PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (151-161)
Funkcjonowanie rynku energii elektrycznej w kontekście zmian wynikających z uchwalenia dyrektywy 2009/72/WE
 
More details
Hide details
1
Katedra Prawa Gospodarczego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie.
 
 
ABSTRACT
Abstract. Functioning of the electricity market in the context of changes resulting from the adoption of Directive 2009/72EC. The process of shaping common solutions in energy sector proceeded evolutionary beginning from the Þ rst Treaties in the Þ fties of the twentieth century, through the strategic for energy market, legislation enacted in the nineties. In practice, the process of creating an internal energy market can be divided into three stages, which are associated with speciÞ c solutions of a legal nature. The article focus on the latest legal acts that regulates functioning of European energy market. The most important considerations concern on the new directive 2009/72/EC of European Parliament and of the Council of 12 July 2009 concerning common rules for the internal market in electricity and repealing Directive 2003/54/EC. The new legislation strengthens the EU’s internal energy market, give consumers more protection and the beneÞ t of the lowest possible energy prices while offering companies the chance to compete on a level playing Þ eld. In addition the it promotes sustainability by stimulating energy efÞ ciency.
 
REFERENCES (10)
1.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 2003/54/WE, Dz. Urz. z 2009r. UE L211/55;.
 
2.
Dyrektywa PE i Rady 96/92/WE z dnia 19 grudnia 1996r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej, DZ. U. WE z 1997r. 27/20.
 
3.
Dyrektywa 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 96/92/WE, Dz. U. UE. z 2003r. L. 03. 176.37.
 
4.
Jasiński P., Skoczny T., Yarrow G., Konkurencja a regulacja w energetyce, Warszawa 1995.
 
5.
Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie Europejskiej Polityki Energetycznej przyjęty 10 stycznia 2007 r. COM (2007) 1 Final, 10.01.2007, SEC (2007) 12.
 
6.
Krawiec F., Krawiec S., Zarządzanie marketingiem w firmie energetycznej, Warszawa 2001.
 
7.
Sitek M., Polityka ochrony środowiska w sektorze usług turystycznych w świetle prawa Unii Europejskiej, Olsztyn 2007.
 
8.
Skoczny T. (red), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz ,Warszawa 2009;.
 
9.
Skoczny T., Energetyka, [w:] Prawo Unii Europejskiej, Zagadnienia Systemowe, (red.) J. Barcz, Warszawa 2005;.
 
10.
Strzyczkowski K., Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2007;.
 
Journals System - logo
Scroll to top