PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (135-166)
Financial barriers of local development in Poland
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The characteristic of Polish rural communes, in comparison with municipalities, is the lower income of their inhabitants, higher unemployment rate, less developed technical and social infrastructure and, last but not least, the lower quality of municipal services. In order to bridge that gap, the investments in local development, e.g. infrastructure expenses, are required. Unfortunately, the investment activities of communes are hampered by their limited financial resources. The aim of this article is to assess the investment potential of some typical Polish rural communes, situated in the Opoczno County, Łódź Voivodeship. The analysis uses the financial ratios from the 2007-2013 period, provided by the Polish Ministry of Finance and Central Statistical Office. The analysis asserts that, in general, the communes of the named region are in worse financial condition than the Polish average, with higher unemployment rates and underdeveloped social and technical infrastructure. There are also some substantial differences in the financial condition of the analyzed communes. The communes of Opoczno and Mniszków have the lowest investment potential, due to their excess indebtedness, high debt service coverage ratio and limited operating surplus. The biggest investment opportunities exist in the richest communes of the region, Paradyż and Sławno, due to their high per capita income, relatively small debts and low debt service coverage ratio. These are also the communes with the highest investment expenditures in comparison to their global income.
 
REFERENCES (29)
1.
Galiński, P. (2014). Możliwości finansowania inwestycji przez gminy w latach 2010-2012. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 802. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 65.
 
2.
Gałuszka, K. (2005). Ocena efektywności finansowania rozwoju lokalnego. w: Patrzałek, L. Finanse samorządu terytorialnego. Wrocław-Poznań, Wyższa Szkoła Bankowa.
 
3.
Gilowska, Z. (1998). Bariery rozwoju lokalnego. w: Gorzelak G., Jałowiecki, B. Koniunktura gospodarcza i mobilizacja społeczna w gminach. Europejski Instytut Rozwoju Lokalnego. Warszawa.
 
4.
Gospodarowicz, M., Kołodziejczyk, D. (2011). Ocena możliwości inwestycyjnej gmin w kontekście Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Warszawa.
 
5.
Główny Urząd Statystyczny (2014). Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego 2013. Studia i analizy statystyczne. Warszawa.
 
6.
Gorzelak G., Jałowiecki, B.(1998). Koniunktura gospodarcza i mobilizacja społeczna w gminach w Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego. Warszawa.
 
7.
Hybel, J. Regionalne zróżnicowanie sytuacji finansowej gmin w Polsce w latach 2005-2009. Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii w Olsztynie.
 
8.
Korolewska, M., Marchewka-Bartkowiak, K. (2011). Indywidualny wskaźnik zadłużenia samorządów terytorialnych. BAS, nr 21(113). Warszawa.
 
9.
Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych. (2014). Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2013 r. Warszawa.
 
10.
Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych. (2012). Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2011 r. Warszawa.
 
11.
Maik, W., Parysek, J., Wojtasiewicz L. (1978). Podstawowe zagadnienia identyfikacyjne barier wzrostu w gospodarce przestrzennej. W: Bariery wzrostu w gospodarce przestrzennej. Biuletyn KPZK PAN zeszyt 99.
 
12.
Ministerstwo Finansów. (2014). Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2011-2013. Warszawa. Pozyskano (20.07.2015) z http://www.mf.gov.pl/web/wp/bu....
 
13.
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.(2012). Ocena sytuacji samorządów lokalnych. Warszawa.
 
14.
Mioduchowska-Jaroszewicz, E. (2013). Metody i kierunki oceny kondycji finansowej jednostek samorządów terytorialnych. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 786. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 64/2.
 
15.
Nowakowska, A., Przygodzki, Z., Sokołowicz, M. (2012). Zdolności inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w perspektywie 2020 roku.
 
16.
Parysek, J. J. (2001). Podstawy gospodarki lokalnej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań.
 
17.
Rosner, A. (2002). Wiejskie obszary problemowe pod kątem widzenia rozwoju gospodarczego (w:) Lokalne bariery rozwoju obszarów wiejskich, FAPA, Warszawa.
 
18.
Sarnowski, J. (2015). Wykorzystanie zewnętrznych źródeł finansowania rozwoju gminy. Teoria i praktyka. Prawne i społeczne problemy samorządu terytorialnego. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości. Sekuła, A. (2005). Bariery rozwoju lokalnego. w: Filipiak, B., Szewczuk, Z., Zychowicz A.. Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie. Zeszyty naukowe nr 401, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, ss. 587-600.
 
19.
Szewczuk, A., Kogut-Jaworska, M., Zioło, M. (2011). Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka. Wydawnictwo C.H. Beck. Warszawa.
 
20.
Sztando, A. (2011). Bariery zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. nr 240.
 
21.
Urząd Statystyczny w Łodzi. (2014). Budżety Jednostek Samorządu Terytorialnego w Województwie Łódzkim w 2013 r. Informacje i Opracowania Statystyczne. Łódź.
 
22.
Urząd Statystyczny w Łodzi. (2014). Statystyczne Vademecum Samorządowca 2013. Gmina wiejska Białaczów pow. opoczyński.
 
23.
Urząd Statystyczny w Łodzi. (2014). Statystyczne Vademecum Samorządowca 2013. Gmina wiejska Mniszków pow. opoczyński.
 
24.
Urząd Statystyczny w Łodzi. (2014). Statystyczne Vademecum Samorządowca 2013. Gmina wiejska Poświętne pow. opoczyński.
 
25.
Urząd Statystyczny w Łodzi. (2014). Statystyczne Vademecum Samorządowca 2013. Gmina wiejska Paradyż pow. opoczyński.
 
26.
Urząd Statystyczny w Łodzi. (2014). Statystyczne Vademecum Samorządowca 2013. Gmina wiejska Sławno pow. opoczyński.
 
27.
Urząd Statystyczny w Łodzi. (2014). Statystyczne Vademecum Samorządowca 2013. Gmina wiejska Żarnów pow. opoczyński.
 
28.
Urząd Statystyczny w Łodzi. (2014). Statystyczne Vademecum Samorządowca 2013. Gmina miejsko-wiejska Drzewica pow. opoczyński.
 
29.
Urząd Statystyczny w Łodzi. (2014). Statystyczne Vademecum Samorządowca 2013. Gmina miejsko-wiejska Opoczno pow. opoczyński.
 
Journals System - logo
Scroll to top