PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (298-309)
KONIEC MITU WIELOKULTUROWOŚCI?
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wielokulturowość w II połowie XX wieku była postrzegana jako remedium na ksenofobię, nietolerancję i stereotypy, które w przeszłości prowadziły do otwartych konfliktów międzynarodowych. Edukacja wielokulturowa miała przygotować społeczeństwa do współistnienia grup i jednostek wywodzących się z różnych kręgów kulturowych. Pod koniec I dekady XXI wieku ogłoszono jednak koniec projektu wielokulturowości, która nie spełniła pokładanych w niej, głównie przez polityków, nadziei. Okazało się, że to nie pochodzenie i kultura a poziom dobrobytu i poczucia bezpieczeństwa doprowadziły do polaryzacji społeczeństwa ludzkiego, że nikt już nie chce być poprawny politycznie, kiedy obcy mieszkający w jego kraju może być potencjalnym terrorystą lub tylko aspirantem do uczestnictwa w podziale bogactwa. Pozostała nadzieja, że tę sytuację może naprawić edukacja międzykulturowa. Celem opracowania jest próba udzielenia odpowiedzi na pytania o przyczyny końca edukacji wielokulturowej i wielokulturowości w Polsce i Europie oraz o szanse powodzenia edukacji międzykulturowej.
 
REFERENCJE (16)
1.
Banach C., Wobec cywilizacyjnych wyzwań, „Res Humana” 1993 nr 4.
 
2.
Bauman Z., Europa niedokończona przygoda, „Znak”, Kraków 2005.
 
3.
Czerniejewska I., Edukacja wielokulturowa w Polsce w perspektywie antropologii, niepublikowana praca doktorska, UAM, Poznań 2008.
 
4.
Edukacja jest w niej ukryty skarb. Raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji do spraw Edukacji dla XXI wieku pod przewodnictwem Jacque’sa Delorsa, IBE, Warszawa 1998.
 
5.
Griese H.M., Szkice z socjologii wychowania i andragogiki, Łódź 2002.
 
6.
Grzybowski P., Edukacja europejska – od wielokulturowości ku międzykulturowości. Koncepcje edukacji wielokulturowej i międzykulturowej w kontekście europejskim ze szczególnym uwzględnieniem środowiska frankofońskiego, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2007.
 
7.
Jagiełło M., Wspólnota w kulturze, [w:] T. Pilch (red.), O potrzebie dialogu ludzi i kultur, Warszawa 2000.
 
8.
Konwencja o ochronie praw i podstawowych wolności, Rada Europy, Bruksela 1950.
 
9.
Markowska D., Teoretyczne podstawy edukacji międzykulturowej, „Kwartalnik pedagogiczny”, 1990 nr 4.
 
10.
Nikitorowicz J., Pogranicze, tożsamość edukacja międzykulturowa, Trans Humana, Białystok 1995.
 
11.
Nikitorowicz J., Edukacja międzykulturowa wobec dylematów kształtowania tożsamości w społeczeństwach wielokulturowych, [w:] Lewowicki T., Nikitorowicz J., Pilch T., Tomiuk S. (red.), Edukacja wobec ładu globalnego, Warszawa 2002.
 
12.
Rosół A., Wielokulturowość jako wyzwanie dla Europy, [w:] Wielokulturowość w przestrzeni edukacyjnej, K. Rędziński, I. Wagner (red.), Częstochowa 2006/2007.
 
13.
Tomiło J., Rola tradycji w wychowaniu w rodzinie, [w:] Rędziński K., Wagner I. (red.), Wielokulturowość w przestrzeni edukacyjnej, Częstochowa 2005/2007.
 
14.
Uczenie się międzykulturowe, Rada Europy i Komisja Europejska, Strasburg, wyd. polskie – Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa 2000.
 
15.
www.polityka.pl/spoleczenstwo/reportaze/1506994,1,jak-sie-zyjecudzoziemcom-w-polsce.read,[29.09.2011].
 
Journals System - logo
Scroll to top