PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (90-100)
MOTYWOWANIE NAUCZYCIELI A POWODZENIE SZKOLNE UCZNIÓW
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule tym zwrócimy uwagę na problemy związane z efektywnością nauczania, które dostrzega się w motywacji nauczycieli do pracy. Postaramy się zwrócić uwagę na możliwości dyrektora szkoły w zakresie motywowania nauczycieli do pracy. Przytoczymy wyniki badań, które ukazują potrzeby i oczekiwania polskich nauczycieli w przedmiotowym zakresie. Kwestia jakości nauczania, poziomu zaangażowania nauczycieli w proces przekazywania wiedzy, ale także w diagnozowanie trudności w nauczaniu ma niebagatelne znaczenie dla poziomu wiedzy oraz umiejętności uczniów. Przyczynia się do pokonywania zjawiska niepowodzeń szkolnych, objawiających się drugorocznością. Drugoroczność w Polsce, w świetle statystyk oświatowych, jest zjawiskiem o mniejszym nasileniu niż w innych krajach Unii Europejskiej, lecz nie wynika to z wysokiego poziomu zaspokajania potrzeb uczniów w tym obszarze a raczej z pewnych działań organizacyjno-administracyjnych poszczególnych szkół. Wyniki międzynarodowych badań PISA czy egzaminów końcowych po 6. klasie szkoły podstawowej lub 3. klasie gimnazjum pokazują stale obniżający się poziom nauczania. Stąd nasze zainteresowanie nauczycielem jako kluczową osobą w konstruowaniu uczniowskiej wiedzy. Mamy nadzieję, że postawienie pytań o motywacje nauczycieli oraz zarządzanie ich rozwojem zawodowym pozwoli nam odtworzyć choćby fragmentu skomplikowanej mozaiki trudnych relacji w polskiej szkole.
 
REFERENCJE (34)
1.
Adamczyk E., Matczak E., Gęsicki J., Samorządowy model oświaty, IBE, Warszawa 2001.
 
2.
Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, wyd. IV, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków 2007.
 
3.
Borkowska S., System motywowania w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 1985.
 
4.
Czermiński A., Grzybowski M., Wybrane zagadnienia z organizacji i zarządzania, WSAiB, Gdynia 1996.
 
5.
Day Ch., Nauczyciel z pasją. Jak zachować entuzjazm i zaangażowanie w pracy, GWP, Gdańsk 2008.
 
6.
Derczyński W., Jasińska-Kania A., Szacki J. (red.), Elementy teorii socjologicznych. Materiały do dziejów socjologii zachodniej, PWN, Warszawa 1975.
 
7.
Encyklopedia Socjologii. Suplement, Oficyna Naukowa, Warszawa 2005.
 
8.
Encyklopedia Socjologii. Tom I, Oficyna Naukowa, Warszawa 2005.
 
9.
Encyklopedia Socjologii. Tom IV, Oficyna Naukowa, Warszawa 2005.
 
10.
Gardawski J., Gilejko L., Siewierski J., Towalski R., red. J. Siemińska, Socjologia gospodarki, Difin, Warszawa 2008.
 
11.
Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2004.
 
12.
Haber L.H., Management. Zarys zarządzania małą firmą, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998.
 
13.
Hamer H., Klucz do efektywności nauczania, VEDA, Warszawa 1994.
 
14.
Kopertyńska M. W., Motywowanie pracowników. Teoria i praktyka. Wyd. II, Placet, Warszawa 2009.
 
15.
Kosińska E., Dyrektor w szkole. Krótki poradnik psychologiczny, Rubikon, Kraków 1999.
 
16.
Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, WPAN, Wrocław 1965.
 
17.
Kotusiewicz A.A. , Koć-Seniuch G., Niemiec J. (red.), Myśl pedeutologiczna i działanie nauczyciela, Wydawnictwo „Żak", Warszawa–Białystok 1997.
 
18.
Król H., Ludwińczyk A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, PWN, Warszawa 2006.
 
19.
Maslow A., Motywacja i osobowość, PWN, Warszawa 2009.
 
20.
Masłyk-Musiał E., Społeczeństwo i organizacje. Socjologia organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1996.
 
21.
Okoń W., Słownik pedagogiczny, PWN, Warszawa 1975.
 
22.
Sarapata A., O zadowoleniu i niezadowoleniu z pracy, Instytut Wydawniczy CRZZ, Warszawa 1977.
 
23.
Sekuła Z., Motywowanie do pracy. Teorie i instrumenty, PWE, Warszaa2008.
 
24.
Strelau J., Psychologia. Podręcznik akademicki. Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej, GWP, Gdańsk 2001.
 
25.
Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Znak, Kraków 2002.
 
26.
Sztumski J., Wstęp do metod i technik badan społecznych, Wydawnictwo Naukowe, Katowice 2005.
 
27.
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, Dz. U. 1982 Nr 3 poz. 19, z późn. zm., http://isip.sejm.gov.pl/search....
 
28.
Publikator, nr 2, Motywacyjny system wynagradzania nauczycieli.
 
29.
Raport TALIS Nauczanie − Wyniki badań 2008. Polska na tle międzynarodowym. MEN, IBE, Warszawa 2008,. http://www.monitor.edu.pl/news....
 
30.
Raport NIK o wynikach kontroli opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi, http://www.nik.gov.pl/kontrole....
 
31.
Remfeld M., Powodzenia i niepowodzenia szkolne, http://www.awans.net/strony/dy....
 
32.
Santiago P., Kadra nauczycielska: Zaspokojenie aspiracji i wzmacnianie motywacji, [w:] Podsumowanie analizy polityki oświatowej 2005-2006. OECD, www.oecd.org/dataoecd/13/5/38141500.pdf.
 
33.
Surdacka B., Niepowodzenia szkolne wynikające z pracy nauczyciela, http://www.profesor.pl/mat/n13....
 
34.
Wojewodzic K., Abstrakt badań nad systemem motywowania nauczycieli języka polskiego. Płaca nauczycieli uzależniona od wyników. Rozwój systemu awansu nauczycielskiego w oparciu o doświadczenia brytyjskie oraz amerykańskie, wydanie nr 4/2009, http://www.trendy.ore.edu.pl/a....
 
Journals System - logo
Scroll to top