PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (225-236)
The constitutional right to public information as a constraint on corruption
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Scope phenomenon of corruption depends on how effective anti-corruption mechanisms operate in the country. The constitutional right to public information is to enable real participation of citizens in public life, but also serves openness to life and restricts behavior to corruption by creating transparency in public administration and persons performing tasks that power. Informed participation of citizens in society and the State is essential in a democratic system and a well-functioning limits the pathological wider public.
 
REFERENCES (30)
1.
Aleksandrowicz T. r. (2002), Komentarz do ustawy o dostępie do informacji publicznej, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.
 
2.
Bank Światowy, Biuro w Warszawie, Korupcja w Polsce: Przegląd obszarów priorytetowych i propozycji przeciwdziałania zjawisku, 11 października 1999 r.
 
3.
Banaszak B. (2002), Ogólne wiadomości o prawach człowieka, [w:] B. Banaszak, A. Preisner (red.), Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji, Warszawa: Wydaw. C. H. Beck.
 
4.
Bednarczyk M. (2008), Obowiązek bezwnioskowego udostępniania informacji publicznej, Warszawa: Wydaw. C. H. Beck.
 
5.
Brzostek A., Bułajewski S., Giżyńska M. (2009), Uzyskiwanie prywatnych korzyści przez funkcjonariuszy publicznych – ocena działania administracji publicznej na przykładzie wyników badania sondażowego przeprowadzonego w województwach: mazowieckim, podlaskim oraz warmińsko – mazurskim, [w:] P. J. Suwaj, D. r. Kijowski (red.), Patologie w administracji publicznej, Warszawa: Oficyna Wolter Kluwer.
 
6.
Chmaj M. (2002), Pojęcie i geneza wolności praw człowieka, [w:] M. Chmaj (red.), Konstytucyjne wolności i prawa w Polsce, t. I, Zasady ogólne, Kraków: Zakamycze.
 
7.
Górzyńska T. (1999), Prawo do informacji i zasada jawności administracyjnej, Kraków: Zakamycze.
 
8.
Izdebski H., Prawie wszystko jawne, „Rzeczpospolita”, 29.10.2001.
 
9.
Jabłoński K., Wygoda K. (2002), Dostęp do informacji i jego granice, Wrocław: Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
10.
Jakimowicz W. (2002), Publiczne prawa podmiotowe, Warszawa: Zakamycze.
 
11.
Jaśkowska M. (2002), Dostęp do informacji publicznej. Zagadnienia wybrane, Warszawa: Wydaw. Prawnicze LexisNexis.
 
12.
Juchniewicz J., Kazimierczuk M. (2008), Wolności i prawa polityczne, [w:] M. Chmaj (red.), Wolności i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 
13.
Karolczak – Biernacka B. (2008), o problematyce korupcji i mechanizmach korupcjogennych, Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej.
 
14.
Kazimierczuk M., Owczarek A. (2002), Percepcja zjawiska korupcji przez urzędników administracji publicznej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, [w:] XXXI Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego.
 
15.
Korpanty J. (2005), Mały słownik łacińsko – polski, Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN.
 
16.
Kulesza E. (2006), Prawo obywateli do informacji o działalności podmiotów publicznych, [w:] L. Wiśniewski (red.), Wolności i prawa jednostki oraz ich gwarancje w praktyce, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 
17.
Lis W., Rola i znaczenie informacji w społeczeństwie demokratycznym, „Gazeta Sądowa” 2007, nr 3.
 
18.
Nowak N. (1988), Politische Grundrechte, Wien – New York.
 
19.
Palka P., Rent M. (1999), Korupcja w nowym kodeksie karnym, Kraków: Wydawnictwo Zakamycze.
 
20.
Pierzchała E. (2010), o pojęciu informacji publicznej, [w:] E. Pierzchała, M. Wodniak (red.), Dostęp do informacji publicznej w Polsce i Europie – wybrane zagadnienia prawne, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 
21.
Sekuła M. (2006), Uczciwość urzędnicza w służbie dobra wspólnego, Płońsk: Wydawnictwo WSZiP.
 
22.
Skrzydło W. (2009), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Busines.
 
23.
Sokolewicz W. (2005), Komentarz do art. 61 Konstytucji RP, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. IV, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 
24.
Szmyt A., W sprawie interpretacji art. 61 Konstytucji RP z 2.04.1997 r., „Przegląd Sejmowy” 1999, nr 6.
 
25.
Szustakiewicz P. (2008), Dostęp do informacji na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej, [w:] T. Gardocka (red.), Obywatelskie prawo do informacji, Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer business.
 
26.
Szymczak M. (1988), Słownik języka polskiego, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 
27.
Tarnacka K., Prawo do informacji w Polsce, „Państwo i Prawo” 2003, nr 5.
 
28.
Wincenciak M., Ocena stanu prawnego w zakresie ścigania i wykrywalności korupcji w administracji publicznej w Polsce, „Samorząd Terytorialny”, 2000, nr 4.
 
29.
Winczorek P. (1996), Wstęp do nauki o państwie, Warszawa: Wydawnictwo Liber.
 
30.
Zaremba M. (2009), Prawo dostępu do informacji publicznej. Zagadnienia praktyczne, Warszawa: Difin.
 
Journals System - logo
Scroll to top