PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (11-28)
Prevention of corruption in the Polish Border Guard
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Corruption prevention in the Border Guard is conducted by the Interior Affairs Bureau of the Border Guard in cooperation with the heads of organizational departments/bureaus of the Border Guard Headquarters and organizational units of the Border Guard. From 2002 to 2009 these activities were conducted in accordance with the National Anti-corruption Strategies (Rządowe Strategie Antykorupcyjne). Consequently, a spectrum of particular legislative and organizational activities had been undertaken, which influenced the improvement of performed tasks and selection of candidates adequate to serve as Border Guards. During the following years, the assumptions of the National Anti- corruption Strategies were maintained and the internal Programme on preventing corruption in the Border Guard in 2012 (Program przeciwdziałania korupcji w Straży Granicznej w 2012 r.) was implemented. The following publication constitutes a summary of the previous anti – corruption actions carried out in the Border Guard. Additionally, it outlines the main assumptions of the planned undertakings, which are to be based, among others, on the analysis of the cases conducted by the Interior Affairs Bureau of the Border Guards. The analysis will allow to estimate the corruption threaten areas and to direct preventive actions towards the most neuralgic areas of the Border Guard responsibility. It should be emphasized, that because of its pathological nature, corruption is a serious problem in every area of the public activity and that is why the Border Guard was and still is undertaking several actions in order to limit this negative phenomenon.
 
REFERENCES (19)
1.
Bil, J. (2012). Obszary, mechanizmy oraz skala przestępstw korupcyjnych w życiu publicznym i gospodarczym oraz kierunki ich ewaluacji, [w:] Kosiński, J., Krak,.
 
2.
K., Koman, A. (red.), Korupcja i Antykorupcja, Wybrane zagadnienia, część III. Warszawa: Centralne Biuro Antykorupcyjne. Pozyskano [21.10.2013] z http://www.cba.gov.pl/ftp/film....
 
3.
Cieślak, Z. i in. (2000). Prawo administracyjne. Warszawa: Wydawnictwa prawnicze PWN.
 
4.
Fenrych, P. Etyka w działaniu urzędnika publicznego, [w:] Trutkowski C. (red.), Przejrzysty samorząd, Podręcznik dobrych praktyk. Pozyskano [21.10.2013] w antykorupcja.gov.pl/download/4/215/samorzad.pdf.
 
5.
Guz, J. (2012). Korupcja a zaufanie społeczne, [w:] Bil. J, Wawrzusiszyn A (red.), Społeczno-prawne aspekty przeciwdziałania korupcji. Szczytno: Wydawnictwo Wyższej Policji w Szczytnie.
 
6.
Izdebski, H., Kulesza, M. (2004). Administracja publiczna zagadnienia ogólne. Warszawa: Wydawnictwo Liber.
 
7.
Jaroń, A. (2011, grudzień). Formacja w zakresie etyki przyszłego pracownika administracji publicznej. Referat wygłoszony na: Etyka w służbie publicznej, Wspólny projekt Krajowej Szkoły Administracji Publicznej i École Nationale d’Administration we Francji, Warszawa. Pozyskano [21.10.2013] z http://www.ksap.gov.pl/ksap/fi....
 
8.
Kamiński, A. (2006) Korupcja w warunkach pokomunistycznych przemian ustrojowych: Podejście instytucjonalne, [w:] Wasilewski J. (red.) Współczesne społeczeństwo polskie: dynamika zmian. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
9.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. nr 88, poz. 553, z późn. zm.).
 
10.
Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (tekst jednolity: Dz. U z 2011 r. nr 116 poz. 675 z późn. zm.).
 
11.
Strategia Sprawne Państwo 2020, Załącznik do uchwały nr 17 Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia strategii „Sprawne Państwo 2020” (M.P. poz. 136).
 
12.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej.
 
13.
(Dz. U. nr 23 poz. 175 z późn. zm.).
 
14.
Cywilnoprawna Konwencja o Korupcji sporządzona w Strasburgu z dnia 4 listopada 1999 r. (Dz. U. z dnia 16 listopada 2004 r. nr 244, poz. 2443).
 
15.
Sprawozdanie końcowe z realizacji Programu zwalczania korupcji Strategia Antykorupcyjna II Etap wdrażania (2010), Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa.
 
16.
Strategia Sprawne Państwo 2020. Załącznik do uchwały nr 17 Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia strategii „Sprawne Państwo 2020” (M.P. poz. 136).
 
17.
Zarządzenie nr 11 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie Zasad etyki zawodowej funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. Urz. nr 1, poz. 7).
 
18.
Zarządzenie nr 114 Prezesa rady Ministrów z dnia 11.10.2002 r. w sprawie ustanowienia Kodeksu Etyki Służby Cywilnej (M.P. nr 46, poz. 683).
 
19.
Zarządzenie nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6.10.2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej (M.P. z dnia 21.10.2011 r.).
 
Journals System - logo
Scroll to top