PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (77-88)
Przeciwdziałanie korupcji z perspektywy piętnastoletnich doświadczeń Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Policja wypracowała mechanizmy przeciwdziałania zjawisku przestępczości - w tym korupcji - we własnym środowisku zawodowym. Od 1998 r. opierają się one przede wszystkim na pracy Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji, które podejmuje działania operacyjne, prowadzi na zlecenie prokuratury czynności w śledztwach dotyczących policjantów i pracowników Policji, a także rozwija działalność analityczną i profilaktyczną. Biuro liczy 373 etaty i posiada swoje wydziały terenowe we wszystkich miastach wojewódzkich na terenie kraju. Przy weryfikacji informacji o popełnieniu przestępstwa przez policjantów, przyjmowane są dwie równorzędne wersje - zaistnienie przestępstwa i pomówienie o jego popełnienie. Szczególnie aktywne działania Biuro prowadzi w obszarach zagrożeń korupcją przy kontroli ruchu drogowego, ujawnianiu tajemnicy służbowej, współpracy policjantów z grupami przestępczymi, stosowania przemocy na służbie i nadużyciach w sferze logistyki Policji. Po okresie wzrostu w latach 2007-2009 liczby wszczętych śledztw i policjantów objętych zarzutami popełnienia przestępstw nastąpił zauważalny spadek tych parametrów, które wskazują pośrednio na poziom zagrożenia przestępczością w środowisku policyjnym. Dane te od kilku lat utrzymują się na zbliżonym poziomie. Na przykład w przypadku 2013 r. na podstawie materiałów przekazanych przez BSW Prokuratura wszczęła 399 postępowań przygotowawczych, w których 360 policjantom przedstawiono ogółem 1089 zarzutów. Przy stanie zatrudnienia policjantów na koniec 2013 r. na poziomie 97 697, oznacza to, że odsetek tych, którym przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstwa, wyniósł 0,37%. Na obniżenie poziomu zagrożenia ma niewątpliwie wpływ stałe intensyfikowanie przez BSW profilaktyki antykorupcyjnej poprzez zwiększanie liczby spotkań z policjantami jednostek i słuchaczami szkół Policji, współpracę z kadrą kierowniczą, a także podejmowanie inicjatyw legislacyjnych w celu zwiększenia transparentności czynności wykonywanych przez policjantów i zapewnienia ochrony przed bezpodstawnymi oskarżeniami.
 
REFERENCJE (4)
1.
Decyzja nr 1 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 stycznia 2006 r. (Dziennik Urzędowy KGP nr 4 z dnia 30 stycznia 2006 r., poz. 11).
 
2.
Zarządzenie nr 8 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 marca 2013 r. (Dziennik Urzędowy KGP z dnia 2 kwietnia 2013 r., poz. 25).
 
3.
Zarządzenie nr 30 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 grudnia 2013 r. (Dziennik Urzędowy KGP z dnia 17 grudnia 2013 r., poz. 99).
 
4.
Kodeks karny, Kodeks Postępowania Karnego, Kodeks Karny Wykonawczy - Teksty jednolite wraz z indeksem rzeczowym, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013 r.
 
Journals System - logo
Scroll to top