PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (191-205)
Miejsce ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole
 
 
Więcej
Ukryj
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Katedra Edukacji i Kultury
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Szkoła stawia przed uczniami szczegółowe wymagania dydaktyczne i wychowawcze, którym wychowankowie nie zawsze są w stanie podołać, doświadczając wielu porażek. Pojawiające się trudności mogą warunkować powstawanie coraz bardziej uogólniających się niepowodzeń szkolnych, a w późniejszym czasie nawet zaburzać kształcenie zawodowe i funkcjonowanie w pracy. Rozważania na temat niepowodzeń w szkole pozwoliły wyodrębnić kluczowe fazy tego procesu. Uważa się, że pierwszym etapem są braki w wiadomościach i negatywny stosunek ucznia do szkoły. W dalszej kolejności pojawiają się zaawansowane braki w wiadomościach ucznia aż po brak promocji i drugoroczność. Znamienne jest, iż wielu autorów, analizując niepowodzenia szkolne, zwraca uwagę, że nie są one tylko porażką ucznia, ale także szkoły. W grupie czynników mających wpływ na osiągnięcia szkolne uczniów wymienia się: czynniki biopsychiczne, czynniki pedagogiczne oraz czynniki środowiskowe
 
REFERENCJE (8)
1.
M. Bogdanowicz, O dysleksji czyli specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu, Lublin 1995, s. 29.
 
2.
Cz. Kupisiewicz, Niepowodzenia dydaktyczne. Przyczyny oraz niektóre środki zaradcze, Warszawa 1965, s. 3.
 
3.
A. Karpińska, Drugoroczność – pedagogiczne wyzwanie dla współczesności, Białystok 1999, s. 73.
 
4.
M. Bogdanowicz, R. Czabaj, Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom z dysleksją, Gdynia 2008, s. 8.
 
5.
I. Dąbrowska-Jabłońska, Terapia trudności w uczeniu się, [w:] I. Dąbrowska-Jabłońska, Terapia dzieci i młodzieży. Metody i techniki pomocy psychopedagogicznej, Kraków 2006, s. 92.
 
6.
M. Łobocki, W poszukiwaniu skutecznych form wychowania, Warszawa 1990, s. 33.
 
7.
E. Jędrzejowska, Teoretyczne założenia pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych a praktyka szkolna, [w:] H. Siwek (red.), Efektywność kształcenia zintegrowanego. Implikacje dla teorii i praktyki, Katowice 2007, s. 141.
 
8.
Z. Włodarski, A. Matczak, Wprowadzenie do psychologii, Warszawa 1992, s. 434.
 
Journals System - logo
Scroll to top