PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (149-166)
Gwarancje bezpieczeństwa religijnego w czasie trwania Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Od dawna w myśli humanistycznej rodziły się dylematy związane z zakresem wolności i swobody, bezpieczeństwa i obowiązku, przymusu czy przemocy. Rzadziej mówiono o przebiegającej granicy pomiędzy tymi kategoriami. Granicą dla wolności czy swobody jest bezpieczeństwo każdego człowieka (Erasmus, 2012, s. 46). Uważa się, że swoboda przejawia się w spontanicznym reagowaniu. Rozzuchwala, gdy nie funkcjonują mechanizmy kontroli i samokontroli wewnętrznej i zewnętrznej. Imprezy masowe, również Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej EURO 2012, mogą zagrażać bezpieczeństwu innych osób, ponieważ występuje duża różnorodność zgromadzonych np. ze względu na rasę, kolor skóry, płeć, język, religię, poglądy polityczne, pochodzenie narodowe lub jakąkolwiek inną sytuację. Obowiązkiem państwa jest zapewnienie każdemu człowiekowi znajdującemu się na terytorium Polski bezpieczeństwa, także bezpieczeństwa religijnego. Prawo do wolności religijnej i prawo do bezpieczeństwa są prawami podstawowymi, których w dziejach ludzkich żądano najwcześniej i najbardziej zdecydowanie. Prawo do wolności sumienia i religii – bardziej niż jakiekolwiek inne prawo podstawowe – strzeże człowieka nie tylko przed państwem i nie tylko mniejszości przed większością, czy też większości przed dowolną mniejszością, lecz także szczególnie przeciwko wszelkim zagrożeniom, bez względu na to, z którejkolwiek strony mogłyby się pojawić. Wspomniane prawo przysługuje każdemu człowiekowi. Państwo powinno powstrzymać się od jakiejkolwiek ingerencji w tę sferę życia osoby ludzkiej. Określenie granic tej sfery oraz dopuszczalnych wyjątków następuje w umowach międzynarodowych i ustawach krajowych.
 
REFERENCJE (21)
1.
Erasmus E. (2012). Dylematy w wychowaniu; wolności i bezpieczeństwa, swobody i przymusu czy obowiązku… W: Journal of Modern Science. Tom (1/12/2012), ss. 35-103.
 
2.
Jakubczak r. (2003). Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa III RP. Warszawa: Wydawnictwo Bellona.
 
3.
Janyga W. (2010). Przestępstwo obrazy uczuć religijnych w polskim prawie karnym w świetle współczesnego pojmowania wolności sumienia i wyznania. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 
4.
Kitler W. (2002). Obrona narodowa III RP. Pojęcie. Organizacja. System. W: Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej.
 
5.
Krukowski J. i Warchałowski K. (2000). Polskie Prawo Wyznaniowe. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 
6.
Mezglewski A., Misztal H i Stanisz P. (2008). Prawo wyznaniowe. Warszawa: Wydawnictwo C. H. BECK.
 
7.
Pokruszyński W. (2012). Bezpieczeństwo teoria i praktyka (Podręcznik akademicki). Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi.
 
8.
Pokruszyński W. (2011). Filozoficzne aspekty bezpieczeństwa. Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi.
 
9.
Pokruszyński W. (2011). Polityka a strategia bezpieczeństwa. Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi.
 
10.
Rotfeld A. (1986). Międzynarodowe czynniki bezpieczeństwa Polski. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 
11.
Sitek B. (2012). Bezpieczeństwo prawne a wertykalna wielowarstwowość systemów prawnych. W: Journal of Modern Science. Tom (1/12/2012), ss. 167 – 183.
 
12.
Słownik języka polskiego (1978). M. Szymczak (red.): tom I. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 
13.
Słownik terminów z zakresu psychologii dowodzenia i zarządzania (2000). J. Borkowski, M. Dyrda, L. Konarski, B. Rokicki (red.), Warszawa: Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej.
 
14.
Stańczyk J. (1996). Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.
 
15.
Wąsek A. (1995). Przestępstwa przeciwko przekonaniom religijnym de lege lata i de lege ferenda. W: Państwo i Prawo, z. 7, ss. 27–41.
 
16.
Zięba r. (1989). Pojęcie i istota bezpieczeństwa państwa w stosunkach międzynarodowych. W: Sprawy Międzynarodowe, nr 10, ss. 9–50.
 
17.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 2 kwietnia 1997 roku, DzU 1997 nr 78 poz. 483.
 
18.
Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych (Nowy Jork, 16 XII 1966), DzU 1977 nr 38 poz. 167.
 
19.
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (Paryż, 10 XII 1948). W: B. Gronowska, T. Jasudowicz i C. Mika (red.), Prawa Człowieka, Dokumenty międzynarodowe (ss. 15–20). Toruń (1996): Wydawnictwo Comer.
 
20.
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 11 lipca 1932 roku - Kodeks karny, DzU 1932 nr 60 poz. 571.
 
21.
Ustawa z 6 czerwca 1997 roku - Kodeks karny, DzU 1997 nr 88 poz. 553.
 
Journals System - logo
Scroll to top