PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (225-236)
Konstytucyjne prawo do informacji publicznej jako czynnik ograniczający korupcję
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Zakres zjawiska, jakim jest korupcja, zależy od tego, jak skuteczne mechanizmy antykorupcyjne funkcjonują w danym państwie. Konstytucyjne prawo do informacji publicznej ma na celu umożliwienie obywatelowi realnego udziału w życiu publicznym, ale także służy jawności tego życia i ogranicza zachowania korupcjogenne poprzez kreowanie przejrzystości działań władzy publicznej oraz osób wykonujących zadania tej władzy. Świadomy udział obywateli w życiu społeczeństwa i państwa jest nieodzowny w systemie demokratycznym oraz znakomicie ogranicza możliwości patologicznego funkcjonowania szeroko pojętej administracji publicznej.
 
REFERENCJE (30)
1.
Aleksandrowicz T. r. (2002), Komentarz do ustawy o dostępie do informacji publicznej, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.
 
2.
Bank Światowy, Biuro w Warszawie, Korupcja w Polsce: Przegląd obszarów priorytetowych i propozycji przeciwdziałania zjawisku, 11 października 1999 r.
 
3.
Banaszak B. (2002), Ogólne wiadomości o prawach człowieka, [w:] B. Banaszak, A. Preisner (red.), Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji, Warszawa: Wydaw. C. H. Beck.
 
4.
Bednarczyk M. (2008), Obowiązek bezwnioskowego udostępniania informacji publicznej, Warszawa: Wydaw. C. H. Beck.
 
5.
Brzostek A., Bułajewski S., Giżyńska M. (2009), Uzyskiwanie prywatnych korzyści przez funkcjonariuszy publicznych – ocena działania administracji publicznej na przykładzie wyników badania sondażowego przeprowadzonego w województwach: mazowieckim, podlaskim oraz warmińsko – mazurskim, [w:] P. J. Suwaj, D. r. Kijowski (red.), Patologie w administracji publicznej, Warszawa: Oficyna Wolter Kluwer.
 
6.
Chmaj M. (2002), Pojęcie i geneza wolności praw człowieka, [w:] M. Chmaj (red.), Konstytucyjne wolności i prawa w Polsce, t. I, Zasady ogólne, Kraków: Zakamycze.
 
7.
Górzyńska T. (1999), Prawo do informacji i zasada jawności administracyjnej, Kraków: Zakamycze.
 
8.
Izdebski H., Prawie wszystko jawne, „Rzeczpospolita”, 29.10.2001.
 
9.
Jabłoński K., Wygoda K. (2002), Dostęp do informacji i jego granice, Wrocław: Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
10.
Jakimowicz W. (2002), Publiczne prawa podmiotowe, Warszawa: Zakamycze.
 
11.
Jaśkowska M. (2002), Dostęp do informacji publicznej. Zagadnienia wybrane, Warszawa: Wydaw. Prawnicze LexisNexis.
 
12.
Juchniewicz J., Kazimierczuk M. (2008), Wolności i prawa polityczne, [w:] M. Chmaj (red.), Wolności i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 
13.
Karolczak – Biernacka B. (2008), o problematyce korupcji i mechanizmach korupcjogennych, Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej.
 
14.
Kazimierczuk M., Owczarek A. (2002), Percepcja zjawiska korupcji przez urzędników administracji publicznej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, [w:] XXXI Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego.
 
15.
Korpanty J. (2005), Mały słownik łacińsko – polski, Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN.
 
16.
Kulesza E. (2006), Prawo obywateli do informacji o działalności podmiotów publicznych, [w:] L. Wiśniewski (red.), Wolności i prawa jednostki oraz ich gwarancje w praktyce, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 
17.
Lis W., Rola i znaczenie informacji w społeczeństwie demokratycznym, „Gazeta Sądowa” 2007, nr 3.
 
18.
Nowak N. (1988), Politische Grundrechte, Wien – New York.
 
19.
Palka P., Rent M. (1999), Korupcja w nowym kodeksie karnym, Kraków: Wydawnictwo Zakamycze.
 
20.
Pierzchała E. (2010), o pojęciu informacji publicznej, [w:] E. Pierzchała, M. Wodniak (red.), Dostęp do informacji publicznej w Polsce i Europie – wybrane zagadnienia prawne, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 
21.
Sekuła M. (2006), Uczciwość urzędnicza w służbie dobra wspólnego, Płońsk: Wydawnictwo WSZiP.
 
22.
Skrzydło W. (2009), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Busines.
 
23.
Sokolewicz W. (2005), Komentarz do art. 61 Konstytucji RP, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. IV, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 
24.
Szmyt A., W sprawie interpretacji art. 61 Konstytucji RP z 2.04.1997 r., „Przegląd Sejmowy” 1999, nr 6.
 
25.
Szustakiewicz P. (2008), Dostęp do informacji na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej, [w:] T. Gardocka (red.), Obywatelskie prawo do informacji, Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer business.
 
26.
Szymczak M. (1988), Słownik języka polskiego, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 
27.
Tarnacka K., Prawo do informacji w Polsce, „Państwo i Prawo” 2003, nr 5.
 
28.
Wincenciak M., Ocena stanu prawnego w zakresie ścigania i wykrywalności korupcji w administracji publicznej w Polsce, „Samorząd Terytorialny”, 2000, nr 4.
 
29.
Winczorek P. (1996), Wstęp do nauki o państwie, Warszawa: Wydawnictwo Liber.
 
30.
Zaremba M. (2009), Prawo dostępu do informacji publicznej. Zagadnienia praktyczne, Warszawa: Difin.
 
Journals System - logo
Scroll to top