PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (39-53)
Rozmiary, struktura i dynamika zjawiska sprzedajności funkcjonariusza Policji w świetle przeprowadzonych badań
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W celu zapewnienia bezpieczeństwa poszczególnym jednostkom i całemu społeczeństwu niezbędne jest identyfikowanie współczesnych zagrożeń, także przestępczości występującej wewnątrz struktur policyjnych np. przestępstw korupcyjnych. Konsekwencją zachowań korupcyjnych funkcjonariuszy Policji jest utrata zaufania publicznego do instytucji stojącej na straży bezpieczeństwa i porządku publicznego. W aspekcie przeciwdziałania przestępczości w tym obszarze konieczny jest monitoring zagrożeń, służący świadomej kontroli i eliminacji tych niepożądanych społecznie zjawisk. Instrumentów, które mogą być efektywnie wykorzystywane w zakresie konstruowania środków zaradczych, umożliwiających zwalczania przestępczości dostarczają badania naukowe, będące źródłem wielu cennych informacji. Opierając się na kanonach badań empirycznych, można z powodzeniem eksplorować obszary wymagające wdrożenia procedur naprawczych. W niniejszym artykule przedstawione zostały wyniki badań i uzyskane na ich podstawie wnioski.
 
REFERENCJE (8)
1.
Kozak S. (2009). Patologie w środowisku pracy, zapobieganie i leczenie. Warszawa: „Difin”.
 
2.
Muszyński H. (1971). Wstęp do metodologii pedagogiki. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 
3.
Pływaczewski W. (2004). Kryminologia wobec współczesnych form przestępczości, [w:] K. Indecki (red.) Aktualne problemy prawa karnego, kryminologii i penitencjarystyki. Księga ofiarowana profesorowi Stefanowi Lelentalowi w 45. roku pracy naukowej i dydaktycznej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
4.
Pytkowski W. (1981). Organizacja badań i ocena prac naukowych. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 
5.
Górniok O. (2001). Podstawy karania za korupcję, „Kontrola Państwowa 1” (276).
 
6.
Zięba M. (2001). Korupcja przeciw wolności, „Rzeczypospolita”.
 
7.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. 1997, nr 88, poz. 553).
 
8.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. nr 89, poz.555).