PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (179-194)
Functioning of juveniles in a probation officer’s centre
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article draws attention to the functioning of juveniles in a probation officer’s centre. The legislator has defined the scope of the centres’ activities quite broadly. Among the tasks carried out, the staff undertake work with juveniles who have been referred by family court for demoralisation or criminal offences. The algorithm of work in the probation officer’s centre defines the actions taken against minors, but the studies lack an idea of the situation from the perspective of the minors themselves. The article also reveals the specific adaptation techniques undertaken by juveniles in a new situation for them, which is undoubtedly directed to the probation officer’s centre, comparing them with those presented by the participants in isolation facilities. The study is complemented by available statistics on the number of minors sent to probation officer’s centres (against the background of statistics on all minors for whom educational measures have been taken); a description of the tasks carried out in the probation officer’s centres, a brief description of the working methodology and conclusions for the practice. The article presents issues from the perspective of both theorist and practice, which allows to capture a broader perspective of the activities of probation officer’s centers.
 
REFERENCES (19)
1.
Bałandynowicz A. (2015). Probacyjna sprawiedliwość karząca. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska.
 
2.
Czapów Cz. (1980). Wychowanie resocjalizujące. Elementy metodyki i diagnostyki. Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 
3.
Dzierzyńska-Breś S., Matkowski S. (2020). The concept of working with juveniles in local community: activities and interactions based on evidence- -based practice in attendance centres. Polska Myśl Pedagogiczna 6 (2020), s. 251–266.
 
4.
Gajos-Kaniewska D. (2017). Ośrodki kuratorskie dobre dla dzieci i niedrogie – RPD pisze do ministra Ziobry, https://www.rp.pl/Edukacjai-wy... (dostęp: 31.05.2021).
 
5.
Goffman E. (2011). Instytucje totalne. O pacjentach szpitali psychiatrycznych i mieszkańcach innych instytucji totalnych. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
6.
Konaszewski K., Kwadrans Ł. (2018). Zasoby osobiste młodzieży nieprzystosowanej społecznie. Uwarunkowania środowiskowe. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 
7.
Konopczyński M., (2014). Pedagogika resocjalizacyjna. W stronę działań kreujących. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 
8.
Korona K. (2020). Oddziaływania edukacyjne w ośrodkach kuratorskich na przykładzie Sądu Rejonowego w Lublinie. W: D. Łukomiak, K. Łukomiak (red.), Nauki społeczne i humanistyczne. Varia. Łódź: Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph, s. 367–378.
 
9.
Kozłowski P., Stasiak K. (2018). Ośrodek kuratorski. Ujęcie prawne, organizacyjne i metodyczne. Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Dziecka.
 
10.
Kwadrans Ł. (2012). Diagnoza aktualnej sytuacji i propozycje rozwoju ośrodków kuratorskich, „Probacja” 2012/3, s. 113–124.
 
11.
Kwadrans Ł. (2018). Ośrodek kuratorski – środek wychowawczy wykonywany przez kuratorów sądowych. W: K. Stasiak (red.). Zarys metodyki pracy kuratora sądowego. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.
 
12.
Matkowski S. (2020). Opiekun czy kontroler? O dylematach roli zawodowej kuratora sądowego, a efektywności jego oddziaływań. Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki humanistyczne i społeczne. Społeczeństwo i edukacja. Poznań: Wydawnictwo Młodzi Naukowcy, s. 86–91.
 
13.
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 5 października 2001 r. w sprawie ośrodków kuratorskich (Dz.U. 2001 Nr 120, poz. 1294).
 
14.
Sawicka K. (2007). Terapia w resocjalizacji. W: B. Urban. J.M. Stanik (red.). Resocjalizacja. Teoria i praktyka pedagogiczna, t. II. Warszawa: Pedagogium WSPR, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
15.
Statystyka Wymiaru Sprawiedliwości (2020). Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, https://www.stat.gov.pl (dostęp: 02.06.2021).
 
16.
Szczepaniak P. (2009). Znaczenie pojęcia terapii w pedagogice specjalnej. W: A. Rejzner, P. Szczepaniak (red.). Terapia w resocjalizacji. Część I. Ujęcie teoretyczne Warszawa: Wydawnictwo Akademickie ŻAK.
 
17.
Szczepanik R. (2015). Stawanie się recydywistą. Kariery instytucjonalne osób powracających do przestępczości. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
18.
Ustawa z 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. 2018, poz. 969).
 
19.
Wojnarska A., Korona K. (2020). Zadania diagnostyczne kuratora sądowego – teoria i praktyka, Resocjalizacja Polska 20, s. 59–79Wykaz ośrodków kuratorskich (2018), https://www.arch-bip.ms.gov.pl... (dostęp z 04.06.2021).
 
Journals System - logo
Scroll to top