PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (195-211)
Legal description of the corruptive actions – proposal for charges construction
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Features of the criminal offence from 231 article of the Polish Penal Code have been defined by legislator not tightly in general. The legislator did it on purpose of establishing the legal regulation concerning every actions of public officials relying on abusing of powers or negligence of duties. These actions have to result in a harm for public or private interest. Assigning responsibility to the public officer for negligence in the first place requires precise establishing of the officers duties and evaluation if his behaviour has broken one of these legally described duties. The clause of subsidiarity from article 231§ 4 of the above mentioned Penal Code states, that if the perpetrators` behaviour is based on abusing or neglecting his powers in order to achieve financial or personal benefit and additionally on causing harm to the public or private interest, this behavior fulfills features of the crime of venality from 228 article of the Penal Code.
 
REFERENCES (20)
1.
Bednarzak J., Odpowiedzialność karna za przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych i społecznych, „Nowe Prawo” 1968, nr 11.
 
2.
Gil A., Wróblewski M., Sytuacja prawna policjanta na gruncie prawa karnego (wybrane zagadnienia), [w:] J. Fiebig, A. Tyburska (red.), Bezpieczeństwo osobiste policjanta, Szczytno 2004.
 
3.
Górniok O., Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, [w:] A. Wąsek (red.), Kodeks karny. Część szczególna, tom II. Komentarz do art. 222 – 316, Warszawa 2006.
 
4.
Górniok O., Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, [w:] R. Góral, O. Górniok, Przestępstwa przeciwko instytucjom państwowych i wymiarowi sprawiedliwości, Rozdział XXIX i XXX kodeksu karnego. Komentarz, Warszawa 2000.
 
5.
Hoc S., Odpowiedzialność karna za nadużycie władzy, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2005, nr 4.
 
6.
Huczek S., Odpowiedzialność karna a działalność jednostek samorządu terytorialnego – wybrane zagadnienia, „Biuletyn Informacyjny Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy” 2005, nr 1.
 
7.
Kaczmarek T., z problematyki przekroczenia władzy w teorii i praktyce, „Nowe Prawo” 1960, nr 11.
 
8.
Kaczmarek T., Rozważania o przestępstwie i karze. Wybór prac z okresu 40-lecia naukowej twórczości, Warszawa 2006.
 
9.
Kallaus Z., Przestępne nadużycie władzy, Warszawa 1982.
 
10.
Prokuratura Krajowa, Biuro do Spraw Przestępczości Zorganizowanej, Ocena stanu zagrożenia i kierunki walki ze zjawiskiem korupcji w Polsce, [w:] Potrzebny jest Pakt Antykorupcyjny, Konferencja naukowa – 8 maja 2000 r. w Warszawie, w gmachu Sejmu RP, Instytut Problemów Bezpieczeństwa-Fundacja Naukowa Sojusz Lewicy Demokratycznej-Klub Parlamentarny, Warszawa 2000.
 
11.
Sawa-Szeliga M., Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, Legionowo 2000.
 
12.
Spotowski A., Przestępstwa służbowe (nadużycie służbowe i łapownictwo w nowym kodeksie karnym), Warszawa 1972.
 
13.
Waszczyński J., o „korzyści majątkowej” w prawie karnym. Próba klasyfikacji, „Państwo i Prawo” 1981, nr 1.
 
14.
Wincenciak M., Ocena stanu prawnego w zakresie ścigania i wykrywalności korupcji w administracji publicznej w Polsce, „Samorząd Terytorialny” 2000, nr 4.
 
15.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 stycznia 1974 r., Rw 1093/73.
 
16.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 stycznia 1983 r., III KR 336/82.
 
17.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 lutego 1983 r., IV KR 359/82.
 
18.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 października 2003 r., WA 48/03.
 
19.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 maja 2004 r., WA 7/04.
 
20.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 lutego 2005 r., WA 25/04,.
 
Journals System - logo
Scroll to top