dydaktycznym. Warszawa: Mikom.
 
24.
Tanaś M. (2011). Kształcenie komplementarne na poziomie akademickim – kontekst dydaktyczny i informatyczny. „Heteroglossia. Studia Kulturoznawczo-Filologiczne” 1, s. 95–106.
 
25.
Tanaś M. (2015). Distance Education as an Object of Study and Refl ection of Pedagogy in Poland. International Journal of Electronics and Telecommunications, 61(3), s. 237–243.
 
26.
Tanaś M., Galanciak S. (2018). Mistrz i uczeń w cyberprzestrzeni. Cyberprzestrzeń – człowiek – edukacja, t. 3. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls.
 
Journals System - logo
Scroll to top