PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (39-53)
Dimensions, structure and dynamics of venality police officer based on own research
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Corruption is an universal phenomenon and has been omnipresent in societies throughout human history. Corruption is often described as a social disease. We can call corruption a „victim-less crime”, but rather emphasizes that corruption automatically and apodictically generates victim at all levels. Corruption has got many faces. There are many degrees of seriousness: acceptance of free meals to obtaining money through collaboration with organized crime. World analysis used various forms of bribery (venality, graft), indicates that they refer to individual activities consisting in accepting or demanding material or personal profits in connection with the performance of a public function. Among many consequences of corruption are the lack of public trust and the loss of the legitimacy of the police as an agency for protecting the rule of law. The purpose of this study is to examine the extent of police corruption. In curbing corruption we have to focus on long-term strategies and action plans involving the political, social and economic sphere.
 
REFERENCES (8)
1.
Kozak S. (2009). Patologie w środowisku pracy, zapobieganie i leczenie. Warszawa: „Difin”.
 
2.
Muszyński H. (1971). Wstęp do metodologii pedagogiki. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 
3.
Pływaczewski W. (2004). Kryminologia wobec współczesnych form przestępczości, [w:] K. Indecki (red.) Aktualne problemy prawa karnego, kryminologii i penitencjarystyki. Księga ofiarowana profesorowi Stefanowi Lelentalowi w 45. roku pracy naukowej i dydaktycznej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
4.
Pytkowski W. (1981). Organizacja badań i ocena prac naukowych. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 
5.
Górniok O. (2001). Podstawy karania za korupcję, „Kontrola Państwowa 1” (276).
 
6.
Zięba M. (2001). Korupcja przeciw wolności, „Rzeczypospolita”.
 
7.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. 1997, nr 88, poz. 553).
 
8.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. nr 89, poz.555).
 
Journals System - logo
Scroll to top