PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (90-100)
TEACHER MOTIVATION VERSUS STUDENT SCHOOL SUCCSES
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In this paper we will draw attention to the problems linked to the teaching effectiveness – the problems which are seen in motivation of teachers to work. We will attempt to draw attention to the avenues which remain open for headmaster in having his or her teachers become motivated to work. We will quote results of studies which signal needs and expectations of the Polish teacher in this province. The matter of the teaching quality, level of involvement of teachers in delivery of knowledge, and also diagnosing of the problems in teaching are of a substantial importance as far as the level of the knowledge and skills of students are concerned. This contributes to overcoming of the school failure phenomena which manifest themselves in repetition of a school year. According to the education statistical data said repetition in Poland is not as widespread as in other European Union countries but still this does not result from the high level of satisfaction of the students needs in this area while resulting from some organizational-administrative activities of individual schools. Results of the PISA international studies or results of the final exams held after sixth grade of the primary school or the third grade of the lower-level high school show a constant deterioration of the teaching standard. This is where our interest in a teacher comes from, seen as a key person in construction of the students knowledge. We hope that asking questions about motivation of teachers, management of their professional development, will enable our reproducing, even in a fragment, of the complicated mosaic of the difficult relations found in the Polish school space.
 
REFERENCES (34)
1.
Adamczyk E., Matczak E., Gęsicki J., Samorządowy model oświaty, IBE, Warszawa 2001.
 
2.
Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, wyd. IV, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków 2007.
 
3.
Borkowska S., System motywowania w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 1985.
 
4.
Czermiński A., Grzybowski M., Wybrane zagadnienia z organizacji i zarządzania, WSAiB, Gdynia 1996.
 
5.
Day Ch., Nauczyciel z pasją. Jak zachować entuzjazm i zaangażowanie w pracy, GWP, Gdańsk 2008.
 
6.
Derczyński W., Jasińska-Kania A., Szacki J. (red.), Elementy teorii socjologicznych. Materiały do dziejów socjologii zachodniej, PWN, Warszawa 1975.
 
7.
Encyklopedia Socjologii. Suplement, Oficyna Naukowa, Warszawa 2005.
 
8.
Encyklopedia Socjologii. Tom I, Oficyna Naukowa, Warszawa 2005.
 
9.
Encyklopedia Socjologii. Tom IV, Oficyna Naukowa, Warszawa 2005.
 
10.
Gardawski J., Gilejko L., Siewierski J., Towalski R., red. J. Siemińska, Socjologia gospodarki, Difin, Warszawa 2008.
 
11.
Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2004.
 
12.
Haber L.H., Management. Zarys zarządzania małą firmą, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998.
 
13.
Hamer H., Klucz do efektywności nauczania, VEDA, Warszawa 1994.
 
14.
Kopertyńska M. W., Motywowanie pracowników. Teoria i praktyka. Wyd. II, Placet, Warszawa 2009.
 
15.
Kosińska E., Dyrektor w szkole. Krótki poradnik psychologiczny, Rubikon, Kraków 1999.
 
16.
Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, WPAN, Wrocław 1965.
 
17.
Kotusiewicz A.A. , Koć-Seniuch G., Niemiec J. (red.), Myśl pedeutologiczna i działanie nauczyciela, Wydawnictwo „Żak", Warszawa–Białystok 1997.
 
18.
Król H., Ludwińczyk A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, PWN, Warszawa 2006.
 
19.
Maslow A., Motywacja i osobowość, PWN, Warszawa 2009.
 
20.
Masłyk-Musiał E., Społeczeństwo i organizacje. Socjologia organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1996.
 
21.
Okoń W., Słownik pedagogiczny, PWN, Warszawa 1975.
 
22.
Sarapata A., O zadowoleniu i niezadowoleniu z pracy, Instytut Wydawniczy CRZZ, Warszawa 1977.
 
23.
Sekuła Z., Motywowanie do pracy. Teorie i instrumenty, PWE, Warszaa2008.
 
24.
Strelau J., Psychologia. Podręcznik akademicki. Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej, GWP, Gdańsk 2001.
 
25.
Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Znak, Kraków 2002.
 
26.
Sztumski J., Wstęp do metod i technik badan społecznych, Wydawnictwo Naukowe, Katowice 2005.
 
27.
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, Dz. U. 1982 Nr 3 poz. 19, z późn. zm., http://isip.sejm.gov.pl/search....
 
28.
Publikator, nr 2, Motywacyjny system wynagradzania nauczycieli.
 
29.
Raport TALIS Nauczanie − Wyniki badań 2008. Polska na tle międzynarodowym. MEN, IBE, Warszawa 2008,. http://www.monitor.edu.pl/news....
 
30.
Raport NIK o wynikach kontroli opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi, http://www.nik.gov.pl/kontrole....
 
31.
Remfeld M., Powodzenia i niepowodzenia szkolne, http://www.awans.net/strony/dy....
 
32.
Santiago P., Kadra nauczycielska: Zaspokojenie aspiracji i wzmacnianie motywacji, [w:] Podsumowanie analizy polityki oświatowej 2005-2006. OECD, www.oecd.org/dataoecd/13/5/38141500.pdf.
 
33.
Surdacka B., Niepowodzenia szkolne wynikające z pracy nauczyciela, http://www.profesor.pl/mat/n13....
 
34.
Wojewodzic K., Abstrakt badań nad systemem motywowania nauczycieli języka polskiego. Płaca nauczycieli uzależniona od wyników. Rozwój systemu awansu nauczycielskiego w oparciu o doświadczenia brytyjskie oraz amerykańskie, wydanie nr 4/2009, http://www.trendy.ore.edu.pl/a....
 
Journals System - logo
Scroll to top