PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (229-248)
Humanities conditions Management and Development Public administration
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Management and Humanities is an indispensable element of changes in the functioning and the meaning of public administration. It is therefore important to pay attention to the humanistic aspects related to the development of the public sector. Hence, you need to pay more attention to the aspects of a typical humanities, where the center should always be a man, then they focus on the job. This shows how important and responsible becomes contemporary discussion of the role of man and his position in the organization. In order to help reach its scheme of issues management in the public sector in the context of the organization. This objective will help literature analysis and an indication of management tools humanistic, more often discussed and used in entities of public administration.
 
REFERENCES (27)
1.
Błaś, A. (2004). Kontekst prawny, [w:] J. Boć (red.), Administracja publiczna. Kolonia Limited, Wrocław.
 
2.
Boć, J. (red.), (2004). Administracja publiczna. Kolonia Limited, Wrocław.
 
3.
Dolnicki, B. (2016). Samorząd terytorialny. Warszawa:.Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska SA,.
 
4.
Gołaś, H., Mazur, A. (2008). Człowiek kreatorem systemu zarządzania jakością, [w:] Koncepcje zarządzania jakością. Doświadczenia i perspektywy, T. Sikora (red.). Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ,.
 
5.
Gulick, L., Urwick, L. (red.) (1937). Papers on the Science of Administration, Institute of Public Administration. New York.
 
6.
Hornik, S. (2008). Wpływ wdrożenia systemu zapewnienia jakości na zmiany kulturowe przedsiębiorstwa, [w:] Koncepcje zarządzania jakością. Doświadczenia i perspektywy, T. Sikora (red.). Kraków Wydawnictwo Naukowe PTTŻ,.
 
7.
Izdebski, H., Kulesza, M. (red.) (1999). Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne. Warszawa: Liber,.
 
8.
Kociatkiewicz, J., Kostyra, M. (2013). Zarządzanie humanistyczne. Zarys programu, „Problemy Zarządzania” vol. 11, Nr 4 (44).
 
9.
Kopertyńska, M. W. (2008). Motywowanie pracowników – teoria i praktyka Warszawa: Placet.
 
10.
Kostera, N. (2011). Zarządzanie personelem. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
11.
Kożuch, B. (2004). Zarządzanie publiczne. W teorii i praktyce polskich organizacji. Warszawa: Wydawnictwo PLACET..
 
12.
Kuc, B., Moczydłowska J. (2009). Zachowania organizacyjne. Warszawa: Difin.
 
13.
Kudrycka, B. (2001). W sprawie wdrażania zasad New Public Management do prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa Profesora zw. dra hab. Józefa Filipka. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
14.
Opolski, K., Modzelewski, P. (2004). Zarządzanie jakością w usługach publicznych. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
 
15.
Osborne, D., Gaebler, T. (1994). Rządzić inaczej. Jak duch przedsiębiorczości przenika i przekształca administrację publiczną. Poznań: Media Rodzina.
 
16.
Ostaszewski. K. (2010). Zastosowanie nowoczesnych metod zarządzania przedsiębiorstwem w administracji publicznej, [w]: S. Wrzosek, M. Domagała, J. Izdebski, T. Stanisławski (red.), Przegląd dyscyplin badawczych pokrewnych nauce prawa i postępowania administracyjnego. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 
17.
Pocztowski, A. (2007). Zarządzanie zasobami ludzkimi: strategie, procesy, metody. Warszawa Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
18.
Prawelska−Skrzypek, G., Lenartowicz, M. (2013). Badanie organizacji i zarządzania na gruncie humanistyki. „Problemy Zarządzania” vol. 11, Nr 4 (44).
 
19.
Sitek, M., Graca, T. (red.), (2015). Nowe wyzwania dla Europy XXI wieku w dziedzinie zarządzania i edukacji, Wydawnictwo WSGE, Józefów.
 
20.
Stefaniuk, M. (2009). Działanie administracji publicznej w ujęciu nauk administracyjnych. Wydawnictwo: UMCS, Lublin.
 
21.
Storing, H. J. (1965). White and the Study of Public Administration. Public Administration Review.
 
22.
White, L. D. (1926). Introduction to the Study of Public Administration Macmillan, New York.
 
23.
Winiarska, K. (2006). Inwentaryzacja w firmach prowadzących księgi podatkowe i księgi rachunkowe. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 
24.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483 ze zm.).
 
25.
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. Z 2015 r., poz. 2058 ze zm.).
 
26.
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 ze zm.).
 
27.
Ustawa o służbie cywilnej z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1345 ze zm.).
 
Journals System - logo
Scroll to top