PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (157-173)
The implementation of the community policing to improve the citizens’ sense of security - theoretical or practical problems?
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In this paper i will present issues related to the implementation of the community policing. This program relates ideological to the development of the relationship between “neighboring” Police officer and representatives of civil society. The actualization of such demands is not without significance for the actual strengthening security of the local population settlements. In the first part of the paper i show the fixed components of that program. Then, it was agonizing about the reflexive nature of the correlation efficiency of the local Police officer and the actual implementation of the “community policing”. Presented observations were based on an analysis of survey results.
 
REFERENCES (30)
1.
Apanowicz J. (2005). Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej. Prace doktorskie. Prace habilitacyjne. Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 
2.
Bronowska K., Ludzia A. (2011). Niemilitarne przyczyny sytuacji kryzysowych, [w:] Nauka o bezpieczeństwie. Istota, przedmiot badań i kierunki rozwoju. L.
 
3.
Grochowski, A. Letkiewicz, A. Misiuk (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno.
 
4.
Bronowska K. (2008). Współczesna przestępczość a profilaktyczna i taktyczna działalność Policji oraz jej wpływ na poczucie bezpieczeństwa obywateli, [w:] Prawo. Kryminalistyka. Policja. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi B. Młodziejowskiemu. J. Kasprzak, J. Bryk (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno.
 
5.
Czapska J., Wójcikiewicz J. (1999). Policja w społeczeństwie obywatelskim. Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków.
 
6.
Dereń E., Polański E. (2012). Wielki Słownik Języka Polskiego. E. Polański (red.), Krakowskie Wydawnictwo Naukowe, Kraków.
 
7.
Dziubek I. T. (2012). Lekceważenie obowiązujących norm prawnych – problem społeczny, karny czy resortowy?, [w:] Współdziałanie organów bezpieczeństwa i porządku publicznego w zakresie wykrywania wykroczeń i ścigania ich sprawców.
 
8.
I. Nowicka, A. Sadło – Nowak, A. Tunia (red.), Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.
 
9.
Gruza E., Goc M., Moszczyński J. (2011). Kryminalistyka – czyli rzecz o metodach śledczych. Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Warszawa.
 
10.
Gruza E. (2009). Psychologia sądowa dla prawników, Wydawnictwo Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 
11.
Gurgul J. (2001). Ocena dowodów w postępowaniu przygotowawczym, [w:] Prokuratura i Prawo, nr 9, Warszawa.
 
12.
Hanausek T. (2005). Kryminalistyka. Zarys wykładu. Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków.
 
13.
Hołyst B. (2006). Psychologia kryminalistyczna. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa.
 
14.
Juszczyk P. J. (2007). Tworzenie zdecentralizowanych jednostek policyjnych na poziomie samorządu gminnego. Rozważania z zakresu community policing, [w:] A. Szymaniak (red.), Samorząd a Policja. Kształtowanie bezpieczeństwa lokalnego. Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM, Poznań.
 
15.
Kelling G. L., Cole C. M. (2000). Wybite szyby. Wydawnictwo Media Rodzina, Poznań.
 
16.
Majer P. (2011). Jaka Policja – uwagi na marginesie prac nad nową ustawą o Policji, [w:] Studia Prawnoustrojowe, nr 13 / 2011, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn.
 
17.
Misiuk A. (2011). Rozważania o bezpieczeństwie, [w:] Nauka o bezpieczeństwie.
 
18.
Istota, przedmiot badań i kierunek rozwoju. Studia i materiały. Tom I. L. Grochowski, A. Letkiewicz, A. Misiuk (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno.
 
19.
Mróz T., Siwińska M. (2010). Prace dyplomowe na studiach humanistycznych. Wydawnictwo Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum, Szczecin.
 
20.
Nitkowski, K. (2011). Rola Policji w polskim postępowaniu karnym. Wydawnictwo Ars boni et aequi, Poznań.
 
21.
Ogińska – Bulik N. (2006). Stres zawodowy w zawodach usług społecznych. Źródła – konsekwencje – zapobieganie. Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 
22.
Pieter J. (1975). Zarys metodologii pracy naukowej. Instytut Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa.
 
23.
Pływaczewski W., Kędzierska G. (2001). Leksykon Policyjny (red.). Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno.
 
24.
Rubacha K. (2012). Metodologia badań nad edukacją. Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Warszawa.
 
25.
Rusiniak E. (2012). Współpraca administracji rządowej z jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi na rzecz ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań w ramach programu „Razem Bezpieczniej”,.
 
26.
[w:] Współdziałanie organów bezpieczeństwa i porządku publicznego w zakresie wykrywania wykroczeń i ścigania och sprawców. I. Nowicka, A. Sadło – Nowak,.
 
27.
A. Tunia (red.), Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.
 
28.
Stojer J. (2010) Efekt W11, [w:] Policja 997, nr 12 (69), Warszawa.
 
29.
Żywucka – Kozłowska E., Kowalczyk – Ludzia M., Bronowska K., Ludzia A. (2011). Bliżej człowieka. Community policing w polskiej rzeczywistości początku XXI w., Wydawnictwo Volumina.pl, Szczecin – Olsztyn.
 
30.
Żywucka – Kozłowska E., Kowalczyk – Ludzia M. (2011). Uniwersalizm bezpieczeństwa, [w:] Nauka o bezpieczeństwie. Istota, przedmiot badań i kierunki rozwoju. L. Grochowski, A. Letkiewicz, A. Misiuk (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno.
 
Journals System - logo
Scroll to top