PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (220-229)
TOWARDS THE CHALLENGES OF AMBIVALENCE IN EDUCATION
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Ambivalence, the main object of our considerations, is a category which has been attacked by the traditional education science for quite a long time. Those who stress it is essential in the contemporary discourse concerning the education science will be accused of postmodernist gibberish. Their “subversive” opinions violate the traditional way of thinking of education focused on the “centre”, based on “what is right”, and promoting the only correct, canonical model. Therefore, reinterpretation of the category of ambivalence, which has been made in the social sciences (consequently, in education) through its supporters for some time, seems justified. The awareness that it cannot be removed from life is more and more popular. The purpose of the article is to stress that the ontic complexity of the contemporary reality does influence an individual’s everyday life and, to some extent, forces the same to take decisions that are in the midst of hard–to–reduce contradictions. In such a context, ambivalence loses its one–meaning deficit status that needs to be removed. Instead, it becomes a component of new cultural competences of an individual.
 
REFERENCES (16)
1.
Bachtin M., Twórczość Franciszka Rabelais’ego a kultura ludowa średniowiecza i renesansu, przeł. Goreniowie A. i A., Wydawnictwo Literackie, Warszawa 1975.
 
2.
Bauman Z., Ponowoczesność jako źródło cierpień, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2000.
 
3.
Bauman Z., Wieloznaczność nowoczesna, nowoczesność wieloznaczna, przeł. Bauman J., PWN, Warszawa 1995.
 
4.
Dudzikowa M., Pomyśl siebie… Minieseje dla wychowawcy klasy, GWP, Gdańsk 2007.
 
5.
Eco U., Historia brzydoty, przeł. Głuch M., Wydawnictwo Rebis, Poznań 2007.
 
6.
Folkierska A., Filozoficzny dekonstrukcjonizm a edukacja, „Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. Kwartalnik myśli społeczno-politycznej”, nr 3.
 
7.
Kargul J., Nauczyciel w świecie postnowoczesnym, [w:] Jasiński Z., Lewowicki T. (red.), Problemy pedeutologii na przełomie XX i XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2000.
 
8.
Kościołek A., Cechy ponowoczesności i człowieka ponowoczesnego a wyzwania edukacji medialnej, [w:] Maliszewski W. J. (red.), Komunikowanie społeczne w edukacji – dyskurs nad rolą społeczną komunikowania, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006.
 
9.
Kwiatkowska H., Edukacja nauczycieli. Konteksty – Kategorie – Praktyki, IBE, Warszawa 1997.
 
10.
Kwiatkowska H., Pedeutologia, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 
11.
Lewartowska-Zychowicz M., Nauczyciel (wczesnej edukacji) w relacjach wolności i przymusu, [w:] Klus-Stańska D., Szczepska-Pustkowska M., (red.), Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
 
12.
Merton R., Sociological ambivalence and other essays, The Free Press, New York 1976.
 
13.
Szczepański J., O indywidualności, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1988.
 
14.
Witkowski L., Edukacja i humanistyka. Nowe (kon)teksty dla nowoczesnych nauczycieli, IBE, Warszawa 2007.
 
15.
Witkowski L., Edukacja wobec sporów o (po)nowoczesność, IBE, Warszawa 2007b.
 
16.
Witkowski L., Między pedagogiką, filozofią i kulturą. Studia, eseje, szkice, IBE, Warszawa 2007c.
 
Journals System - logo
Scroll to top