PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
KSIĄŻKA
 
ROZDZIAŁY
Część I Korupcja w wybranych organach administracji państwowej
Profilaktyka korupcyjna w Straży Granicznej
Artur Michalak, Karolina Miklaszewska
11-28
Część II Rozważania na temat korupcji
Część III Korupcja a prawo – wybrane ujęcia
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W przygotowanej dla Państwa publikacji przedstawione zostaną ciekawe informacje związane z tematyką korupcji. Poruszana w artykułach problematyka została podzielona na trzy części. W pierwszej części zatytułowanej Korupcja w wybranych organach administracji państwowej znajdują się artykuły na temat profilaktyki korupcyjnej stosowanej w Straży Granicznej, zjawiska sprzedajności, wyzwań etycznych oraz doświadczeń Biura Spraw Wewnętrznych Policji w zwalczaniu korupcji wśród policjantów. W drugiej części zatytułowanej Rozważania na temat korupcji znajdują się artykuły dotyczące wpływu korupcji na funkcjonowanie i rozwój Polski i jej obywateli, filozoficznej koncepcji odpowiedzialności, społecznej percepcji korupcji, realizacji programu Community policing na rzecz poprawy poczucia bezpieczeństwa obywateli oraz korupcji w piłce nożnej. W trzeciej części zatytułowanej Korupcja a prawo – wybrane ujęcia znajdują się artykuły na temat konstrukcji zarzutu czynów o charakterze korupcyjnym, klauzuli niepodlegania karze z art. 229. § 6. Kodeksu karnego oraz konstytucyjnego prawa do informacji publicznej jako czynnika ograniczającego korupcję. Mam nadzieję, że poruszona w przygotowanej dla Państwa publikacji tematyka przybliży problem zjawiska korupcji oraz przyczyni się do dalszej dyskusji nad tym niepokojącym i niebezpiecznym zjawiskiem.
Journals System - logo
Scroll to top