PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (149-166)
Religious security guarantees during the European Football Championship EURO 2012
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
For a long time in the human minds dilemmas related to the scope of liberty and freedom, security and duty, coercion, or violence has arisen. The border between these categories has been rarely talked about. The limit to the freedom or liberty is the safety of every person (Erasmus, 2012, p 46). It is believed that freedom manifests itself in spontaneous interaction. It emboldens when there are no mechanisms of control and self-control inside and outside. Mass events including the European Football Championship EURO 2012 may endanger the safety of others because there is a large variety of the gathered, based on race, colour sex, language, religion, political opinion, national extraction or any other situation. Duty of the state is to ensure safety for each person appearing in Polish territory, including religious security. The right to religious freedom and the right to security are fundamental rights which were requested earliest and most in the human history. The right to freedom of conscience and religion - more than any other fundamental rights– protects human being not only against the state and not just the minority against the majority, or a majority against any minority, but particularly against any threat, no matter from either side it could occur. Such right should be entitled to everyone. The state should refrain from any interference in the sphere of the human being. Defining the boundaries of the sphere and permitted exceptions take place in international agreements and national laws.
 
REFERENCES (21)
1.
Erasmus E. (2012). Dylematy w wychowaniu; wolności i bezpieczeństwa, swobody i przymusu czy obowiązku… W: Journal of Modern Science. Tom (1/12/2012), ss. 35-103.
 
2.
Jakubczak r. (2003). Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa III RP. Warszawa: Wydawnictwo Bellona.
 
3.
Janyga W. (2010). Przestępstwo obrazy uczuć religijnych w polskim prawie karnym w świetle współczesnego pojmowania wolności sumienia i wyznania. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 
4.
Kitler W. (2002). Obrona narodowa III RP. Pojęcie. Organizacja. System. W: Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej.
 
5.
Krukowski J. i Warchałowski K. (2000). Polskie Prawo Wyznaniowe. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 
6.
Mezglewski A., Misztal H i Stanisz P. (2008). Prawo wyznaniowe. Warszawa: Wydawnictwo C. H. BECK.
 
7.
Pokruszyński W. (2012). Bezpieczeństwo teoria i praktyka (Podręcznik akademicki). Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi.
 
8.
Pokruszyński W. (2011). Filozoficzne aspekty bezpieczeństwa. Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi.
 
9.
Pokruszyński W. (2011). Polityka a strategia bezpieczeństwa. Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi.
 
10.
Rotfeld A. (1986). Międzynarodowe czynniki bezpieczeństwa Polski. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 
11.
Sitek B. (2012). Bezpieczeństwo prawne a wertykalna wielowarstwowość systemów prawnych. W: Journal of Modern Science. Tom (1/12/2012), ss. 167 – 183.
 
12.
Słownik języka polskiego (1978). M. Szymczak (red.): tom I. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 
13.
Słownik terminów z zakresu psychologii dowodzenia i zarządzania (2000). J. Borkowski, M. Dyrda, L. Konarski, B. Rokicki (red.), Warszawa: Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej.
 
14.
Stańczyk J. (1996). Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.
 
15.
Wąsek A. (1995). Przestępstwa przeciwko przekonaniom religijnym de lege lata i de lege ferenda. W: Państwo i Prawo, z. 7, ss. 27–41.
 
16.
Zięba r. (1989). Pojęcie i istota bezpieczeństwa państwa w stosunkach międzynarodowych. W: Sprawy Międzynarodowe, nr 10, ss. 9–50.
 
17.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 2 kwietnia 1997 roku, DzU 1997 nr 78 poz. 483.
 
18.
Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych (Nowy Jork, 16 XII 1966), DzU 1977 nr 38 poz. 167.
 
19.
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (Paryż, 10 XII 1948). W: B. Gronowska, T. Jasudowicz i C. Mika (red.), Prawa Człowieka, Dokumenty międzynarodowe (ss. 15–20). Toruń (1996): Wydawnictwo Comer.
 
20.
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 11 lipca 1932 roku - Kodeks karny, DzU 1932 nr 60 poz. 571.
 
21.
Ustawa z 6 czerwca 1997 roku - Kodeks karny, DzU 1997 nr 88 poz. 553.
 
Journals System - logo
Scroll to top