PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (77-94)
Financial adjustment imposed for irregularities related with utilisation of eu funds – contractual penalty or administrative sanction?
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article concerns a characteristics of the institution of a financial adjustment imposed on local government units for irregularities related with the realisation of projects co-financed by EU funds. The work includes the classification of the institution of a financial adjustment, analysing applicable legal provisions relating beneficiaries and institutions granting the financing, as well as binding legislation included in the Community and national law. The conclusion states an opinion that a financial adjustment is a specific administrative sanction for not meeting the obligations imposed by the EU, due to the fact that it is the source of the funds for the realisation of particular projects. The EU requires a special care over the way of the disbursement and settlement of these resources, what is reflected in national legislation. This legislation requires a high diligence of beneficiaries, imposing penalties for not obeying obligations resulting from a concluded agreement. The aim of penalties is not merely to compensate the damage but to discipline beneficiaries to perform obligations of the agreement with due diligence.
 
REFERENCES (19)
1.
Antczak, A. (2011). Unia Europejska. Bezpieczeństwo, stategia, interesy. Józefów: WSGE.
 
2.
Dzierżanowski, W. (2011, nr 10). Korekty finansowe jako element systemu kontroli wydatkowania środków europejskich. Zamówienia Publiczne Doradca, s. 21.
 
3.
ETO (2010). Sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego z 9 listopada 2010 r.
 
4.
Jaśkiewicz, J. (2014). Zasady realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Komentarz. LEX/el.
 
5.
Karwatowicz, G. i Zawiślańska, A. (2013). Korekty finansowe za naruszenie prawa zamówień publicznych w projektach unijnych. Wrocław: Presscom Sp. z o.o.
 
6.
KE (2001). Specjalny program akcesyjny na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce. DzU UE. L. 2007.69.5.
 
7.
Komunikat (2013). Komunikat KE do Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 grudnia 2013 (COM 2013/934). Bruksela.
 
8.
Krzykowski, P. (2010). Prawne trudności w zakresie prowadzenia polityki zrównoważonego rozwoju przez Instytucje Zarządzające RPO na przykładzie finansowania indywidualnych projektów kluczowych w oparciu o zaliczki. Biuletyn informacyjny OIRP w Olsztynie (8), s. 7-8.
 
9.
Krzykowski, P. (2012). Podział środków unijnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych w orzecznictwie sądów administracyjnych w latach 2008-2011. Olsztyn: Wydawnictwo UWM.
 
10.
Krzykowski, P. (2013, nr 1). Zasady wymierzania korekt finansowych na projekty współfinansowane ze środków UE za naruszenia prawa zamówień publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego i ich wpływ na zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy regionów. Journal of Modern Science.
 
11.
Olszewska-Stompel, J. (2015). Błędy systemowe i ich konsekwencje dla beneficjentów funduszy unijnych w odniesieniu do starej parspektywy. Komentarz praktyczny. LEX/el.
 
12.
Pożdzik, R. (2013, 7-8). Decyzje o zwrocie środków unijnych w praktyce wdrażania regionalnych programów operacyjnych. Samorząd Terytorialny, s. 21.
 
13.
Pożdzik, R. (2014, 12). Zasady wdrażania funduszy unijnych w latach 2014-2020. Europejski Przegląd Sądowy, s. 4.
 
14.
Rutkowska, M. (2012). Przyznawanie środków europejskich w trybie konkursowym – zagadnienia organizacyjne. W E. Adamowicz i J. Sadowy, Zamówienia publiczne jako instrument sprawnego wykorzystania środków unijnych (str. 54). Warszawa.
 
15.
Soszyńska-Purtak, H. (2015). Kontrola zamówień publicznych a korekty finansowe. Komentarz praktyczny. ABC: Lex.
 
16.
Comunita montana della Valnerina, C-240/03 (TSUE styczeń 19, 2006).
 
17.
Herbert Handlbauer GmbH, C-278/02 (ETS czerwiec 24, 2004). Irlandia, C-199/03 (TSUE wrzesień 15, 2005).
 
18.
Uchwała 7 sędziów NSA z dnia 24 czerwca 2014 r. (I FPS 1/13).
 
19.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2015 r. (I ACa 1325/14) (2013). Witryna KE: http://ec.europa.eu/regional_p... docoffic/cocof/2013/cocof_13_9527_annexe_pl.pdf.
 
Journals System - logo
Scroll to top