PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (135-156)
Społeczna percepcja korupcji. Norma czy zagrożenie bezpieczeństwa?
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Korupcja jako zjawisko występuje niemal we wszystkich krajach i na wszystkich kontynentach, dotykając sfer życia politycznego, biznesowego, ale przede wszystkim społecznego. Korupcja jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa publicznego państwa, jego gospodarki oraz narusza wolność rynkową. Jak żadne inne zagrożenie, zjawisko korupcji negatywnie oddziałuje na wszystkie płaszczyzny życia publicznego. Skala korupcji jest praktycznie niemożliwa do oszacowania. Wiedza o korupcji pochodzi przede wszystkim z badań nad percepcją społeczną. Obarczona jest więc błędem, który wynika z subiektywnego oglądu zjawiska. Oficjalnie przedstawiane statystyki dają jedynie zarys zagrożeń. Autor przedstawia korupcję w Polsce w świetle badań i analiz, wskazuje obszary życia publicznego szczególnie zagrożone korupcją oraz przedstawia propozycje ograniczenia procederu.
 
REFERENCJE (13)
1.
Bank Światowy (1999). Korupcja w Polsce: Przegląd obszarów priorytetowych i propozycji przeciwdziałania zjawisku. (Raport Banku Światowego), Warszawa: Wydawnictwo Banku Światowego.
 
2.
Centralne Biuro Antykorupcyjne (2010, 2011). Mapa korupcji. Warszawa: Wydawnictwo CBA.
 
3.
Centralne Biuro Antykorupcyjne (2013). Przewidywane zagrożenia korupcyjne w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo CBA.
 
4.
Fundacja im. Stefana Batorego (2002). Korupcja i polityka antykorupcyjna. Program Monitoringu Akcesji do Unii Europejskiej. Warszawa: Wydawnictwo Fundacji im. Stefana Batorego.
 
5.
Gałęski, r. (2000). Wpływ zachowań korupcyjnych na prawidłowość aktu administracyjnego, „Samorząd Terytorialny”, nr 7-8.
 
6.
Górniok, O. (2000). Próba zdefiniowania pojęcia korupcji, [w:] Zagrożenie korupcją w świetle badań kontrolnych NIK. Warszawa: Wydawnictwo NIK.
 
7.
Hellman, J. Geraint, J. Kaufmann, D. Schankerman, M. (2000). Measuring Guvernace, Corruption and State Capture: How Firms and Bureaucrats Shape the Business Environment, World Bank, “Policy Research Paper”, nr 2312.
 
8.
Karolczak-Biernacka, B. (2008). o problematyce korupcji i mechanizmach korupcyjnogennych (Raport nr 1/2008). Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie.
 
9.
Kojder, A. (2001). Godność i siła prawa. Szkice socjologiczno-prawne. Warszawa.
 
10.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. (2012). Raport o stanie bezpieczeństwa. Warszawa: Wydawnictwo MSW.
 
11.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (2013). Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2013-2018. Warszawa: Wydawnictwo MSW.
 
12.
Pope, J. (2000). Transparency International Source Book. Pozyskano [8.09.2013] z http://www.transparency.org.
 
13.
SerwisEdukacji Antykorupcyjnej. Pozyskano [4.09.2013] z http://antykorupcja.edu.pl/ind....
 
Journals System - logo
Scroll to top