PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (55-75)
Corruption in the light of the disciplinary responsibility of judges
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
To the judges were not exposed to external pressure and be able to judge in accordance with the oath they were given guarantees in the Constitution. Article 178 paragraph 1 provides that “judges in the exercise of his office, shall be independent and subject only to the Constitution and statutes” and article 178 paragraph 2 provides: “Judges shall be provided working conditions and remuneration consistent with the dignity of the office and the scope of their duties.” It is said in the provisions of the Constitution about the salary of Judges. Also in international law a lot of attention to this issue. In international law it has devoted a lot of attention to this issue. Provision to ensure adequate and appropriate level of remuneration of judges is not only strengthening social respect for members of the profession, but it is one of the guarantees of judicial independence and serves immunization judge to all the temptations of corruption. Despite all this corruption in the environment of judges is present, which confirms the case law of the disciplinary courts. The paper shows that the judicial environment is not free of corrupt behavior. This indicates that these behaviors are among the business and misconduct offenses dignity of a judge, for which the judge is liable to disciplinary action. The study was based on the available literature, issues, legislation and case-law of disciplinary courts.
 
REFERENCES (27)
1.
Bodio J. (2010). Przewinienia służbowe a uchybienia godności sędziów sądów powszechnych. „Krajowa Rada Sądownictwa”, 2/2010.
 
2.
Bojańczyk A. (2004). Z problematyki relacji między odpowiedzialnością dyscyplinarną i karną (na przykładzie odpowiedzialności dyscyplinarnej zawodów prawniczych). „Państwo i Prawo 2004”, nr 9.
 
3.
Celej M., www.krs.pl/admin/files/100325.doc, dostęp 20.11.2013 r.
 
4.
Dąbrowski S. (2010). Kilka uwag o kondycji sędziów. „Krajowa Rada Sądownictwa”, 2/2010.
 
5.
Domagalski M. (2007). Sąd nie jest miejscem na plotki. „Rzeczpospolita” dnia 24 kwietnia 2007 r.
 
6.
Ereciński T., Gudowski J., Iwulski J. (2000). Komentarz do prawa o ustroju sądów powszechnych i ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Warszawa.
 
7.
Europejska Karta Statusu Sędziego i Memorandum objaśniające do Europejskiej Karty Statusu Sędziego, www.wikipedia.org/wiki/Europejska_Karta_Statusu_S%C4%-99dziego, dostęp 24.11.2013 r.
 
8.
Gardocki L. (2006). Prawnokarna problematyka sędziowskiej odpowiedzialności dyscyplinarnej, [w:] Księga ku czci Profesora Tomasza Kaczmarka. Wrocław.
 
9.
Ingarden r. (1975). Książeczka o człowieku. Kraków.
 
10.
Filek J. (2001). Filozofia jako etyka. Kraków.
 
11.
Kozielewicz W. (2005), Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów. Komentarz, Warszawa.
 
12.
Kozielewicz W., Wypych P. (2004). Analiza orzecznictwa Sądu Najwyższego w sprawach dyscyplinarnych sędziów, w których wymierzono, bądź żądano wymierzenia kary dyscyplinarnej – złożenia sędziego z urzędu (okres 1 października 2001 r. – 31 grudzień 2004 r.), OSNSD 2004, z. II.
 
13.
Kubiak J. R. (1994), Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów, Przegląd Sądowy 1994, nr 4, ss. 3-27.
 
14.
Leoński Z. (1959). Odpowiedzialność dyscyplinarna w prawie Polski Ludowej. Poznań.
 
15.
Leoński Z. (2002). Podstawy i charakter prawny odpowiedzialności dyscyplinarnej w sporcie,[w:] A. Szwarc (red.), Odpowiedzialność dyscyplinarna w sporcie, Poznań.
 
16.
Łukaszewicz A., Nawet łagodne kary utrudniają sędziom awans, www.prawo.rp.pl/artykul/757799,911326-Dyscyplinarki--czyli-jak-sedziowie-lamia-prawo.html, dostęp 24.11.2013 r.
 
17.
Piasecki K. (1990). Niezawisłość sędziowska-uwarunkowania i zagrożenia, [w:] Niezawisłość sędziowska. Warszawa.
 
18.
Ratajczyk A. (2000). Odpowiedzialność prawna sędziów. „Gazeta Sądowa 2000”, nr 7-8.
 
19.
Rogalski M. (2000). Niezawisłość sędziowska w postępowaniu karny. Lublin.
 
20.
Skąpska G., Czapska J., Kozłowska M. (1989). Społeczne role prawników (sędziów, prokuratorów, adwokatów). Kraków.
 
21.
Tokarczyk r. (2005). Etyka Prawnicza. Warszawa.
 
22.
Uchwała nr 16/2003 z 19 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia zbioru zasad etyki.
 
23.
zawodowej sędziów, www.ssep.w.interia.pl/sędziowie.htm, dostęp 24.11.2013 r.
 
24.
Warzocha E. (1988). Niektóre zagadnienia odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów sądów powszechnych. „Nowe Prawo 1988”, nr 1.
 
25.
Wasilewski A. (2001). Prawo do Sądu w sprawach dyscyplinarnych – ustawodawstwo polskie na tle standardów Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz Konstytucji RP. „Przegląd Sądowy 2001”, nr 9.
 
26.
Zbiór zasad postępowania sędziów oraz Zbiór Zasad Etyki Zawodowej Sędziów, www.iustitia.pl/iustitia.php?page=112, dostęp 24.11.2013 r.
 
27.
Żurek W. (2007 3 kwietnia). Projektowane zmiany w ustawie: co grozi sędziowskiej niezawisłości. „Rzeczpospolita”.
 
Journals System - logo
Scroll to top