PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (229-248)
Humanistyczne uwarunkowania zarządzania i rozwoju administracji publicznej
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Zarządzanie humanistyczne jest nieodzownym elementem zmian w funkcjonowaniu i rozumieniu administracji publicznej. Należy zatem zwrócić szczególną uwagę na humanistyczne aspekty związane z rozwojem sektora publicznego, stąd więcej uwagi poświęcać aspektom typowo humanistycznym, gdzie w centrum zawsze powinien być człowiek, potem zaś orientacja na zadania. To pokazuje jak ważna i odpowiedzialna staje się współczesna dyskusja nad rolą człowieka i jego położenia w organizacji. W osiągnięciu założonego celu pomoże systematyka zagadnień związanych z zarządzaniem w sektorze publicznym w kontekście rozwoju organizacji. Cel ten pomoże osiągnąć analiza literatury przedmiotu, a także wskazanie narzędzi zarządzania humanistycznego, coraz częściej omawiane i wykorzystywane w podmiotach administracji publicznej.
 
REFERENCJE (27)
1.
Błaś, A. (2004). Kontekst prawny, [w:] J. Boć (red.), Administracja publiczna. Kolonia Limited, Wrocław.
 
2.
Boć, J. (red.), (2004). Administracja publiczna. Kolonia Limited, Wrocław.
 
3.
Dolnicki, B. (2016). Samorząd terytorialny. Warszawa:.Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska SA,.
 
4.
Gołaś, H., Mazur, A. (2008). Człowiek kreatorem systemu zarządzania jakością, [w:] Koncepcje zarządzania jakością. Doświadczenia i perspektywy, T. Sikora (red.). Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ,.
 
5.
Gulick, L., Urwick, L. (red.) (1937). Papers on the Science of Administration, Institute of Public Administration. New York.
 
6.
Hornik, S. (2008). Wpływ wdrożenia systemu zapewnienia jakości na zmiany kulturowe przedsiębiorstwa, [w:] Koncepcje zarządzania jakością. Doświadczenia i perspektywy, T. Sikora (red.). Kraków Wydawnictwo Naukowe PTTŻ,.
 
7.
Izdebski, H., Kulesza, M. (red.) (1999). Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne. Warszawa: Liber,.
 
8.
Kociatkiewicz, J., Kostyra, M. (2013). Zarządzanie humanistyczne. Zarys programu, „Problemy Zarządzania” vol. 11, Nr 4 (44).
 
9.
Kopertyńska, M. W. (2008). Motywowanie pracowników – teoria i praktyka Warszawa: Placet.
 
10.
Kostera, N. (2011). Zarządzanie personelem. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
11.
Kożuch, B. (2004). Zarządzanie publiczne. W teorii i praktyce polskich organizacji. Warszawa: Wydawnictwo PLACET..
 
12.
Kuc, B., Moczydłowska J. (2009). Zachowania organizacyjne. Warszawa: Difin.
 
13.
Kudrycka, B. (2001). W sprawie wdrażania zasad New Public Management do prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa Profesora zw. dra hab. Józefa Filipka. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
14.
Opolski, K., Modzelewski, P. (2004). Zarządzanie jakością w usługach publicznych. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
 
15.
Osborne, D., Gaebler, T. (1994). Rządzić inaczej. Jak duch przedsiębiorczości przenika i przekształca administrację publiczną. Poznań: Media Rodzina.
 
16.
Ostaszewski. K. (2010). Zastosowanie nowoczesnych metod zarządzania przedsiębiorstwem w administracji publicznej, [w]: S. Wrzosek, M. Domagała, J. Izdebski, T. Stanisławski (red.), Przegląd dyscyplin badawczych pokrewnych nauce prawa i postępowania administracyjnego. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 
17.
Pocztowski, A. (2007). Zarządzanie zasobami ludzkimi: strategie, procesy, metody. Warszawa Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
18.
Prawelska−Skrzypek, G., Lenartowicz, M. (2013). Badanie organizacji i zarządzania na gruncie humanistyki. „Problemy Zarządzania” vol. 11, Nr 4 (44).
 
19.
Sitek, M., Graca, T. (red.), (2015). Nowe wyzwania dla Europy XXI wieku w dziedzinie zarządzania i edukacji, Wydawnictwo WSGE, Józefów.
 
20.
Stefaniuk, M. (2009). Działanie administracji publicznej w ujęciu nauk administracyjnych. Wydawnictwo: UMCS, Lublin.
 
21.
Storing, H. J. (1965). White and the Study of Public Administration. Public Administration Review.
 
22.
White, L. D. (1926). Introduction to the Study of Public Administration Macmillan, New York.
 
23.
Winiarska, K. (2006). Inwentaryzacja w firmach prowadzących księgi podatkowe i księgi rachunkowe. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 
24.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483 ze zm.).
 
25.
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. Z 2015 r., poz. 2058 ze zm.).
 
26.
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 ze zm.).
 
27.
Ustawa o służbie cywilnej z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1345 ze zm.).
 
Journals System - logo
Scroll to top