PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (157-173)
Realizacja programu community policing na rzecz poprawy poczucia bezpieczeństwa obywateli – problem teoretyczny czy praktyczny?
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przedmiotem niniejszego opracowania będzie prezentacja zagadnień związanych z realizacją programu community policing. Wspomniany program ideologicznie odnosi się do kształtowania relacji między „sąsiedzkim” funkcjonariuszem Policji a przedstawicielami społeczeństwa. Urealnienie takich postulatów nie pozostaje bez znaczenia w zakresie faktycznego wzmacniania poczucia bezpieczeństwa u mieszkańców lokalnych osiedli. W pierwszej części opracowania przedstawiono stałe komponenty tegoż programu. Następnie podjęto dywagacje o charakterze refleksyjnym w zakresie korelacji efektywności działań dzielnicowych a rzeczywistą realizacją programu community policing. Zaprezentowane uwagi zostały sformułowane w oparciu o analizę wyników badań ankietowych.
 
REFERENCJE (30)
1.
Apanowicz J. (2005). Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej. Prace doktorskie. Prace habilitacyjne. Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 
2.
Bronowska K., Ludzia A. (2011). Niemilitarne przyczyny sytuacji kryzysowych, [w:] Nauka o bezpieczeństwie. Istota, przedmiot badań i kierunki rozwoju. L.
 
3.
Grochowski, A. Letkiewicz, A. Misiuk (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno.
 
4.
Bronowska K. (2008). Współczesna przestępczość a profilaktyczna i taktyczna działalność Policji oraz jej wpływ na poczucie bezpieczeństwa obywateli, [w:] Prawo. Kryminalistyka. Policja. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi B. Młodziejowskiemu. J. Kasprzak, J. Bryk (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno.
 
5.
Czapska J., Wójcikiewicz J. (1999). Policja w społeczeństwie obywatelskim. Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków.
 
6.
Dereń E., Polański E. (2012). Wielki Słownik Języka Polskiego. E. Polański (red.), Krakowskie Wydawnictwo Naukowe, Kraków.
 
7.
Dziubek I. T. (2012). Lekceważenie obowiązujących norm prawnych – problem społeczny, karny czy resortowy?, [w:] Współdziałanie organów bezpieczeństwa i porządku publicznego w zakresie wykrywania wykroczeń i ścigania ich sprawców.
 
8.
I. Nowicka, A. Sadło – Nowak, A. Tunia (red.), Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.
 
9.
Gruza E., Goc M., Moszczyński J. (2011). Kryminalistyka – czyli rzecz o metodach śledczych. Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Warszawa.
 
10.
Gruza E. (2009). Psychologia sądowa dla prawników, Wydawnictwo Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 
11.
Gurgul J. (2001). Ocena dowodów w postępowaniu przygotowawczym, [w:] Prokuratura i Prawo, nr 9, Warszawa.
 
12.
Hanausek T. (2005). Kryminalistyka. Zarys wykładu. Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków.
 
13.
Hołyst B. (2006). Psychologia kryminalistyczna. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa.
 
14.
Juszczyk P. J. (2007). Tworzenie zdecentralizowanych jednostek policyjnych na poziomie samorządu gminnego. Rozważania z zakresu community policing, [w:] A. Szymaniak (red.), Samorząd a Policja. Kształtowanie bezpieczeństwa lokalnego. Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM, Poznań.
 
15.
Kelling G. L., Cole C. M. (2000). Wybite szyby. Wydawnictwo Media Rodzina, Poznań.
 
16.
Majer P. (2011). Jaka Policja – uwagi na marginesie prac nad nową ustawą o Policji, [w:] Studia Prawnoustrojowe, nr 13 / 2011, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn.
 
17.
Misiuk A. (2011). Rozważania o bezpieczeństwie, [w:] Nauka o bezpieczeństwie.
 
18.
Istota, przedmiot badań i kierunek rozwoju. Studia i materiały. Tom I. L. Grochowski, A. Letkiewicz, A. Misiuk (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno.
 
19.
Mróz T., Siwińska M. (2010). Prace dyplomowe na studiach humanistycznych. Wydawnictwo Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum, Szczecin.
 
20.
Nitkowski, K. (2011). Rola Policji w polskim postępowaniu karnym. Wydawnictwo Ars boni et aequi, Poznań.
 
21.
Ogińska – Bulik N. (2006). Stres zawodowy w zawodach usług społecznych. Źródła – konsekwencje – zapobieganie. Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 
22.
Pieter J. (1975). Zarys metodologii pracy naukowej. Instytut Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa.
 
23.
Pływaczewski W., Kędzierska G. (2001). Leksykon Policyjny (red.). Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno.
 
24.
Rubacha K. (2012). Metodologia badań nad edukacją. Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Warszawa.
 
25.
Rusiniak E. (2012). Współpraca administracji rządowej z jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi na rzecz ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań w ramach programu „Razem Bezpieczniej”,.
 
26.
[w:] Współdziałanie organów bezpieczeństwa i porządku publicznego w zakresie wykrywania wykroczeń i ścigania och sprawców. I. Nowicka, A. Sadło – Nowak,.
 
27.
A. Tunia (red.), Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.
 
28.
Stojer J. (2010) Efekt W11, [w:] Policja 997, nr 12 (69), Warszawa.
 
29.
Żywucka – Kozłowska E., Kowalczyk – Ludzia M., Bronowska K., Ludzia A. (2011). Bliżej człowieka. Community policing w polskiej rzeczywistości początku XXI w., Wydawnictwo Volumina.pl, Szczecin – Olsztyn.
 
30.
Żywucka – Kozłowska E., Kowalczyk – Ludzia M. (2011). Uniwersalizm bezpieczeństwa, [w:] Nauka o bezpieczeństwie. Istota, przedmiot badań i kierunki rozwoju. L. Grochowski, A. Letkiewicz, A. Misiuk (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno.
 
Journals System - logo
Scroll to top