PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (151-161)
Funkcjonowanie rynku energii elektrycznej w kontekście zmian wynikających z uchwalenia dyrektywy 2009/72/WE
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Prawa Gospodarczego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie.
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
 
REFERENCJE (10)
1.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 2003/54/WE, Dz. Urz. z 2009r. UE L211/55;.
 
2.
Dyrektywa PE i Rady 96/92/WE z dnia 19 grudnia 1996r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej, DZ. U. WE z 1997r. 27/20.
 
3.
Dyrektywa 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 96/92/WE, Dz. U. UE. z 2003r. L. 03. 176.37.
 
4.
Jasiński P., Skoczny T., Yarrow G., Konkurencja a regulacja w energetyce, Warszawa 1995.
 
5.
Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie Europejskiej Polityki Energetycznej przyjęty 10 stycznia 2007 r. COM (2007) 1 Final, 10.01.2007, SEC (2007) 12.
 
6.
Krawiec F., Krawiec S., Zarządzanie marketingiem w firmie energetycznej, Warszawa 2001.
 
7.
Sitek M., Polityka ochrony środowiska w sektorze usług turystycznych w świetle prawa Unii Europejskiej, Olsztyn 2007.
 
8.
Skoczny T. (red), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz ,Warszawa 2009;.
 
9.
Skoczny T., Energetyka, [w:] Prawo Unii Europejskiej, Zagadnienia Systemowe, (red.) J. Barcz, Warszawa 2005;.
 
10.
Strzyczkowski K., Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2007;.
 
Journals System - logo
Scroll to top