PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (220-229)
KU WYZWANIOM AMBIWALENCJI W EDUKACJI
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Współczesny człowiek osadzony jest w świecie, w którym pewien może być tylko tego, że nic nie jest pewne. Zamieszkiwana przez jednostkę rzeczywistość podlega permanentnym zmianom, dlatego też wszelkie podejmowane przez nią próby uczynienia własnej sytuacji stabilną, nierzadko skazane są na sromotną porażkę. Niedookreślenie i zróżnicowanie świata czyni z niej istotę wepchniętą w wieloznaczność. Ta z jednej strony może potęgować (wystarczająco już silne) lęki egzystencjalne, których głównego źródła nie podobna zlokalizować. Z drugiej zaś strony niejednoznaczność może okazać się inspirująca do krytycznego myślenia, do poszukiwania „mielizn”, „pęknięć” w ogólnie dostępnej i zróżnicowanej współczesnej ofercie kulturowej.
 
REFERENCJE (16)
1.
Bachtin M., Twórczość Franciszka Rabelais’ego a kultura ludowa średniowiecza i renesansu, przeł. Goreniowie A. i A., Wydawnictwo Literackie, Warszawa 1975.
 
2.
Bauman Z., Ponowoczesność jako źródło cierpień, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2000.
 
3.
Bauman Z., Wieloznaczność nowoczesna, nowoczesność wieloznaczna, przeł. Bauman J., PWN, Warszawa 1995.
 
4.
Dudzikowa M., Pomyśl siebie… Minieseje dla wychowawcy klasy, GWP, Gdańsk 2007.
 
5.
Eco U., Historia brzydoty, przeł. Głuch M., Wydawnictwo Rebis, Poznań 2007.
 
6.
Folkierska A., Filozoficzny dekonstrukcjonizm a edukacja, „Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. Kwartalnik myśli społeczno-politycznej”, nr 3.
 
7.
Kargul J., Nauczyciel w świecie postnowoczesnym, [w:] Jasiński Z., Lewowicki T. (red.), Problemy pedeutologii na przełomie XX i XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2000.
 
8.
Kościołek A., Cechy ponowoczesności i człowieka ponowoczesnego a wyzwania edukacji medialnej, [w:] Maliszewski W. J. (red.), Komunikowanie społeczne w edukacji – dyskurs nad rolą społeczną komunikowania, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006.
 
9.
Kwiatkowska H., Edukacja nauczycieli. Konteksty – Kategorie – Praktyki, IBE, Warszawa 1997.
 
10.
Kwiatkowska H., Pedeutologia, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 
11.
Lewartowska-Zychowicz M., Nauczyciel (wczesnej edukacji) w relacjach wolności i przymusu, [w:] Klus-Stańska D., Szczepska-Pustkowska M., (red.), Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
 
12.
Merton R., Sociological ambivalence and other essays, The Free Press, New York 1976.
 
13.
Szczepański J., O indywidualności, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1988.
 
14.
Witkowski L., Edukacja i humanistyka. Nowe (kon)teksty dla nowoczesnych nauczycieli, IBE, Warszawa 2007.
 
15.
Witkowski L., Edukacja wobec sporów o (po)nowoczesność, IBE, Warszawa 2007b.
 
16.
Witkowski L., Między pedagogiką, filozofią i kulturą. Studia, eseje, szkice, IBE, Warszawa 2007c.
 
Journals System - logo
Scroll to top