PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (298-309)
END OF THE MYTH OF MULTICULTURALISM?
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the second half of the twentieth century, multiculturalism was seen as a remedy for xenophobia, intolerance and stereotypes, which in the past led to open international conflicts. Multicultural education was prepared society for the coexistence of groups and individuals from different cultural backgrounds. At the end of the first decade of the twenty – first century, announced the end of the project of multiculturalism, which has not granted hopes placed upon it, mainly by politicians. It turned out that this is not the origin and culture but level of prosperity and a sense of security led to polarization of human society that nobody wants to be politically correct, when a stranger living in his country may be a potential terrorist or only aspirant to participate in the distribution of wealth. Remained the hope that this situation can repair multicultural education.
 
REFERENCES (16)
1.
Banach C., Wobec cywilizacyjnych wyzwań, „Res Humana” 1993 nr 4.
 
2.
Bauman Z., Europa niedokończona przygoda, „Znak”, Kraków 2005.
 
3.
Czerniejewska I., Edukacja wielokulturowa w Polsce w perspektywie antropologii, niepublikowana praca doktorska, UAM, Poznań 2008.
 
4.
Edukacja jest w niej ukryty skarb. Raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji do spraw Edukacji dla XXI wieku pod przewodnictwem Jacque’sa Delorsa, IBE, Warszawa 1998.
 
5.
Griese H.M., Szkice z socjologii wychowania i andragogiki, Łódź 2002.
 
6.
Grzybowski P., Edukacja europejska – od wielokulturowości ku międzykulturowości. Koncepcje edukacji wielokulturowej i międzykulturowej w kontekście europejskim ze szczególnym uwzględnieniem środowiska frankofońskiego, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2007.
 
7.
Jagiełło M., Wspólnota w kulturze, [w:] T. Pilch (red.), O potrzebie dialogu ludzi i kultur, Warszawa 2000.
 
8.
Konwencja o ochronie praw i podstawowych wolności, Rada Europy, Bruksela 1950.
 
9.
Markowska D., Teoretyczne podstawy edukacji międzykulturowej, „Kwartalnik pedagogiczny”, 1990 nr 4.
 
10.
Nikitorowicz J., Pogranicze, tożsamość edukacja międzykulturowa, Trans Humana, Białystok 1995.
 
11.
Nikitorowicz J., Edukacja międzykulturowa wobec dylematów kształtowania tożsamości w społeczeństwach wielokulturowych, [w:] Lewowicki T., Nikitorowicz J., Pilch T., Tomiuk S. (red.), Edukacja wobec ładu globalnego, Warszawa 2002.
 
12.
Rosół A., Wielokulturowość jako wyzwanie dla Europy, [w:] Wielokulturowość w przestrzeni edukacyjnej, K. Rędziński, I. Wagner (red.), Częstochowa 2006/2007.
 
13.
Tomiło J., Rola tradycji w wychowaniu w rodzinie, [w:] Rędziński K., Wagner I. (red.), Wielokulturowość w przestrzeni edukacyjnej, Częstochowa 2005/2007.
 
14.
Uczenie się międzykulturowe, Rada Europy i Komisja Europejska, Strasburg, wyd. polskie – Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa 2000.
 
15.
www.polityka.pl/spoleczenstwo/reportaze/1506994,1,jak-sie-zyjecudzoziemcom-w-polsce.read,[29.09.2011].
 
Journals System - logo
Scroll to top