PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI
Współczesne wyzwania etyczne w służbie policyjnej
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Niniejszy artykuł został poświęcony nakreśleniu najistotniejszych problemów etycznych w policyjnej służbie. Szczególną uwagę poświęcono w nim różnym przejawom korupcji. Analiza statystyk przestępczości wskazuje na skalę problemu i pozwala określić najbardziej podatne na zachowania korupcyjne obszary aktywności policjantów. Omówienie policyjnego kodeksu etyki zawodowej ukazuje złożony system wartości i norm etycznych, których rolą jest właściwe kształtowanie etosu zawodowego policjanta. Wskazano także wybrane normy moralne i ich rolę w kształtowaniu właściwych postaw, które powinny być przyjmowane wobec różnych przejawów korupcji. Szczególną rolę w kształtowaniu w tym przypadku ma proces szkolenia i doskonalenia zawodowego. W ramach szkolenia podstawowego młody funkcjonariusz Policji zapoznaje się z zagrożeniem, jakie stanowi korupcja oraz musi zostać wyposażony w elementarną wiedzę i umiejętności radzenia sobie z nim. Na dalszych etapach szkolenia i doskonalenia zawodowego policjanci mają stały kontakt z treściami nawiązującymi do zjawiska korupcji. W ich trakcie doskonalą umiejętności radzenia sobie w tych trudnych sytuacjach.
 
REFERENCJE (5)
1.
Jedynak S. (red.), Słownik etyczny, Lublin 1990.
 
2.
Pawłowski A., Etyka przełożonego policyjnego – próba zestawienia głównych problemów, [w:] Etyka w zarządzaniu Policją pod red. Letkiewicza A., Szczytno 2011.
 
3.
Pawłowski A., Tradycje etyki zawodowej w służbach policyjnych na ziemiach polskich, Szczytno 2003.
 
4.
Płoski T., Czy jest możliwy jeden aksjologiczny fundament służb mundurowych, [w:] Służyć w ochronie i obronie wartości. Aksjologiczne fundamenty służb mundurowych (red.) A. Szerauc, Płock 2010, [w:] Służyć i chronić – wskazówki do procesu kształtowania pożądanych postaw i zachowań w toku szkolenia zawodowego podstawowego.
 
5.
Sitek E., Zgniłe jabłka, [w:] Policja 997, nr 9, wrzesień 2013.
 
Journals System - logo
Scroll to top