PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (11-28)
Profilaktyka korupcyjna w Straży Granicznej
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Profilaktyka korupcyjna w Straży Granicznej realizowana jest przez Biuro Spraw Wewnętrznych SG we współpracy z kierownikami komórek organizacyjnych KGSG oraz jednostek organizacyjnych SG. W latach 2002-2009 działania prowadzone były w oparciu o Rządowe Strategie Antykorupcyjne, w wyniku których podjęto szereg działań legislacyjno-organizacyjnych, które miały znaczący wpływ na poprawę jakości wykonywanych zadań i dobór właściwych kandydatów do służby w SG. W latach późniejszych kontynuowano założenia Rządowych Strategii Antykorupcyjnych i wprowadzono wewnętrzny Program przeciwdziałania korupcji w Straży Granicznej w 2012 r. Niniejsza publikacja stanowi podsumowanie dotychczasowej działalności profilaktycznej w Straży Granicznej oraz określa główne założenia w zakresie planowanych działań. Ich podstawą będzie m.in. analiza spraw prowadzonych przez Biuro Spraw Wewnętrznych SG, która pozwoli na określenie głównych obszarów zagrożeń korupcyjnych i ukierunkowanie działań prewencyjnych na najbardziej newralgiczne obszary działalności służbowej Straży Granicznej. Należy podkreślić, że korupcja ze względu na swój patologiczny charakter stanowi problem w każdym obszarze działalności publicznej, dlatego też Straż Graniczna podejmowała i podejmuje szereg działań, które mają przyczynić się do jej ograniczenia.
 
REFERENCJE (19)
1.
Bil, J. (2012). Obszary, mechanizmy oraz skala przestępstw korupcyjnych w życiu publicznym i gospodarczym oraz kierunki ich ewaluacji, [w:] Kosiński, J., Krak,.
 
2.
K., Koman, A. (red.), Korupcja i Antykorupcja, Wybrane zagadnienia, część III. Warszawa: Centralne Biuro Antykorupcyjne. Pozyskano [21.10.2013] z http://www.cba.gov.pl/ftp/film....
 
3.
Cieślak, Z. i in. (2000). Prawo administracyjne. Warszawa: Wydawnictwa prawnicze PWN.
 
4.
Fenrych, P. Etyka w działaniu urzędnika publicznego, [w:] Trutkowski C. (red.), Przejrzysty samorząd, Podręcznik dobrych praktyk. Pozyskano [21.10.2013] w antykorupcja.gov.pl/download/4/215/samorzad.pdf.
 
5.
Guz, J. (2012). Korupcja a zaufanie społeczne, [w:] Bil. J, Wawrzusiszyn A (red.), Społeczno-prawne aspekty przeciwdziałania korupcji. Szczytno: Wydawnictwo Wyższej Policji w Szczytnie.
 
6.
Izdebski, H., Kulesza, M. (2004). Administracja publiczna zagadnienia ogólne. Warszawa: Wydawnictwo Liber.
 
7.
Jaroń, A. (2011, grudzień). Formacja w zakresie etyki przyszłego pracownika administracji publicznej. Referat wygłoszony na: Etyka w służbie publicznej, Wspólny projekt Krajowej Szkoły Administracji Publicznej i École Nationale d’Administration we Francji, Warszawa. Pozyskano [21.10.2013] z http://www.ksap.gov.pl/ksap/fi....
 
8.
Kamiński, A. (2006) Korupcja w warunkach pokomunistycznych przemian ustrojowych: Podejście instytucjonalne, [w:] Wasilewski J. (red.) Współczesne społeczeństwo polskie: dynamika zmian. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
9.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. nr 88, poz. 553, z późn. zm.).
 
10.
Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (tekst jednolity: Dz. U z 2011 r. nr 116 poz. 675 z późn. zm.).
 
11.
Strategia Sprawne Państwo 2020, Załącznik do uchwały nr 17 Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia strategii „Sprawne Państwo 2020” (M.P. poz. 136).
 
12.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej.
 
13.
(Dz. U. nr 23 poz. 175 z późn. zm.).
 
14.
Cywilnoprawna Konwencja o Korupcji sporządzona w Strasburgu z dnia 4 listopada 1999 r. (Dz. U. z dnia 16 listopada 2004 r. nr 244, poz. 2443).
 
15.
Sprawozdanie końcowe z realizacji Programu zwalczania korupcji Strategia Antykorupcyjna II Etap wdrażania (2010), Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa.
 
16.
Strategia Sprawne Państwo 2020. Załącznik do uchwały nr 17 Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia strategii „Sprawne Państwo 2020” (M.P. poz. 136).
 
17.
Zarządzenie nr 11 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie Zasad etyki zawodowej funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. Urz. nr 1, poz. 7).
 
18.
Zarządzenie nr 114 Prezesa rady Ministrów z dnia 11.10.2002 r. w sprawie ustanowienia Kodeksu Etyki Służby Cywilnej (M.P. nr 46, poz. 683).
 
19.
Zarządzenie nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6.10.2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej (M.P. z dnia 21.10.2011 r.).
 
Journals System - logo
Scroll to top