PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (191-205)
Miejsce ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole
 
 
More details
Hide details
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Katedra Edukacji i Kultury
 
 
ABSTRACT
Monika Jurewicz, in his article starts from the thesis that one of the fundamental factors influencing the shaping of attitudes towards children with developmental dyslexia is the level of knowledge of teachers about dyslexia, its symptoms and causes and the needs and possibilities of aid to students. The greater the level of knowledge of teachers in this field the more competent, professional, specialized and relevant to help students with specific learning difficulties. Based on our research showed that teachers do not have adequate knowledge about the specific difficulties in reading and writing. According to the available data a significant of the teachers participated in training courses or taking this issue, yet they work with students with specific learning difficulties for many educators is still a great unknown . As many as 47 percent teachers surveyed declared that he is not prepared to work with children with developmental dyslexia. Significant is the author's opinion that the surveyed teachers locate the symptoms of developmental dyslexia in such key areas as: reading, writing, visual-motorcoordination, auditory-language features and visual orientation in space and body schema. It is significant that the respondents are not taken into account the risk of symptoms of dyslexia in the large and small motor skills and laterality!
 
REFERENCES (8)
1.
M. Bogdanowicz, O dysleksji czyli specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu, Lublin 1995, s. 29.
 
2.
Cz. Kupisiewicz, Niepowodzenia dydaktyczne. Przyczyny oraz niektóre środki zaradcze, Warszawa 1965, s. 3.
 
3.
A. Karpińska, Drugoroczność – pedagogiczne wyzwanie dla współczesności, Białystok 1999, s. 73.
 
4.
M. Bogdanowicz, R. Czabaj, Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom z dysleksją, Gdynia 2008, s. 8.
 
5.
I. Dąbrowska-Jabłońska, Terapia trudności w uczeniu się, [w:] I. Dąbrowska-Jabłońska, Terapia dzieci i młodzieży. Metody i techniki pomocy psychopedagogicznej, Kraków 2006, s. 92.
 
6.
M. Łobocki, W poszukiwaniu skutecznych form wychowania, Warszawa 1990, s. 33.
 
7.
E. Jędrzejowska, Teoretyczne założenia pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych a praktyka szkolna, [w:] H. Siwek (red.), Efektywność kształcenia zintegrowanego. Implikacje dla teorii i praktyki, Katowice 2007, s. 141.
 
8.
Z. Włodarski, A. Matczak, Wprowadzenie do psychologii, Warszawa 1992, s. 434.
 
Journals System - logo
Scroll to top