PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (213-224)
Kilka uwag na marginesie klauzuli niepodlegania karze z art. 229. § 6. Kodeksu karnego
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Klauzula wyłączenia karalności przy przestępstwie łapownictwa czynnego istnieje w obowiązującym stanie prawnym od 2003 roku. Celem wprowadzenia przedmiotowej regulacji była chęć zwiększenia efektów walki ze zjawiskiem korupcji, w drodze uzyskiwania materiału dowodowego pochodzącego bezpośrednio od jednego ze sprawców przestępstwa. Z dobrodziejstwa bezkarności określonej w art. 229. § 6. k.k. może skorzystać wyłącznie sprawca przekupstwa. Tym samym ustawodawca nie przewidział możliwości zastosowania wyłączenia karalności osoby dopuszczającej się sprzedajności. Zgodnie z treścią tego artykułu sprawca wręczenia korzyści majątkowej lub osobistej albo ich obietnicy, przy spełnieniu określonych przepisem warunków, nie podlega karze. Przedmiotowe uwarunkowania, od których wystąpienia uzależnione jest wyłączenie karalności łapownictwa, budzą w praktyce wątpliwości interpretacyjne. Zamysłem autora było przedstawienie przesłanek stosowania instytucji określonej w art. 229 § 6 kk, w tym ukazania doktrynalnych różnic w sposobie ich wykładni, jak również zaprezentowanie własnych poglądów w tym zakresie.
 
REFERENCJE (13)
1.
Chrustowski, T. (1985). Prawne, kryminologiczne i kryminalistyczne aspekty łapówkarstwa. Warszawa: Wyd. Prawnicze.
 
2.
Gaberle, A. (2007). Dowody w sądowym procesie karnym. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.
 
3.
Górniok, O. (2007). o potrzebie weryfikacji retrospektywnej bezkarności łapownictwa czynnego. „Prokuratura i Prawo 6”.
 
4.
Grześkowiak, A. i Wiak, K. (red.), Hałas, r. (2012). Kodeks karny. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck.
 
5.
Marek, A. (2010). Kodeks Karny. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.
 
6.
Mozgawa, M. (red.), Budyn-Kulik M., Kozłowska-Kalisz P., Kulik M. (2013). Kodeks karny. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.
 
7.
Nowak, C. (2006). Szczególne przypadki bezkarności sprawców przekupstwa – wybrane zagadnienia, [w:] T. Bojarski, K. Nazar, A. Nowosad, M. Szwarczyk (red.), Zmiany w polskim prawie karnym po wejściu w życie Kodeksu karnego z 1997 roku. Lublin:.
 
8.
Wydawnictwo UMCS.
 
9.
Paśkiewicz, J. (2006). Problematyka wybranych klauzul niepodlegania karze, [w:] T. Bojarski, K. Nazar, A. Nowosad, M. Szwarczyk (red.), Zmiany w polskim prawie karnym po wejściu w życie Kodeksu karnego z 1997 roku. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 
10.
Stefański, r. A. (2005). Bezkarność sprawcy czynu korupcji, [w:] L. Leszczyński, E. Skrętowicz, Z. Hołda (red.), W kręgu teorii i praktyki. Księga poświęcona pamięci prof. A. Wąska. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 
11.
Tyszkiewicz, L. (2004). o sposobach przeciwdziałania solidarności między biorącym i dającym łapówkę w obronie przed odpowiedzialnością karną. „Prokuratura i Prawo 11-12”.
 
12.
Wiatrowski, P. (2008). Łapownictwo czynne i warunki niekaralności jego sprawcy w kodeksie karnym. „Prokuratura i Prawo”.
 
13.
Zdanowska, A. (2010). Bezkarność przekupstwa. „Prokuratura i Prawo 9”.