PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (179-194)
Funkcjonowanie nieletnich w ośrodku kuratorskim
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł zwraca uwagę na funkcjonowanie nieletnich w ośrodku kuratorskim. Ustawodawca dość szeroko określił zakres działalności ośrodków. Wśród wielu realizowanych zadań personel podejmuje w nich pracę z nieletnimi, którzy zostali skierowani orzeczeniem sądu rodzinnego w związku z demoralizacją bądź popełnieniem czynu karalnego. Algorytm pracy w ośrodku kuratorskim określa działania podejmowane względem nieletnich, jednak w opracowaniach brakuje spojrzenia na sytuację z perspektywy samych nieletnich. Artykuł ukazuje także swoiste techniki adaptacyjne podejmowane przez nieletnich w nowej dla nich sytuacji, jaką niewątpliwie jest skierowanie ich do ośrodka kuratorskiego, porównując je z tymi prezentowanymi przez uczestników w placówkach izolacyjnych. Opracowanie uzupełniają: dostępne statystyki odnośnie do liczby nieletnich skierowanych do ośrodków kuratorskich (na tle statystyk dotyczących ogółu nieletnich, względem których orzeczono środki wychowawcze); opis zadań realizowanych w ośrodkach kuratorskich, krótką charakterystykę metodyki pracy oraz wnioski dla praktyki. Artykuł prezentuje zagadnienia z perspektywy zarówno teoretyka, jak i praktyka, co pozwala uchwycić szerszą perspektywę działalności ośrodków kuratorskich.
 
REFERENCJE (19)
1.
Bałandynowicz A. (2015). Probacyjna sprawiedliwość karząca. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska.
 
2.
Czapów Cz. (1980). Wychowanie resocjalizujące. Elementy metodyki i diagnostyki. Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 
3.
Dzierzyńska-Breś S., Matkowski S. (2020). The concept of working with juveniles in local community: activities and interactions based on evidence- -based practice in attendance centres. Polska Myśl Pedagogiczna 6 (2020), s. 251–266.
 
4.
Gajos-Kaniewska D. (2017). Ośrodki kuratorskie dobre dla dzieci i niedrogie – RPD pisze do ministra Ziobry, https://www.rp.pl/Edukacjai-wy... (dostęp: 31.05.2021).
 
5.
Goffman E. (2011). Instytucje totalne. O pacjentach szpitali psychiatrycznych i mieszkańcach innych instytucji totalnych. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
6.
Konaszewski K., Kwadrans Ł. (2018). Zasoby osobiste młodzieży nieprzystosowanej społecznie. Uwarunkowania środowiskowe. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 
7.
Konopczyński M., (2014). Pedagogika resocjalizacyjna. W stronę działań kreujących. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 
8.
Korona K. (2020). Oddziaływania edukacyjne w ośrodkach kuratorskich na przykładzie Sądu Rejonowego w Lublinie. W: D. Łukomiak, K. Łukomiak (red.), Nauki społeczne i humanistyczne. Varia. Łódź: Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph, s. 367–378.
 
9.
Kozłowski P., Stasiak K. (2018). Ośrodek kuratorski. Ujęcie prawne, organizacyjne i metodyczne. Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Dziecka.
 
10.
Kwadrans Ł. (2012). Diagnoza aktualnej sytuacji i propozycje rozwoju ośrodków kuratorskich, „Probacja” 2012/3, s. 113–124.
 
11.
Kwadrans Ł. (2018). Ośrodek kuratorski – środek wychowawczy wykonywany przez kuratorów sądowych. W: K. Stasiak (red.). Zarys metodyki pracy kuratora sądowego. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.
 
12.
Matkowski S. (2020). Opiekun czy kontroler? O dylematach roli zawodowej kuratora sądowego, a efektywności jego oddziaływań. Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki humanistyczne i społeczne. Społeczeństwo i edukacja. Poznań: Wydawnictwo Młodzi Naukowcy, s. 86–91.
 
13.
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 5 października 2001 r. w sprawie ośrodków kuratorskich (Dz.U. 2001 Nr 120, poz. 1294).
 
14.
Sawicka K. (2007). Terapia w resocjalizacji. W: B. Urban. J.M. Stanik (red.). Resocjalizacja. Teoria i praktyka pedagogiczna, t. II. Warszawa: Pedagogium WSPR, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
15.
Statystyka Wymiaru Sprawiedliwości (2020). Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, https://www.stat.gov.pl (dostęp: 02.06.2021).
 
16.
Szczepaniak P. (2009). Znaczenie pojęcia terapii w pedagogice specjalnej. W: A. Rejzner, P. Szczepaniak (red.). Terapia w resocjalizacji. Część I. Ujęcie teoretyczne Warszawa: Wydawnictwo Akademickie ŻAK.
 
17.
Szczepanik R. (2015). Stawanie się recydywistą. Kariery instytucjonalne osób powracających do przestępczości. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
18.
Ustawa z 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. 2018, poz. 969).
 
19.
Wojnarska A., Korona K. (2020). Zadania diagnostyczne kuratora sądowego – teoria i praktyka, Resocjalizacja Polska 20, s. 59–79Wykaz ośrodków kuratorskich (2018), https://www.arch-bip.ms.gov.pl... (dostęp z 04.06.2021).
 
Journals System - logo
Scroll to top