PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (55-75)
Korupcja w świetle odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Aby sędziowie nie byli narażeni na naciski zewnętrzne i mogli sądzić zgodnie ze ślubowaniem, otrzymali gwarancje w Konstytucji. Art. 178. ust.1. stanowi, iż „sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom”, a art. 178. ust. 2. określa, iż „sędziom zapewnia się warunki pracy i wynagrodzenie odpowiadające godności urzędu oraz zakresowi ich obowiązków.” Sędziowie to jedyny zawód, o którego wynagrodzeniu mówi się w przepisach Konstytucji. Również w prawie międzynarodowym poświęcono wiele uwagi temu zagadnieniu. Przepis gwarantujący odpowiednie i na stosownym poziomie wynagrodzenie sędziów służy nie tylko umocnieniu szacunku społecznego dla osób wykonujących ten zawód, ale jest jedną z gwarancji niezawisłości sędziowskiej i służy uodpornieniu sędziego na wszelkie pokusy korupcyjne. Pomimo tego wszystkiego korupcja w środowisku sędziów jest obecna, co potwierdza orzecznictwo sądów dyscyplinarnych. Artykuł ukazuje, że środowisko sędziowskie nie jest wolne od zachowań korupcyjnych. Wskazuje, iż zachowania te zaliczają się do przewinień służbowych i uchybień godności urzędu sędziego, za które sędzia ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną. Badania oparto o dostępną literaturę zagadnienia, przepisy prawne oraz orzecznictwo sądów dyscyplinarnych.
 
REFERENCJE (27)
1.
Bodio J. (2010). Przewinienia służbowe a uchybienia godności sędziów sądów powszechnych. „Krajowa Rada Sądownictwa”, 2/2010.
 
2.
Bojańczyk A. (2004). Z problematyki relacji między odpowiedzialnością dyscyplinarną i karną (na przykładzie odpowiedzialności dyscyplinarnej zawodów prawniczych). „Państwo i Prawo 2004”, nr 9.
 
3.
Celej M., www.krs.pl/admin/files/100325.doc, dostęp 20.11.2013 r.
 
4.
Dąbrowski S. (2010). Kilka uwag o kondycji sędziów. „Krajowa Rada Sądownictwa”, 2/2010.
 
5.
Domagalski M. (2007). Sąd nie jest miejscem na plotki. „Rzeczpospolita” dnia 24 kwietnia 2007 r.
 
6.
Ereciński T., Gudowski J., Iwulski J. (2000). Komentarz do prawa o ustroju sądów powszechnych i ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Warszawa.
 
7.
Europejska Karta Statusu Sędziego i Memorandum objaśniające do Europejskiej Karty Statusu Sędziego, www.wikipedia.org/wiki/Europejska_Karta_Statusu_S%C4%-99dziego, dostęp 24.11.2013 r.
 
8.
Gardocki L. (2006). Prawnokarna problematyka sędziowskiej odpowiedzialności dyscyplinarnej, [w:] Księga ku czci Profesora Tomasza Kaczmarka. Wrocław.
 
9.
Ingarden r. (1975). Książeczka o człowieku. Kraków.
 
10.
Filek J. (2001). Filozofia jako etyka. Kraków.
 
11.
Kozielewicz W. (2005), Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów. Komentarz, Warszawa.
 
12.
Kozielewicz W., Wypych P. (2004). Analiza orzecznictwa Sądu Najwyższego w sprawach dyscyplinarnych sędziów, w których wymierzono, bądź żądano wymierzenia kary dyscyplinarnej – złożenia sędziego z urzędu (okres 1 października 2001 r. – 31 grudzień 2004 r.), OSNSD 2004, z. II.
 
13.
Kubiak J. R. (1994), Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów, Przegląd Sądowy 1994, nr 4, ss. 3-27.
 
14.
Leoński Z. (1959). Odpowiedzialność dyscyplinarna w prawie Polski Ludowej. Poznań.
 
15.
Leoński Z. (2002). Podstawy i charakter prawny odpowiedzialności dyscyplinarnej w sporcie,[w:] A. Szwarc (red.), Odpowiedzialność dyscyplinarna w sporcie, Poznań.
 
16.
Łukaszewicz A., Nawet łagodne kary utrudniają sędziom awans, www.prawo.rp.pl/artykul/757799,911326-Dyscyplinarki--czyli-jak-sedziowie-lamia-prawo.html, dostęp 24.11.2013 r.
 
17.
Piasecki K. (1990). Niezawisłość sędziowska-uwarunkowania i zagrożenia, [w:] Niezawisłość sędziowska. Warszawa.
 
18.
Ratajczyk A. (2000). Odpowiedzialność prawna sędziów. „Gazeta Sądowa 2000”, nr 7-8.
 
19.
Rogalski M. (2000). Niezawisłość sędziowska w postępowaniu karny. Lublin.
 
20.
Skąpska G., Czapska J., Kozłowska M. (1989). Społeczne role prawników (sędziów, prokuratorów, adwokatów). Kraków.
 
21.
Tokarczyk r. (2005). Etyka Prawnicza. Warszawa.
 
22.
Uchwała nr 16/2003 z 19 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia zbioru zasad etyki.
 
23.
zawodowej sędziów, www.ssep.w.interia.pl/sędziowie.htm, dostęp 24.11.2013 r.
 
24.
Warzocha E. (1988). Niektóre zagadnienia odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów sądów powszechnych. „Nowe Prawo 1988”, nr 1.
 
25.
Wasilewski A. (2001). Prawo do Sądu w sprawach dyscyplinarnych – ustawodawstwo polskie na tle standardów Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz Konstytucji RP. „Przegląd Sądowy 2001”, nr 9.
 
26.
Zbiór zasad postępowania sędziów oraz Zbiór Zasad Etyki Zawodowej Sędziów, www.iustitia.pl/iustitia.php?page=112, dostęp 24.11.2013 r.
 
27.
Żurek W. (2007 3 kwietnia). Projektowane zmiany w ustawie: co grozi sędziowskiej niezawisłości. „Rzeczpospolita”.