PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (135-166)
Finansowe bariery rozwoju lokalnego w Polsce
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Cechą charakterystyczną obszarów wiejskich w Polsce, w porównaniu z obszarami miejskimi, jest niższy poziom dochodów ludności, wyższy poziom bezrobocia, gorzej rozwinięta infrastruktura techniczna i społeczna oraz niższa jakość usług komunalnych. Aby zmniejszyć dystans między wsią a miastem, niezbędne są m.in. nakłady inwestycyjne na rozwój lokalny, szczególnie na rozwój infrastruktury. Niestety, podstawową barierą aktywności gmin wiejskich w tym zakresie, są ich ograniczone środki finansowe. Celem niniejszego opracowania jest próba oceny możliwości finansowania inwestycji przez wybrane gminy. Obiektem badań były gminy powiatu opoczyńskiego w województwie łódzkim. Do analizy wykorzystano wskaźniki ekonomiczne, wyliczone dla lat 2007-2013 przez Ministerstwo Finansów oraz informacje Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego. Z przeprowadzonych badań wynika, iż w porównaniu ze średnią w kraju, w gminach tych występuje wyższy poziom bezrobocia oraz gorzej rozwinięta infrastruktura społeczno-techniczna. Przeprowadzona analiza wskazuje na istnienie dużego zróżnicowania w zakresie sytuacji finansowej badanych gmin. Najmniejsze możliwości finansowania inwestycji mają gminy Opoczno i Mniszków ze względu na bardzo wysoki poziom zadłużenia oraz kosztów jego obsługi w relacji do dochodów, a także niski poziom nadwyżki operacyjnej. Natomiast największe możliwości realizacji inwestycji mają gminy Paradyż oraz Sławno ze względu na relatywnie wysoki poziom dochodów per capita oraz niski poziom zadłużenia i kosztów jego obsługi w stosunku do dochodów. Potwierdza to fakt, iż w analizowanym okresie, udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach tych gminach był wysoki.
 
REFERENCJE (29)
1.
Galiński, P. (2014). Możliwości finansowania inwestycji przez gminy w latach 2010-2012. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 802. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 65.
 
2.
Gałuszka, K. (2005). Ocena efektywności finansowania rozwoju lokalnego. w: Patrzałek, L. Finanse samorządu terytorialnego. Wrocław-Poznań, Wyższa Szkoła Bankowa.
 
3.
Gilowska, Z. (1998). Bariery rozwoju lokalnego. w: Gorzelak G., Jałowiecki, B. Koniunktura gospodarcza i mobilizacja społeczna w gminach. Europejski Instytut Rozwoju Lokalnego. Warszawa.
 
4.
Gospodarowicz, M., Kołodziejczyk, D. (2011). Ocena możliwości inwestycyjnej gmin w kontekście Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Warszawa.
 
5.
Główny Urząd Statystyczny (2014). Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego 2013. Studia i analizy statystyczne. Warszawa.
 
6.
Gorzelak G., Jałowiecki, B.(1998). Koniunktura gospodarcza i mobilizacja społeczna w gminach w Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego. Warszawa.
 
7.
Hybel, J. Regionalne zróżnicowanie sytuacji finansowej gmin w Polsce w latach 2005-2009. Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii w Olsztynie.
 
8.
Korolewska, M., Marchewka-Bartkowiak, K. (2011). Indywidualny wskaźnik zadłużenia samorządów terytorialnych. BAS, nr 21(113). Warszawa.
 
9.
Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych. (2014). Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2013 r. Warszawa.
 
10.
Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych. (2012). Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2011 r. Warszawa.
 
11.
Maik, W., Parysek, J., Wojtasiewicz L. (1978). Podstawowe zagadnienia identyfikacyjne barier wzrostu w gospodarce przestrzennej. W: Bariery wzrostu w gospodarce przestrzennej. Biuletyn KPZK PAN zeszyt 99.
 
12.
Ministerstwo Finansów. (2014). Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2011-2013. Warszawa. Pozyskano (20.07.2015) z http://www.mf.gov.pl/web/wp/bu....
 
13.
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.(2012). Ocena sytuacji samorządów lokalnych. Warszawa.
 
14.
Mioduchowska-Jaroszewicz, E. (2013). Metody i kierunki oceny kondycji finansowej jednostek samorządów terytorialnych. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 786. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 64/2.
 
15.
Nowakowska, A., Przygodzki, Z., Sokołowicz, M. (2012). Zdolności inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w perspektywie 2020 roku.
 
16.
Parysek, J. J. (2001). Podstawy gospodarki lokalnej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań.
 
17.
Rosner, A. (2002). Wiejskie obszary problemowe pod kątem widzenia rozwoju gospodarczego (w:) Lokalne bariery rozwoju obszarów wiejskich, FAPA, Warszawa.
 
18.
Sarnowski, J. (2015). Wykorzystanie zewnętrznych źródeł finansowania rozwoju gminy. Teoria i praktyka. Prawne i społeczne problemy samorządu terytorialnego. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości. Sekuła, A. (2005). Bariery rozwoju lokalnego. w: Filipiak, B., Szewczuk, Z., Zychowicz A.. Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie. Zeszyty naukowe nr 401, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, ss. 587-600.
 
19.
Szewczuk, A., Kogut-Jaworska, M., Zioło, M. (2011). Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka. Wydawnictwo C.H. Beck. Warszawa.
 
20.
Sztando, A. (2011). Bariery zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. nr 240.
 
21.
Urząd Statystyczny w Łodzi. (2014). Budżety Jednostek Samorządu Terytorialnego w Województwie Łódzkim w 2013 r. Informacje i Opracowania Statystyczne. Łódź.
 
22.
Urząd Statystyczny w Łodzi. (2014). Statystyczne Vademecum Samorządowca 2013. Gmina wiejska Białaczów pow. opoczyński.
 
23.
Urząd Statystyczny w Łodzi. (2014). Statystyczne Vademecum Samorządowca 2013. Gmina wiejska Mniszków pow. opoczyński.
 
24.
Urząd Statystyczny w Łodzi. (2014). Statystyczne Vademecum Samorządowca 2013. Gmina wiejska Poświętne pow. opoczyński.
 
25.
Urząd Statystyczny w Łodzi. (2014). Statystyczne Vademecum Samorządowca 2013. Gmina wiejska Paradyż pow. opoczyński.
 
26.
Urząd Statystyczny w Łodzi. (2014). Statystyczne Vademecum Samorządowca 2013. Gmina wiejska Sławno pow. opoczyński.
 
27.
Urząd Statystyczny w Łodzi. (2014). Statystyczne Vademecum Samorządowca 2013. Gmina wiejska Żarnów pow. opoczyński.
 
28.
Urząd Statystyczny w Łodzi. (2014). Statystyczne Vademecum Samorządowca 2013. Gmina miejsko-wiejska Drzewica pow. opoczyński.
 
29.
Urząd Statystyczny w Łodzi. (2014). Statystyczne Vademecum Samorządowca 2013. Gmina miejsko-wiejska Opoczno pow. opoczyński.
 
Journals System - logo
Scroll to top