PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (77-94)
Korekta finansowa nakładana za nieprawidłowości związane z wykorzystaniem środków unijnych – kara umowna czy sankcja administracyjna?
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przedmiotem artykułu jest charakterystyka instytucji korekty finansowej, nakładanej na jednostki samorządu terytorialnego za nieprawidłowości związane z realizacją projektów dofinansowanych ze środków unijnych. W publikacji dokonano klasyfikacji instytucji korekty finansowej, analizując unormowania umowne, łączące beneficjentów i instytucje przyznające dofinansowanie, jak również powszechnie obowiązujące uregulowania zawarte w prawie unijnych i krajowym. W konkluzji zaprezentowano pogląd, że korekta finansowa jest swoistą sankcję administracyjną za niewywiązanie się z obowiązków narzuconych przez UE, w związku z tym, że to od niej pochodzą środki na realizację określonych projektów i to ona wymaga szczególnej dbałości o sposób wydatkowania i rozliczania tych środków, co znajduje odzwierciedlenie w przepisach krajowych. Przepisy te wymagają wysokiej staranności beneficjentów, nakładając kary za niedopełnienie obowiązków, wynikających z zawartej umowy. Służą one nie tyle do naprawienia szkody, ile do dyscyplinowania beneficjentów do należytego wykonania zobowiązań kontraktowych.
 
REFERENCJE (19)
1.
Antczak, A. (2011). Unia Europejska. Bezpieczeństwo, stategia, interesy. Józefów: WSGE.
 
2.
Dzierżanowski, W. (2011, nr 10). Korekty finansowe jako element systemu kontroli wydatkowania środków europejskich. Zamówienia Publiczne Doradca, s. 21.
 
3.
ETO (2010). Sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego z 9 listopada 2010 r.
 
4.
Jaśkiewicz, J. (2014). Zasady realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Komentarz. LEX/el.
 
5.
Karwatowicz, G. i Zawiślańska, A. (2013). Korekty finansowe za naruszenie prawa zamówień publicznych w projektach unijnych. Wrocław: Presscom Sp. z o.o.
 
6.
KE (2001). Specjalny program akcesyjny na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce. DzU UE. L. 2007.69.5.
 
7.
Komunikat (2013). Komunikat KE do Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 grudnia 2013 (COM 2013/934). Bruksela.
 
8.
Krzykowski, P. (2010). Prawne trudności w zakresie prowadzenia polityki zrównoważonego rozwoju przez Instytucje Zarządzające RPO na przykładzie finansowania indywidualnych projektów kluczowych w oparciu o zaliczki. Biuletyn informacyjny OIRP w Olsztynie (8), s. 7-8.
 
9.
Krzykowski, P. (2012). Podział środków unijnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych w orzecznictwie sądów administracyjnych w latach 2008-2011. Olsztyn: Wydawnictwo UWM.
 
10.
Krzykowski, P. (2013, nr 1). Zasady wymierzania korekt finansowych na projekty współfinansowane ze środków UE za naruszenia prawa zamówień publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego i ich wpływ na zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy regionów. Journal of Modern Science.
 
11.
Olszewska-Stompel, J. (2015). Błędy systemowe i ich konsekwencje dla beneficjentów funduszy unijnych w odniesieniu do starej parspektywy. Komentarz praktyczny. LEX/el.
 
12.
Pożdzik, R. (2013, 7-8). Decyzje o zwrocie środków unijnych w praktyce wdrażania regionalnych programów operacyjnych. Samorząd Terytorialny, s. 21.
 
13.
Pożdzik, R. (2014, 12). Zasady wdrażania funduszy unijnych w latach 2014-2020. Europejski Przegląd Sądowy, s. 4.
 
14.
Rutkowska, M. (2012). Przyznawanie środków europejskich w trybie konkursowym – zagadnienia organizacyjne. W E. Adamowicz i J. Sadowy, Zamówienia publiczne jako instrument sprawnego wykorzystania środków unijnych (str. 54). Warszawa.
 
15.
Soszyńska-Purtak, H. (2015). Kontrola zamówień publicznych a korekty finansowe. Komentarz praktyczny. ABC: Lex.
 
16.
Comunita montana della Valnerina, C-240/03 (TSUE styczeń 19, 2006).
 
17.
Herbert Handlbauer GmbH, C-278/02 (ETS czerwiec 24, 2004). Irlandia, C-199/03 (TSUE wrzesień 15, 2005).
 
18.
Uchwała 7 sędziów NSA z dnia 24 czerwca 2014 r. (I FPS 1/13).
 
19.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2015 r. (I ACa 1325/14) (2013). Witryna KE: http://ec.europa.eu/regional_p... docoffic/cocof/2013/cocof_13_9527_annexe_pl.pdf.
 
Journals System - logo
Scroll to top